Promoce

Promoce

Studenti, kteří ukončují svá studia na FSV UK, dostávají diplom při slavnostním obřadu. Tento obřad se koná v historické budově Karolína nebo v Profesním domě na Malostranském náměstí.

UPOZORNĚNÍ

Termíny promocí a jejich časový harmonogram je neměnný. 

S ohledem na různé typy studia, které je možné absolvovat na FSV UK, existují čtyři typy promocí:

Nevyzvednuté diplomy fakulta po třech letech předává do Archivu UK.

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK.

Důležité informace

Promoce, diplomy a dodatky

 

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázané vstávat z místa a pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa. Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí do 4 let věku, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší. Během promoce se netleská.

Uvádění titulů z předchozího studia absolventa v diplomu

Tituly z předchozího studia se absolventům v diplomech standardně neuvádí. V případě, že student či absolvent podá žádost o uvedení titulu z předchozího studia v diplomu, bude mu titul, po předložení a ověření dokladů o absolvování, v diplomu uveden. Žádost se podává na studijní oddělení neprodleně po absolvování závěrečné SZZk, prostřednictvím podatelny.

Tituly z předchozího studia na vysoké škole v zahraničí nemohou být na diplomu absolventa uvedeny, protože je možno uvádět jen tituly udělené podle zákona o vysokých školách (111/1998 Sb.) V případě uznání rovnocennosti dosaženého zahraničního vzdělání s příslušným stupněm vzdělání v České republice je uznáno pouze dané vzdělání, nikoliv titul platný dle výše uvedeného zákona.

Ověřování uděleného titulu z předchozího studia absolventa

  1. Student či absolvent zašle studijnímu oddělení fakulty (dále jen SO fakulty) spolu s žádostí úředně ověřenou kopii dokladu o předchozím absolvování studia a získání titulu(ů) podle zákona o vysokých školách, který(é) žádá uvést v diplomu.

  2. SO fakulty ověří na základě předložených dokladů o absolvování studia předmětné tituly v IS. Pokud nelze tyto údaje ověřit z IS, může SO fakulty po žadateli vyžadovat předložení originálu příslušného dokladu.

  3. SO fakulty založí žádost a kopii dokladu o absolvování předchozího studia a získání titulu(ů) podle zákona o vysokých školách do spisu absolventa.

  4. V případě, že žadatel předchozí studium absolvoval na UK, ověří studijní oddělení fakulty tuto skutečnost z moci úřední a žadatel doklad o předchozím studiu nepředkládá.

Uvádění rodného příjmení absolventa na diplomu

Rodné příjmení se absolventům v diplomech standardně neuvádí. Pokud absolvent požaduje uvedení rodného příjmení v diplomu, podá písemnou žádost na studijní oddělení neprodleně po absolvování závěrečné SZZk, prostřednictvím podatelny.

Ověřování rodného příjmení

Student či absolvent předloží studijnímu oddělení fakulty spolu s žádostí kopii rodného listu, či jiného úředního dokladu, jímž lze změnu prokazatelně doložit.

 

Aktualizace 26. 7. 2017