Magisterská promoce

Aktuální termíny magisterských promocí

Absolventi ze září 2021 mají plánovanou promoci na 19.11.2021. Absolventům přijde pozvánka s přesným termínem promoce e-mailem.

 

Termíny promocí a jejich časový harmonogram je neměnný. 

 

Důležité informace

Konkrétní den a přesný čas své promoce najdete ve svém profilu v SIS a v pozvánce, která Vám přijde e-mailem, případně se obraťte na svého studijního referenta.

Slavnostní předání diplomů se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa

 

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázané vstávat z místa a pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa. Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí do 4 let věku, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší. Během promoce se netleská.

Průběh magisterských promocí a promoční slib

 1. Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

  1. promovaní absolventi ve společenském oděvu,

  2. učitelé příslušné fakulty v talárech,

  3. promotor v taláru s insignií,

  4. pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

  5. děkan v taláru s insignií,

  6. pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

  7. rektor v taláru s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

 4. Souhlas rektora k promočnímu aktu (česky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

 6. Absolventi složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla se slovy: „Spondeo ac polliceor“.

 7. Promotor dočte promoční slib.

 8. Promotor předá absolventům diplomy.

 9. Promotor vyzve zástupce z řad absolventů k děkovnému projevu.

 10. Děkovný projev absolventa.

 11. Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.

 12. Zástupci akademické obce poblahopřejí absolventům.

 13. Odchod z auly za zvuku studentské hymny Gaudeamus igitur podle odstavce 1 v obráceném pořadí.

 

Magisterská sponze

Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui magistri nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR:

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua magistri gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia humanitatis impigro labore culturos et provecturos non sordidi lucri causa nec ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat.

HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SPONDEO AC POLLICEOR

Promotor dodává: ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS.

ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI MAGISTROS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE MAGISTRI IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.

Český překlad sponze:

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti magistra. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti magistra, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony.

Konečně, že budete vytrvalou prací nadále pěstovat a rozvíjet svá bádání o společnosti a lidstvu, a to nikoli pro hamižný prospěch, ani pro zisk marnivé slávy, ale proto, aby se šířila pravda a aby se jasněji skvěla její zář, jíž je udržováno blaho rodu lidského.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SLIBUJI A PŘÍSAHÁM!

Promotor: Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout.

Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji magistry, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady magistrů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.

Předpisy upravující magisterskou promoci

Promoce, diplomy a dodatky

Řád imatrikulací a promocí 

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku  stránky UK

FAQ k magisterské promoci

Co dělat pokud se nemohu dostavit na promoci?

Pro zařazení do příštího termínu promoce je nutná omluva nejpozději dva měsíce před termínem, jinak nelze než diplom vyzvednout bez promoce. Omluva se podává písemně nebo e-mailem na studijní oddělení.

Jak si mohu vyzvednout diplom bez promoce?

Absolvent se dostaví až po datu, kdy měl mít svoji promoci na studijní oddělení rektorátu - Oddělení dokladů a matrik, Nová Astorie, 3. nadzemní podlaží, kancelář     č.218, Ovocný trh 563/9, Praha 1, k paní  Mgr. Vendule Kubátové (úřední hodiny jsou vždy v pondělí a středu od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin). Na rektorátu se podepíše do matriční knihy a s potvrzením o podpisu do matriční knihy jde na studijní oddělení fakulty, kde odevzdá toto potvrzení o podpisu a dostane diplom a dodatek k diplomu. Diplom může převzít také pověřená osoba na základě této plné moci: Vzor plné moci v českém a anglickém jazyce (bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy). Ta již nemusí být úředně ověřena, stačí, aby ji absolvent vyplnil a poté její originál předložit. Nevyzvednuté diplomy fakulta po třech letech předává do Archivu UK.

Jaký oděv bych měl(a) mít na promoci?

Doporučený oděv lze nalézt v dopise prorektora pro akademické kvalifikace. Plné znění dopisu naleznete zde.

Co mám udělat, když chci uvést své rodné příjmení na diplom?

Rodné příjmení se absolventům v diplomech standardně neuvádí. Pokud absolvent požaduje uvedení rodného příjmení v diplomu podá písemnou žádost na studijní oddělení neprodleně po absolvování závěrečné SZZk, prostřednictvím podatelny. Spolu s žádostí je potřeba doložit také kopii rodného listu, či jiného úředního dokladu, jímž lze změnu prokazatelně doložit.

Je možné během promoce fotografovat?

Ano, ale během obřadu není možné vstávat z místa - zvedat se a pohybovat se po aule. Univerzita spolupracuje s firmou, která tyto služby profesionálně zajišťuje.

Kde seženu fotografie od profesionálního fotografa, který nás fotil při promoci?

Veškeré fotografie a DVD včetně objednání naleznete na těchto webových stránkách

 

aktualizováno 16. 10. 2020 KK

Ovládací prvky