Přerušení studia

Pravidla pro přerušení studia

Vážené studentky, vážení studenti, zde najdete pravidla a pokyny k přerušení studia.

Dle SZŘ UK je možné přerušit studium z následujících důvodů:

čl. 6 odst. 2: Děkan na žádost, s výjimkou případů, kdy jsou dány důvody pro ukončení studia, přeruší studentovi studium v případě, že:

a) student o přerušení studia požádá z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství nebo v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle občanského zákoníku nebo právních předpisů upravujících státní sociální podporu na dobu, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená studenta nebo z důvodu péče o závislou osobu,

b) student požádá o přerušení studia z důvodu účasti na reprezentaci České republiky ve sportovním odvětví nebo z důvodu nezbytné přípravy k ní a žádost doloží potvrzením o této skutečnosti vydaným sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví v České republice,

c) student o přerušení studia požádá z vážného zdravotního důvodu,

d) student bakalářského nebo magisterského studijního programu splnil povinnosti v daném úseku studia a nezapočal studium v následujícím úseku studia.

 

Informace pro přerušení studia

 • Rozhodnutí o přerušení studia se zasílá do vlastních rukou a nabývá právní moci až po 30 dnech ode dne doručení nebo datem podpisu studenta, když se vzdá nároku na odvolání. A až po nabytí právní moci se údaj o přerušení studia uvede do SISu, ze kterého vychází na Rektorátě UK např. při vyměřování poplatků. Vzhledem k tomu, že poplatek za delší studium se platí za každých započatých šest měsíců studia, může být rozhodující i jeden jediný den.
 • Žádost se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů.
 • Studium nelze přerušit zpětně!
 • Studium lze přerušit nejdříve po prvním ročníku studia za předpokladu splnění min. počtu kreditů pro postup do dalšího roku studia dle Pravidel pro organizaci studia čl. 4.
 • Studium nelze přerušit, pokud nemáte dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího ročníku studia.
 • Studium nelze přerušit z podnětu studenta, pokud má již 2x zapsaný a 2x nesplněný povinný předmět. Povinný či povinně volitelný předmět na FSV UK je možné si zapsat nejvíce dvakrát, volitelný pouze jednou. V případě, že student nesplní povinný předmět ani po druhém zapsání, dochází k ukončení studia. (Pravidla pro organizaci studia a čl. 6 odst. 7 a čl. 8 odst. 3  SZŘ UK).
 • Pominou-li důvody pro přerušení studia, může děkan ukončit přerušení studia i před uplynutím stanovené doby. Vždy je však třeba o předčasné ukončení přerušení studia písemně požádat!
 • Pokud student hodlá po uplynutí doby přerušení pokračovat ve studiu, je nutné se v dané lhůtě určené pro zápis do studia, která je uvedena v rozhodnutí, přijít osobně do studia zapsat! Pokud se student po přerušení studia znovu nezapíše, bude mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu. 
 • Upozornění: doba přerušení se počítá do maximální délky studia! Výjimku tvoří případy přerušení studia např. z důvodu těhotenství - uznaná doba rodičovství.
 • Pokud udáváte do žádosti např. lékařské a sociální důvody pro přerušení studia, je nutné tyto důvody odpovídajícím způsobem doložit.
 • Žádost podávejte na studijní oddělení prostřednictvím podatelny.

Předpisy upravující přerušení