Formuláře (Ph.D.)

Formuláře pro studenty 1. ročníku

Dodatek k ISP - vyplňuje se v SIS

Zápisový list

Formuláře pro studenty vyšších ročníků

Formuláře pro státní doktorskou zkoušku

Formuláře pro obhajobu disertační práce

Formuláře stipendia

Stipendium - návrhy se podávají pouze přes SIS - update 11.1.2019 Stanovská

Stipendium na výzkum - update 30.10.2017 Stanovská

Uznaná doba rodičovství

Formulář  Oznámení o těhotenství  /narození dítěte/, převzetí dítěte do péče ke stažení zde.

Uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Kdy a jak mám tento formulář použít?

 • Formulář slouží k uznání jednoho předmětu. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!
 • Lhůta pro možnost uznání: 5 let v případě bakalářského studia, 4 roky v případě magisterského studia a 6 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 10a). Počítá se od data splnění zkoušky.
 • Nelze uznávat předměty, které má student nesplněné (klasifikace 4 + propadlé termíny).
 • slouží k uznávání předmětů z jiných vysokých škol, případně i z FSV z dřívějšího nebo souběžného studia
 • schvaluje garant oboru na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (sylabus, potvrzení o splnění) a doporučením/nedoporučením + podpisem vyučujícího daného předmětu. Vyučující posoudí podobnost předmětu se svým předmětem na základě sylabu a doporučí/nedoporučí garantovi oboru předmět uznat. Rozhodující je podpis garanta.
 • k žádosti je nutno přiložit sylabus předmětu a kopii dokladu stvrzujícího absolvování předmět na jiné VŠ (index, výpis zkoušek apod.), garantovi je třeba ukázat originál dokladu
 • předměty se uznávají na začátku semestru (na začátku výuky daného předmětu)
 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity – POS čl. 15 bod 3).
 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).
 • žádost se všemi přílohami student odnese na studijní oddělení

Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! Kredity za uznané předměty se počítají do celkových povinností i do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia, tedy i do minimálního počtu kreditů potřebného pro postup do dalšího ročníku studia!!!

Plná moc/ Power of Attorney

Ostatní

Žádost se podává se na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Vzdání se práva podat odvolání

Prohlášení o zanechání studia

Přerušení studia

Při podávání žádosti o přerušení studia berte na vědomí, že studium se přerušuje až od chvíle, kdy rozhodnutí o přerušení nabude právní moci, tj. po 30 dnech ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.

Pokud si chcete studium přerušit ke konkrétnímu datu, podejte si žádost s dostatečným předstihem.

Podle ustanovení § 54 odst. 4 zákona o vysokých školách není v době přerušení studia osoba studentem. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia.

Pokud se do studia opětovně nezapíšete, bude Vám studium ukončeno.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává!!!!

Využijte proto některou z možností:

 1. Potvrzení o studiu ze SIS nebo webových stránek - více najdete zde  vytiskněte a přijďte si je nechat na studijní oddělení potvrdit
 2. Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou, které můžete vygenerovat ze SIS a následně si jej nechat vytisknout a ověřit na libovolném kontaktním místě Czech Pointu.

Jak postupovat naleznete zde.

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu pro ak. rok 2018/2019 (1. 10. 2018 - 30. 9. 2019) aktualizováno 29.8.2018