Rigorózní promoce PhDr.

Rigorózní promoce

Aula Karolinum

Aktuální termíny rigorózních promocí

Slavnostní předání diplomů se koná ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 (Rektorát UK) - mapa

Průběh rigorozních promocí a promoční slib

Na rigorozní promoci je nutné se přihlásit na studijním oddělení u Marie Stanovské nejpozději do 5 dnů od úspěšného absolvování.

Později přihlášení budou zařazeni až na promoci další (konají se dvakrát ročně, zpravidla v květnu a v prosinci). Diplomy se zhotovují vždy k datu promoce, tedy také dvakrát do roka.

Průběh promoce

1.         Slavnostní nástup za zvuku hudby do Velké auly Karolina v pořadí:

a)         promovaní absolventi ve společenském oděvu,

b)         učitelé příslušné fakulty v talárech,

c)         promotor v taláru s insignií,

d)        pedel fakulty v oděvu pedela s insignií,

e)         děkan v taláru s insignií,

f)         pedel rektora v oděvu pedela s insignií,

g)         rektor v taláru s insignií.

2.         Státní hymna.

3.         Děkan přednese úvodní projev a představí absolventy jménem, příjmením, popřípadě též rodným příjmením, místem narození. Poté požádá rektora o souhlas s vykonáním promočního aktu (česky).

4.         Souhlas rektora k promočnímu aktu (česky).

5.         Promotor přednese latinsky formuli a text slibu.

6.         Absolventi složí slib lehkým dotknutím se žezla a slovy: „Spondeo ac policeor“.

7.         Promotor předá absolventům diplomy.

8.         Děkovný projev absolventa.

9.         Hudba – Staročeský chorál.

10.       Odchod z auly za zvuku hudby v obráceném pořadí.

 

Rigorózní sponze

Doctorandi clarissimi, examinibus, quae ad eorum, qui doctoris nomen et honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.

SPONDEBITIS IGITUR:

PRIMUM vos huius Universitatis, in qua doctoris

in disciplinis humanitatis gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO studia humanitatis, theologiae que studia impigro labore culturos et provecturos non ad vanam captandam gloriam, sed ut veritas propagetur et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat:

HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SPONDEO AC POLLICEOR

Promotor dodává: ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES, QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS. ERGO EGO PROMOTOR, RITE CONSTITUTUS VOS EX DECRETO ORDINIS MEI DOCTORES CREO,  CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE DOCTORIS IURA AC PRIVILEGIA IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA  UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.

Český překlad sponze

Vážení absolventi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti doktora filozofie. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vaše příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

SLÍBÍTE TEDY: (všichni povstanou)

Především, že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti doktora filozofie, a že budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony. Konečně, že budete vytrvalou prací nadále pěstovat a rozvíjet svá bádání o společnosti a lidstvu, a to nikoli pro zisk marnivé slávy, ale proto, aby se šířila pravda a aby se jasněji skvěla její zář, jíž je udržováno blaho rodu lidského.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Absolventi jednotlivě přísahají na žezlo: SLIBUJI A PŘÍSAHÁM!

Promotor: Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout.

Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji doktory, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady doktorů filozofie. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.

Předpisy upravující rigorózní promoci

Rigorózní řád UK

Rigorózní řád UK FSV

Zákon o VŠ - § 46 odst. 5

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a o dodatku viz Opatření rektora a stránky UK

Promoce, diplomy a dodatky

FAQ k rigorozní promoci

Musím jít na rigorózní promoci?

Ne, účast je dobrovolná, naopak pokud se chcete promoce účastnit, musíte se přihlásit do 5 dnů po složení rigorózní zkoušky.

Jak si lze převzít rigorózní diplom mimo promoci?

Rigorózní diplom si můžete převzít po oficiálním termínu promoce kteroukoliv středu v době 9,00 -12,00 a 13,00 – 15,30 hod. na Rektorátu UK, Ovocný trh 5, Praha 1 (budova Karolina), 2. patro, kancelář č. 216.

Z velmi závažných důvodů je možné domluvit individuální termín vyzvednutí na tel. 224 491 679.

Absolventi doktorského studia na UK mohou příp. použít tubus, ve kterém obdrželi doktorský diplom – je totožný.

Diplom není možné žádným způsobem zasílat, ale je možné převzetí v zastoupení na základě plné moci.

Jaký oděv bych měl(a) mít na promoci?

Doporučený oděv lze nalézt v dopise prorektora pro akademické kvalifikace. Plné znění dopisu naleznete zde.

Co mám udělat, když chci uvést své rodné příjmení na diplom?

Rodné příjmení se absolventům v diplomech standardně neuvádí. Pokud absolvent požaduje uvedení rodného příjmení v diplomu podá písemnou žádost na studijní oddělení neprodleně po absolvování závěrečné SZZk, prostřednictvím podatelny. Spolu s žádostí je potřeba doložit také kopii rodného listu, či jiného úředního dokladu, jímž lze změnu prokazatelně doložit.

 

16.2.2017 JH