Formuláře (Ph.D.)

UPOZORNĚNÍ

Všechny typy žádostí se podávají  pouze v písemné podobě do podatelny Hollar (osobně nebo poštou). Na vyřízení žádostí je 30 dnů, dalších 30 dnů na nabytí právní moci rozhodnutí (po doručení). Proto prosíme, nenechávejte řešení svých studijních záležitostí na poslední chvíli. 

 

AKTUÁLNĚ

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je možné podávat žádosti v naskenované podobě.

Žádost (obecná)

 • Formulář Žádost  - podává se na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1

Formuláře pro státní doktorskou zkoušku

Přihlášení k SDZ probíhá výhradně prostřednictvím SIS, papírová přihláška se již neodevzdává.

 

Formuláře pro obhajobu disertační práce

Přerušení studia

Při podávání žádosti o přerušení studia berte na vědomí, že studium se přerušuje až od chvíle, kdy rozhodnutí o přerušení nabude právní moci, tj. po 30 dnech ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.

Pokud si chcete studium přerušit ke konkrétnímu datu, podejte si žádost s dostatečným předstihem.

Podle ustanovení § 54 odst. 4 zákona o vysokých školách není v době přerušení studia osoba studentem. Podle ustanovení čl. 6 odst. 8 SZŘ UK se studium přerušuje do uplynutí maximální doby studia, s výjimkou přerušení studia podle odst. 2 písm. a) až c).

Pokud se do studia opětovně nezapíšete nebo Vám uplyne max. doba studia, bude Vám studium ukončeno.

POZOR! Dle SZŘ UK platného od 1. 1. 2021 studium nelze přerušovat v období, kdy probíhá hodnocení individuálního studijního plánu podle čl. 10 odst. 8 tohoto řádu.

Uznaná doba rodičovství

 • Formulář  Oznámení o těhotenství  /narození dítěte/, převzetí dítěte do péče ke stažení zde.

Ostatní

 • Prohlášení o vzdání se práva podat odvolání  [PDF]   [Word]
 • Prohlášení o zanechání studia    [PDF]   [Word]

Formuláře stipendia

Stipendium - návrhy se podávají pouze přes SIS - update 11.1.2019 Stanovská

Stipendium na výzkum - update 30.10.2017 Stanovská

Uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Kdy a jak mám tento formulář použít?

 • Formulář slouží k uznání jednoho předmětu. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!
 • Lhůta pro možnost uznání: 6 let v případě bakalářského studia, 5 let v případě magisterského studia a 10 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 10a). Počítá se od data splnění zkoušky.
 • slouží k uznávání předmětů z jiných vysokých škol, případně i z FSV z dřívějšího nebo souběžného studia
 • schvaluje garant oboru na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (sylabus, potvrzení o splnění) a doporučením/nedoporučením + podpisem vyučujícího daného předmětu. Vyučující posoudí podobnost předmětu se svým předmětem na základě sylabu a doporučí/nedoporučí garantovi oboru předmět uznat. Rozhodující je podpis garanta.
 • k žádosti je nutno přiložit sylabus předmětu a kopii dokladu stvrzujícího absolvování předmět na jiné VŠ (index, výpis zkoušek apod.), garantovi je třeba ukázat originál dokladu
 • předměty se uznávají na začátku semestru (na začátku výuky daného předmětu)
 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity – POS čl. 15 bod 3).
 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).
 • žádost se všemi přílohami student odnese na studijní oddělení

Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! Kredity za uznané předměty se počítají do celkových povinností i do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia, tedy i do minimálního počtu kreditů potřebného pro postup do dalšího ročníku studia!!!

Plná moc/ Power of Attorney

Potvrzení o studiu

UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává

Jak získat potvrzení o studiu? 

 • Po přihlášení do SIS, volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF obyčejné - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument). Potvrzení si vytiskněte a přijďte si jej nechat na studijní oddělení potvrdit.
  • Lze si nastavit akademický rok. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.
  • Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.
 • Po přihlášení do SIS, volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF s elektronickým podpisem - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument opatřený el. podpisem). Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou můžete zaslat elektronicky a nebo si jej nechat ověřit  a vytisknout na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. 
  • Více informací naleznete zde.
  • Potvrzení je anglicko-české.
 • Tisk potvrzení na studijním oddělení je zpoplatněn opatřením děkanky 52/2018.