Formuláře (Ph.D.)

Formuláře (Ph.D.)

UPOZORNĚNÍ

Všechny typy žádostí se podávají pouze v písemné podobě na podatelnu v budově Hollar (osobně nebo poštou). Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne podání na fakultu. Na přednostní vyřízení žádosti či vyřízení v kratším časovém intervalu není právní nárok. Zároveň každé rozhodnutí nabývá právní moci 30 dnů po doručení studentce/studentovi. Proto prosíme, nenechávejte řešení svých studijních záležitostí na poslední chvíli. 

 

1. Žádost (obecná)

 • Formulář Žádost - nutno podat osobně na podatelně FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, nebo zaslat poštou na stejnou adresu

2. Formuláře pro státní doktorskou zkoušku

Přihlášení k SDZ probíhá výhradně prostřednictvím SIS, papírová přihláška ani papírový formulář hodnocení školitele se  již neodevzdávají. Školitel splnění podmínek potvrzuje elektronicky prostřednictvím SIS. Ve chvíli, kdy budete mít splněné všechny podmínky, abyste mohli SDZ skládat,  kontaktujte svého školitele a požádejte ho, aby splnění podmínek zkontroloval a potvrdil (prostřednictvím SIS u Vašeho individuálního studijního plánu). 

3. Formuláře pro obhajobu disertační práce

Papírový formulář hodnocení školitele se již neodevzdává. Školitel splnění podmínek potvrzuje elektronicky prostřednictvím SIS. Ve chvíli, kdy budete mít splněné všechny podmínky, abyste mohli přistoupit k obhajobě, kontaktujte svého školitele a požádejte ho, aby splnění podmínek zkontroloval a potvrdil (prostřednictvím SIS u Vašeho individuálního studijního plánu). 

4. Přerušení studia

Při podávání žádosti o přerušení studia berte na vědomí, že studium se přerušuje až od chvíle, kdy rozhodnutí o přerušení nabude právní moci, tj. po 30 dnech ode dne následujícího po doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.

Pokud si chcete studium přerušit ke konkrétnímu datu, podejte si žádost s dostatečným předstihem.

Podle ustanovení § 54 odst. 4 zákona o vysokých školách není v době přerušení studia osoba studentem. Podle ustanovení čl. 6 odst. 8 SZŘ UK se studium přerušuje do uplynutí maximální doby studia, s výjimkou přerušení studia podle odst. 2 písm. a) až c).

Pokud se do studia opětovně nezapíšete nebo Vám uplyne max. doba studia, bude Vám studium ukončeno.

POZOR! Dle SZŘ UK platného od 1. 1. 2021 studium nelze přerušovat v období, kdy probíhá hodnocení individuálního studijního plánu podle čl. 10 odst. 8 tohoto řádu.

5. Uznaná doba rodičovství

6. Ostatní

7. Formuláře stipendia

Stipendium - návrhy se podávají pouze přes SIS

Formulář - Návrh na výplatu stipendia na výzkum

8. Uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

Kdy a jak mám tento formulář použít?

 • Formulář slouží k uznání jednoho předmětu. Studentům je zakázáno jakkoliv měnit formulář!
 • Lhůta pro možnost uznání: 6 let v případě bakalářského studia, 5 let v případě magisterského studia a 10 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 10a). Počítá se od data splnění zkoušky.
 • slouží k uznávání předmětů z jiných vysokých škol, případně i z FSV z dřívějšího nebo souběžného studia
 • schvaluje garant oboru na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (sylabus, potvrzení o splnění) a doporučením/nedoporučením + podpisem vyučujícího daného předmětu. Vyučující posoudí podobnost předmětu se svým předmětem na základě sylabu a doporučí/nedoporučí garantovi oboru předmět uznat. Rozhodující je podpis garanta.
 • k žádosti je nutno přiložit sylabus předmětu a kopii dokladu stvrzujícího absolvování předmět na jiné VŠ (index, výpis zkoušek apod.), garantovi je třeba ukázat originál dokladu
 • předměty se uznávají na začátku semestru (na začátku výuky daného předmětu)
 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity – POS čl. 15 bod 3).
 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).
 • žádost se všemi přílohami student odnese na studijní oddělení

Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! Kredity za uznané předměty se počítají do celkových povinností i do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia, tedy i do minimálního počtu kreditů potřebného pro postup do dalšího ročníku studia!!!

9. Plná moc/ Power of Attorney

10. Potvrzení o studiu

UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení studenti,  papírové formuláře Potvrzení o studiu studijní oddělení již nevydává

Jak získat potvrzení o studiu? 

 • Po přihlášení do SIS, volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF obyčejné - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument). Potvrzení si vytiskněte a přijďte si jej nechat na studijní oddělení potvrdit.
  • Lze si nastavit akademický rok. Lze tisknout i potvrzení o studiu jeden rok zpětně.
  • Pokud budete chtít toto potvrzení v angličtině, stačí si přepnout SIS do anglického jazyka (pravý horní roh SISu) a potvrzení vygenerovat znovu.
 • Po přihlášení do SIS, volba Osobní údaje – Tisk potvrzení - PDF s elektronickým podpisem - Zobrazit (vytvoří se PDF dokument opatřený el. podpisem). Potvrzení o studiu opatřené elektronickou uznávanou značkou můžete zaslat elektronicky a nebo si jej nechat ověřit  a vytisknout na libovolném kontaktním místě Czech Pointu. 
  • Více informací naleznete zde.
  • Potvrzení je anglicko-české.
 • Tisk potvrzení na studijním oddělení je zpoplatněn opatřením děkanky 52/2018.