Bakalářská promoce

Aktuální termíny bakalářských promocí

28.3. - 29.3. 2019 (konkrétní den a přesný čas najdete ve svém profilu v SIS)

Termíny promocí a jejich časový harmonogram je neměnný. 

Slavnostní předání diplomů se koná v Aule Profesního domu na Malostranském náměstí 25, Praha 1 - mapa

  

Důležité informace

Videozáznam a fotografie z promoce jsou zajištěny profesionální firmou a je možné je na místě objednat. Prosíme o informování hostů, že je zakázané vstávat z místa a pohybovat se během obřadu v aule za účelem pořizování fotografií a videa. Při bakalářských promocích je maximální počet hostů omezen na 5 na jednoho absolventa. U ostatních promocí není počet hostů vzhledem k velké kapacitě v Karolinu omezen. V každém případě nedoporučujeme účast dětí do 4 let věku, pro které je program dlouhý a nudný a často obřad ruší. Během promoce se netleská.

Průběh bakalářských promocí a promoční slib

 1. Slavnostní nástup za zvuků hudby do Auly budovy Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v pořadí:

  1. absolventi ve společenském oděvu,

  2. dva učitelé fakulty v taláru,

  3. promotor  v taláru  s insignií,

  4. děkan v taláru s insignií,

  5. rektor v taláru  s insignií.

 2. Státní hymna.

 3. Děkan přednese úvodní projev, představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození, uvede absolvovaný studijní program a případné absolvování s vyznamenáním (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

 4. Souhlas rektora k promočnímu aktu (česky).

 5. Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

 6. Absolventi složí slib stiskem ruky a slovem „slibuji“.

 7. Promotor předá absolventům diplomy.

 8. Děkovný projev absolventa.

 9. Hudba - Staročeský chorál.

Odchod za zvuků hudby v obráceném pořadí.

Bakalářská sponze

Scholares clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet Universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR (všichni povstanou):

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua baccalarii gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis Universitatisque iussa sequentes humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros.

ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOTA VESTRA DEXTRA DATA PROBANS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI BACCALARIOS CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE BACALARII IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.

Český překlad sponze:

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti bakaláře. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti bakaláře, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony. Konečně, že znalosti, které jste na fakultě získali, poslušni příkazu fakulty a univerzity, využijete jen ve prospěch lidstva a k dobru lidí.

Promotor: Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji bakaláři, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady bakalářů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.

Předpisy upravující bakalářskou promoci

Promoce, diplomy a dodatky

Řád imatrikulací a promocí 

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku  stránky UK

FAQ k bakalářské promoci

Co dělat pokud se nemohu dostavit na promoci?

Pro zařazení do příštího termínu promoce je nutná omluva nejpozději dva měsíce před termínem, jinak nelze než diplom vyzvednout bez promoce. Omluva se podává písemně nebo e-mailem na studijní oddělení.

 

Jak si mohu vyzvednout diplom bez promoce?

Absolvent se dostaví až po datu, kdy měl mít svoji promoci na studijní oddělení rektorátu, Praha 1, Ovocný trh 3, k paní  Mgr. Vendule Kubátové (úřední hodiny jsou vždy v pondělí a středu od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin). Na rektorátu se podepíše do matriční knihy a s potvrzením o podpisu do matriční knihy jde na studijní oddělení fakulty, kde odevzdá toto potvrzení o podpisu a dostane diplom a dodatek k diplomu. Diplom může převzít také pověřená osoba na základě této plné moci: Vzor plné moci v českém a anglickém jazyce (bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy). Ta již nemusí být úředně ověřena, stačí, aby ji absolvent vyplnil a poté její originál předložit. Nevyzvednuté diplomy fakulta po třech letech předává do Archivu UK.

 

Jaký oděv bych měl(a) mít na promoci?

Doporučený oděv lze nalézt v dopise prorektora pro akademické hodnosti. Plné znění dopisu naleznete zde.

 

Co mám udělat, když chci uvést své rodné příjmení na diplom?

Rodné příjmení se absolventům v diplomech standardně neuvádí. Pokud absolvent požaduje uvedení rodného příjmení v diplomu podá písemnou žádost na studijní oddělení neprodleně po absolvování závěrečné SZZk, prostřednictvím podatelny. Spolu s žádostí je potřeba doložit také kopii rodného listu, či jiného úředního dokladu, jímž lze změnu prokazatelně doložit.

 

Je možné během promoce fotografovat?

Ano, ale během obřadu není možné vstávat z místa - zvedat se a pohybovat se po aule. Univerzita spolupracuje s firmou, která tyto služby profesionálně zajišťuje.

 

Kde seženu fotografie od profesionálního fotografa, který nás fotil při promoci?

Veškeré fotografie a DVD včetně objednání naleznete na www.promoce.cz

 

 

Aktualizováno 7. 12. 2017 MS

Ovládací prvky