Promoce

Promoce

Studenti, kteří ukončují svá studia na FSV UK, dostávají diplom při slavnostním obřadu. Tento obřad se koná v historické budově Karolína nebo v Profesním domě na Malostranském náměstí.

UPOZORNĚNÍ

Termíny promocí a jejich časový harmonogram je neměnný. 

S ohledem na různé typy studia, které je možné absolvovat na FSV UK, existují čtyři typy promocí:

Nevyzvednuté diplomy fakulta po třech letech předává do Archivu UK.

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK.

Důležité informace

Promoce, diplomy a dodatky

 

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázané vstávat z místa a pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa. Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí do 4 let věku, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší. Během promoce se netleská.

Uvádění titulů z předchozího studia absolventa v diplomu

Tituly z předchozího studia se absolventům v diplomech standardně neuvádí. V případě, že student či absolvent podá žádost o uvedení titulu z předchozího studia v diplomu, bude mu titul, po předložení a ověření dokladů o absolvování, v diplomu uveden. Žádost (formulář č.1, podpis garanta není potřeba) se podává na studijní oddělení neprodleně po absolvování závěrečné SZZk, prostřednictvím podatelny.

Tituly z předchozího studia na vysoké škole v zahraničí nemohou být na diplomu absolventa uvedeny, protože je možno uvádět jen tituly udělené podle zákona o vysokých školách (111/1998 Sb.) V případě uznání rovnocennosti dosaženého zahraničního vzdělání s příslušným stupněm vzdělání v České republice je uznáno pouze dané vzdělání, nikoliv titul platný dle výše uvedeného zákona.

Ověřování uděleného titulu z předchozího studia absolventa

  1. Student či absolvent zašle studijnímu oddělení fakulty (dále jen SO fakulty) spolu s žádostí úředně ověřenou kopii dokladu o předchozím absolvování studia a získání titulu(ů) podle zákona o vysokých školách, který(é) žádá uvést v diplomu.

  2. SO fakulty ověří na základě předložených dokladů o absolvování studia předmětné tituly v IS. Pokud nelze tyto údaje ověřit z IS, může SO fakulty po žadateli vyžadovat předložení originálu příslušného dokladu.

  3. SO fakulty založí žádost a kopii dokladu o absolvování předchozího studia a získání titulu(ů) podle zákona o vysokých školách do spisu absolventa.

  4. V případě, že žadatel předchozí studium absolvoval na UK, ověří studijní oddělení fakulty tuto skutečnost z moci úřední a žadatel doklad o předchozím studiu nepředkládá.

Uvádění rodného příjmení absolventa na diplomu

Rodné příjmení se absolventům v diplomech standardně neuvádí. Pokud absolvent požaduje uvedení rodného příjmení v diplomu, podá písemnou žádost (formulář č. 1, podpis garanta není potřeba) na studijní oddělení neprodleně po absolvování závěrečné SZZk, prostřednictvím podatelny.

Ověřování rodného příjmení

Student či absolvent předloží studijnímu oddělení fakulty spolu s žádostí kopii rodného listu, či jiného úředního dokladu, jímž lze změnu prokazatelně doložit.

 

Aktualizace 3. 4. 2019 MS