FAQ - Studijní informační systém (SIS)

Podporované prohlížeče

SIS je webová aplikace a její dodavatel zaručuje správnou funkčnost pouze pokud je používán internetový prohlížeč (HTML) mladší 10 let, který má průměrnou statistiku použití alespoň 0,5%. Přímo přitom uvádí prohlížeče Internet Explorer 9 (součást Windows 7) a vyšší, Firefox, Opera, Chrome a Safari. Nepoužívejte Internet Explorer 8 (součást Windows XP), některé moduly (např. Termíny zkoušek - vypisování) s ním nefungují správně.

Vedle toho je nutné, aby prohlížeč umožňoval používání tzv. cookies (minimálně pro doménu is.cuni.cz).

Komunikace se správcem SISu

Komunikace se správcem SISu probíhá prostřednictvím emailové adresy sis@fsv.cuni.cz.

Nebo na telefonním čísle 222 112 218.

isic

Vždy uvádím svoje UKČO, které je jediným unikátním identifikátorem studenta!

Pokud na FSV studuji více oborů najednou, nezapomenu uvést i kód (ideálně) nebo alespoň název oboru.

Pokud se mi jedná o nějaký předmět, uvádím kromě jeho názvu i kód předmětu!

Urychlíte tak vyřízení svého požadavku!

Ztráta hesla do systému SIS

Pokud se nemohu přihlásit do SIS, navštívím stránky, kde se zkusím přihlásit. Pokud se zde nepřihlásím, tak nemám tzv. ověřené heslo.

Jsou dvě možnosti, jak postupovat:

  1. Na této adrese si heslo sám vyresetuji - získám tzv. slabé (CASovské) heslo, které funguje jen do SIS, ale ne do ostatních systémů FSV/UK.

  2. Navštívím výdejní centrum nebo uživatelskou podporu IT oddělení, kde mi pomohou nastavit ověřené heslo (CAS), které funguje do SIS a ostatních systémů FSV/UK.

Po provedení závazných zápisů zjistím, že mám u předmětu uveden předběžný zápis

Převod předběžně zapsaných předmětů do závazného zápisu se provádí ve třetím týdnu výuky (viz Opatření děkana č. 44/2012 část B. bod 1). Pokud po tomto převodu stále zůstává některý z Vašich předmětů v režimu tzv. předběžného zápisu, je možné, že a) Vaše registrace do předmětu proběhla až po tomto převodu nebo b) byl Váš zápis předmětu odmítnut, např. z důvodu nesplněné prerekvizity.

To lze zjistit v modulu Zápis předmětů a rozvrhu > Kontrola. Pokud se po provedené kontrole nenašly u daného předmětu žádné chyby, jedná se o možnost a). V tom případě stačí vyčkat na další kolo převodu, které by mělo proběhnout nejdéle do dvou týdnů. (Tyto převody probíhají zhruba každé dva týdny.)

Jinak se jedná o možnost b). V takovém případě lze do konce čtvrtého týdne výuky příslušného semestru zažádat o prominutí dané rekvizity (viz Opatření děkana č. 44/2012 část B. bod 10). Žádost se podává na podatelnu na adresu studijního oddělení. Podaná žádost musí obsahovat kladné stanovisko vyučujícího kurzu nebo garanta oboru v případě povinného či povinně volitelného kurzu. V případě volitelného kurzu stačí kladné stanovisko vyučujícího kurzu nebo vedoucího katedry, která předmět realizuje. Pokud je žádost následně schválena i proděkanem pro studijní záležitosti, bude Vám předmět referentkou převeden do závazného zápisu.

Pokud není předmět závazně zapsaný, nemáte z něj v SISu vygenerovanou zkoušku nebo zápočet a vyučující vám nemůže zapsat hodnocení!

Aktualizováno 3/14.

Nestihl jsem se zapsat na předmět a už je plno

Pokud se nestihnu zapsat na předmět, který chci navštěvovat, co nejdříve napíši vyučujícímu jestli by mě nemohl zapsat nad rámec kvóty. Vyučující má ze své role učitele, právo nejenom editovat kvótu předmětu, ale i zapsat studenta nad rámec kvóty, nebo prominout prerekvizitu.

Správce SIS může studenta zapsat na rámec kvóty pouze na pokyn vyučujícího v písemné formě (Vyučující pošle email s žádostí o zapsání studenta XXX na předmět YYY nad rámec kvóty. Ústní tvrzení studenta, že má souhlas vyučujícího k zapsání předmětu nestačí!

Nedaří se mi přihlásit na termín zkoušky předmětů z cizí fakulty / Problems with enrolment for classes at other faculties

Pro přihlášení k termínům zkoušek z předmětů, které jsou vyučované cizími fakultami, je třeba nejprve zvolit adekvátní fakultu v rozevíracím menu "Práce s předměty" v pravém horním rohu okna:

In order to register for an exam from any subject that is being taught at another faculty, you must first choose the corresponding faculty in the rollup form "Work with subjects" in the upper right-hand corner of the window:

Práce s předměty

Průměry

Pokud chci zjistit svůj studijní průměr, přihlásím se do SIS a v modulu Výsledky zkoušek - prohlížení si mohu nechat spočítat průměry za jednotlivé roky studia nebo za celé studium.

