Doktorská promoce PhD.

Doktorská promoce

Aula Karolinum

Promoce pro čerstvé absolventy se plánuje na prosinec 2021. Absolventům přijde pozvánka s přesným termínem jejich promoce e-mailem.

 

Termíny promocí a jejich časový harmonogram je neměnný. 

 

 

Průběh doktorských promocí a promoční slib

Slavnostní předání diplomů se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa

Průběh doktorských promocí a promoční slib

1.         Slavnostní nástup za zvuků hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

a)         promovaní absolventi ve společenském oděvu,

b)        akademičtí pracovníci příslušné fakulty v talárech,

c)         promotor v taláru s insignií,

d)        pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

e)         děkan v taláru s insignií,

f)         pedel rektora v taláru s insignií,

g)         rektor v taláru s insignií.

2.         Státní hymna.

3.         Děkan přednese úvodní projev  a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, uvede absolvovaný studijní program a téma disertační  práce (česky). Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (latinsky).

4.         Souhlas rektora k promočními aktu (latinsky).

5.         Promotor přednese latinsky formuli a text slibu (čl. 56 odst. 2 statutu univerzity).

6.         Absolventi složí slib tak, že pozvednou ruku směrem k hlavici žezla se slovy „Spondeo ac polliceor.“

7.         Promotor dočte promoční slib.

8.         Promotor předá absolventům diplomy.

9.         Promotor vyzve zástupce z řad absolventů k děkovnému projevu.

10.       Děkovný projev absolventa.

11.       Hudba – staročeský chorál Jezu Kriste, štědrý kněže, nebo Svatý Václave, vévodo české země.

12.       Zástupci akademické obce poblahopřejí absolventům.

13.       Odchod z auly za zvuků studentské hymny Gaudeamus Igitur podle odstavce 1 v obráceném pořadí.

 

Doktorská sponze

Examinibus, Doctorandi clarissimi, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR:

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua doctoris gradum acsenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia humanitatis, theologiae que studia impigro labore culturos et provecturos non ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat:

HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SPONDEO AC POLLICEOR

Promotor dodává: ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS. ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI DOCTORES CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE DOCTORIS IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA  UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.

Český překlad sponze:

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti doktora. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti doktora, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony. Konečně, že budete vytrvalou prací nadále pěstovat a rozvíjet svá bádání o společnosti a lidstvu, a to nikoli pro zisk marnivé slávy, ale proto, aby se šířila pravda a aby se jasněji skvěla její zář, jíž je udržováno blaho rodu lidského.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SLIBUJI A PŘÍSAHÁM!

Promotor: Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout.

Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji doktory, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady doktorů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.

Předpisy upravující doktorskou promoci

Čl. 56  Statutu UK

Čl. 37  Statutu UK FSV

Promoce, diplomy a dodatky

 Řád imatrikulací a promocí 

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku viz  Opatření rektora a stránky UK

FAQ k doktorské promoci

Co dělat pokud se nemohu dostavit na promoci?

Pro zařazení do příštího termínu promoce je nutná omluva nejpozději dva měsíce před termínem, jinak nelze než diplom vyzvednout bez promoce. Omluva se podává písemně nebo e-mailem na studijní oddělení.

 

Jak si mohu vyzvednout diplom bez promoce?

Absolvent se dostaví na Odbor pro studijní záležitosti studentů - oddělení doktorského studia (rektorát UK, Praha 1, Ovocný trh 3, Eva Semerádová, kancelář č. 207). Úřední hodiny jsou vždy v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin. Na rektorátu se podepíše do matriční knihy a s potvrzením o podpisu jde zpět na studijní oddělení fakulty, kde dostane diplom a dodatek k diplomu. Diplom může převzít  též pověřená osoba na základě plné moci.

Nevyzvednuté diplomy fakulta po třech letech předává do archivu UK. 

 

Jaký oděv bych měl(a) mít na promoci?

Doporučený oděv lze nalézt v dopise prorektora pro akademické kvalifikace. Plné znění dopisu naleznete zde.

 

Co mám udělat, když chci uvést své rodné příjmení na diplom?

Rodné příjmení se absolventům v diplomech standardně neuvádí. Pokud absolvent požaduje uvedení rodného příjmení v diplomu podá písemnou žádost na studijní oddělení neprodleně po absolvování závěrečné SZZk, prostřednictvím podatelny. Spolu s žádostí je potřeba doložit také kopii rodného listu, či jiného úředního dokladu, jímž lze změnu prokazatelně doložit.

 

16.2.2017 JH