Promoce a diplomy

Promoce

Studenti, kteří ukončují svá studia na FSV UK, dostávají diplom při slavnostním obřadu. Tento obřad se koná v historické budově Karolína nebo v Profesním domě na Malostranském náměstí.

UPOZORNĚNÍ

Termíny promocí a jejich časový harmonogram je neměnný. 

S ohledem na různé typy studia, které je možné absolvovat na FSV UK, existují čtyři typy promocí:

Nevyzvednuté diplomy fakulta po třech letech předává do Archivu UK.

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK.

Důležité informace

Promoce, diplomy a dodatky

 

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázané vstávat z místa a pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa. Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí do 4 let věku, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší. Během promoce se netleská.

Uvádění titulů z předchozího studia absolventa v diplomu

Tituly z předchozího studia se absolventům v diplomech neuvádí (dle Opatření rektora č. 34/2019)

Uvádění rodného příjmení absolventa na diplomu

Rodné příjmení se absolventům v diplomech standardně neuvádí. Pokud absolvent požaduje uvedení rodného příjmení v diplomu, podá písemnou žádost (formulář č. 1, podpis garanta není potřeba) na studijní oddělení neprodleně po absolvování závěrečné SZZk, prostřednictvím podatelny.

Ověřování rodného příjmení

Student či absolvent předloží studijnímu oddělení fakulty spolu s žádostí kopii rodného listu, či jiného úředního dokladu, jímž lze změnu prokazatelně doložit.

 

Ověřování a překlad diplomu do cizího jazyka

Úřední ověřování diplomu 

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimaci) provedou na základě předloženého originálu a jeho kopie či opisu, kterýkoli krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností (+ obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb.), újezdní úřad, notářská kancelář, Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

Výše správního poplatku činí obvykle 30,- Kč za každou i započatou ověřenou stranu předkládané listiny formátu A4.

Diplomy Univerzity Karlovy jsou  mj. opatřeny plastickou pečetí univerzity,  která bývá na některých kontaktních místech Czech POINT považována za jednu z překážek provedení vidimace. V takovém případě doporučujeme využít k ověření notářskou kancelář. 

Překlad diplomu do cizího jazyka

Pro usnadnění překladu původní latinské verze diplomu do různých světových jazyků byly na webových stránkách univerzity zveřejněny vzory všech vydávaných diplomů v latině a jejich české překlady – viz. http://www.cuni.cz/UK-3955.html.

Kontakty na notářství, která legalizaci provádějí a na překladatelské firmy najdete zde  (text je v anglickém jazyce)

Fakulta překlady diplomů neprovádí.