Výpis obsahuje studijní průměr, který se počítá stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK). Jedná se o prostý aritmetický průměr  všech známek ze zkoušek a  klasifikovaných zápočtů a všech opravných termínů, bez známek z uznaných předmětů a bez známek ze státních zkoušek (čl. 8 bod 13 SZŘ UK).

Existuji tři typy průměrů:

  1. pro absolvovaní - aritmetický průměr všech známek ze zkoušek a  klasifikovaných zápočtů a všech opravných termínů, bez známek z uznaných předmětů,

  2. pro prospěchová stipendia (ten je dán předpisem pro udělování prospěchových stipendii ), výpočet prospěchového průměru převádí písmena na čísla takto: A převede na hodnotu 1,0, známka B na hodnotu 1,5, známka C na hodnotu 2,0, známka D na hodnotu 2,5, známka E na hodnotu 3,0 a známka F na hodnotu 4. Prospěchový vážený průměr se počítá  ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, včetně opravných termínů. Váhou každé známky v průměru je počet kreditů

  3. studijní průměr - počítá se stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK)

Chci na termín zkoušky, který už je plný

Zapsat na zkoušku nad limit vás může pouze vyučující, který vypsal termín nebo správce SIS po písemné žádosti od vyučujícího (postačí email).

Nutnou podmínkou je, že student není zapsán na žádný jiný termín z tohoto předmětu. Dalším způsobem je hlídání termínu, které je zprovozněné od 12/2014.

Nemohu editovat bakalářskou nebo diplomovou práci, ke které jsem se přihlásil

Pokud se u vaší bakalářské nebo diplomové práce nezobrazuje možnost editace, kontaktujte vedoucího práce, jestli u vaší práce v SIS potvrdil zadání práce.

Zadání práce

Potvrzení o studiu

Pokud potřebuji potvrzení o studiu vytisknu se formulář v SIS a nechám si ho potvrdit v úředních hodinách na studijním oddělení.

Přihlásím se do SIS a přes ikonu nastavení/informace se dostanu k další nabídce, kde najdu i potvrzení o studiu.

Nastavení informace

Potvrzení o studiu

Chci být informován o...

Pokud chci být informován o vypsání termínu z předmětu, ke kterému jsem zapsán nebo o udělení známky z předmětu, ze kterého jsem vykonal zkoušku, musím mít tuto volbu zaškrtnutou v možnostech uživatele.

Nastavení informace

 

Možnosti uživatele

Učitelů se týká podobné nastavení. Pokud například student vloží svoji práci nebo se přihlásí k tématu práce.

Možnosti uživatele-učitel

Mám zapsaný předmět z jiné fakulty

Pokud mám zapsaný předmět z jiné fakulty a chci se přihlásit ke zkoušce z tohoto předmětu, musím se přepnout do "Práce s předměty konkrétní fakulty".

Přepnutí předmětu

Mám-li zapsaný předmět z FTVS, musím se přepnout do "Práce s předměty: FTVS".

Chci poslat hromadný email studentům (učitel)

Modul Hledání osob - vyberu si ve formuláři komu napsat.

Hromadný mail

U oboru pokud chci více jednotlivých podržím klávesu CTRL+ označím obor myší (na modrém čtverečku vídím vybrané obory, zároven jím mohu filtr zrušit).

Vyberu studijní stav studuje a dám vyhledat. Dole na stránce vyberu poslat email a proveď.

Hromadný mail

Na další stránce vyplním předmět,samotnou zprávu, popřípadě přidám přílohu a mail odešlu.

 

Přidaní dalšího vyučujícího k rozvrhovému lístku (učitel)

Přidat dalšího vyučujícího k rozvrhovému lístku může garant předmětu nebo vyučující, který již je na rozvrhovém lístku uveden.

V modulu "Předměty" vybereme předmět, který chceme editovat, odkazem "Rozvrh" se dostaneme k obrazovce jako na obrázku, klikneme na ikonu a na další obrazovce zvolíme "Přidat učitele", najdeme vyučujícího ve filtru a uložíme pomocí tlačítka "Upravit".

Editace

 

Povolit zobrazování fotky z modulu o mně pro nepřihlášené uživatele

V možnostech uživatele odškrtněte "zobrazit fotografii pouze zalogovaným uživatelům".

Foto uživatel

 

Změna osobních údajů

Podrobnější návod na změnu osobních údajů

Změnu emailu a dalších osobních údajů provedete v modulu Osobní údaje, přístupném z úvodní stránky SIS, pod záložkou Změna údajů. Po provedení změny je v levé dolní části stránky třeba kliknout na Uložit.

Osobní údaje

Doplnění čísla účtu v SIS

Modul Osobní údaje:

Doplnění účtu

Podrobnější návody

Podrobnější návody včetně obrazové dokumentace najdete na stránce Návody pro SIS UK.