Formuláře (Ph.D.)

Formuláře (Ph.D.)

UPOZORNĚNÍ

Všechny typy žádostí se podávají pouze v písemné podobě na podatelnu v budově Hollar (osobně nebo poštou). Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne podání na fakultu. Na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok. Zároveň každé rozhodnutí nabývá právní moci 30 dnů po doručení studentce/studentovi. Proto prosíme, nenechávejte řešení svých studijních záležitostí na poslední chvíli. 

 

1. Žádost (obecná)

 • Formulář Žádost - nutno podat osobně na podatelně FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, nebo zaslat poštou na stejnou adresu

2. Formuláře pro státní doktorskou zkoušku

Přihlášení k SDZ probíhá výhradně prostřednictvím SIS, papírová přihláška se již neodevzdává.

 

3. Formuláře pro obhajobu disertační práce

4. Přerušení studia

Při podávání žádosti o přerušení studia berte na vědomí, že studium se přerušuje až od chvíle, kdy rozhodnutí o přerušení nabude právní moci, tj. po 30 dnech ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.

Pokud si chcete studium přerušit ke konkrétnímu datu, podejte si žádost s dostatečným předstihem.

Podle ustanovení § 54 odst. 4 zákona o vysokých školách není v době přerušení studia osoba studentem. Podle ustanovení čl. 6 odst. 8 SZŘ UK se studium přerušuje do uplynutí maximální doby studia, s výjimkou přerušení studia podle odst. 2 písm. a) až c).

Pokud se do studia opětovně nezapíšete nebo Vám uplyne max. doba studia, bude Vám studium ukončeno.

POZOR! Dle SZŘ UK platného od 1. 1. 2021 studium nelze přerušovat v období, kdy probíhá hodnocení individuálního studijního plánu podle čl. 10 odst. 8 tohoto řádu.

5. Uznaná doba rodičovství

6. Ostatní

7. Formuláře stipendia

Stipendium - návrhy se podávají pouze přes SIS

Formulář - Návrh na výplatu stipendia na výzkum

8. Uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Kdy a jak mám tento formulář použít?

 • Formulář slouží k uznání jednoho předmětu. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!
 • Lhůta pro možnost uznání: 6 let v případě bakalářského studia, 5 let v případě magisterského studia a 10 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 10a). Počítá se od data splnění zkoušky.
 • slouží k uznávání předmětů z jiných vysokých škol, případně i z FSV z dřívějšího nebo souběžného studia
 • schvaluje garant oboru na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (sylabus, potvrzení o splnění) a doporučením/nedoporučením + podpisem vyučujícího daného předmětu. Vyučující posoudí podobnost předmětu se svým předmětem na základě sylabu a doporučí/nedoporučí garantovi oboru předmět uznat. Rozhodující je podpis garanta.
 • k žádosti je nutno přiložit sylabus předmětu a kopii dokladu stvrzujícího absolvování předmět na jiné VŠ (index, výpis zkoušek apod.), garantovi je třeba ukázat originál dokladu
 • předměty se uznávají na začátku semestru (na začátku výuky daného předmětu)
 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity – POS čl. 15 bod 3).
 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).
 • žádost se všemi přílohami student odnese na studijní oddělení

Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! Kredity za uznané předměty se počítají do celkových povinností i do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia, tedy i do minimálního počtu kreditů potřebného pro postup do dalšího ročníku studia!!!

9. Plná moc/ Power of Attorney

10. Potvrzení o studiu

UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává

Jak získat potvrzení o studiu? 

 • Po přihlášení do SIS, volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF obyčejné - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument). Potvrzení si vytiskněte a přijďte si jej nechat na studijní oddělení potvrdit.
  • Lze si nastavit akademický rok. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.
  • Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.
 • Po přihlášení do SIS, volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF s elektronickým podpisem - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument opatřený el. podpisem). Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou můžete zaslat elektronicky a nebo si jej nechat ověřit  a vytisknout na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. 
  • Více informací naleznete zde.
  • Potvrzení je anglicko-české.
 • Tisk potvrzení na studijním oddělení je zpoplatněn opatřením děkanky 52/2018.