Poplatky

UPOZORNĚNÍ

Informace o poplatcích spojených se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19 https://cuni.cz/UK-10565.html

Poplatky za delší studium vyměřuje rektorát Univerzity Karlovy, nikoli fakulta. Záležitosti spojené s poplatkem nezapomeňte řešit včas.  

Za vyměřené poplatky nenese odpovědnost studijní oddělení!!!

Kontaktní osoba na FSV UK

Mgr. Ivana Bílá

- referentka pro poplatky za delší studium 

E-mail: ivana.bila@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 219

Místnost: č. 210, budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6

Úřední hodiny 

Poplatky spojené se studiem

UPOZORNĚNÍ:

Od 1. září 2016 je platný nový vysokoškolský zákon, kterým se mění některá pravidla pro vznik a vymáhání poplatků.

Informace o poplatcích spojených se studiem naleznete na stránkách Rektorátu Univerzity Karlovy ZDE.

Nedoručená rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium si můžete vyzvednout na Rektorátu UK v úředních hodinách, Doručování veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí je považováno za doručené po uplynutí patnácti dnů od vyvěšení na úřední desce RUK. 

Často kladené dotazy

  

Kdy mi bude vyměřený poplatek za delší studium?

Poplatek za delší studium Vám bude vyměřený po uplynutí standardní doby studia navýšené o jeden rok.

  • bakalářském programu můžete studovat 3+1 rok bez poplatku.
  • magisterském navazujícím programu můžete studovat 2+1 rok bez poplatku.

POZOR!!! Do celkové doby studia se započítává i doba předchozích neúspěšných studií, pokud se nepřekrývá s vaším současným studiem. Poplatek je vyměřován Rektorátem UK za každých započatých šest měsíců studia. Platí se i za jeden den studia navíc.

Mohu se proti poplatku odvolat?

Ano, odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku můžete podat do třiceti dnů od doručení rozhodnutí (za den doručení se považuje i desátý den, kdy byla oznámená písemnost uložena na poště).

Rektorem UK bylo vydáno opatření č. 45/2017, ve kterém naleznete relevantní důvody pro poskytnutí úlevy na poplatku. Naleznete zde i vzorový formulář pro podání odvolání.

Odvolání se podává na Rektorát UK (nikoliv na fakultu).

Co když absolvuji, ale až po vzniku poplatkové povinnosti?

Pokud absolvujete studium do 30 dnů od data vzniku poplatku, může Vám být poplatek prominutý.  Je k tomu nezbytné podat odvolání na Rektorát UK do třiceti dnů od doručení rozhodnutí (lhůtu pro odvolání najdete na konci rozhodnutí v poučení).

Jak je to s přerušením studia?

Doba, po kterou máte přerušené studium, se Vám nezapočítává do celkové odstudované doby.

Pokud si však přerušíte studium pozdě až po vzniku poplatkové povinnosti a rektor Vaší žádosti o přezkoumání poplatku (odvolání) nevyhoví, musíte poplatek uhradit.

Studium jsem ukončil zanecháním po vzniku poplatku. Mohu se vyhnout poplatku?

V případě, že ukončíte studium jinak než řádně až po vyměření poplatku, povinnost uhradit poplatek trvá.

Prominutí poplatku se vztahuje pouze na řádně ukončené studium absolvováním do třiceti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Je možné rozložit si poplatek na splátky?

Ano. Žádost o splátkový kalendář se podává na Fakultu sociálních věd UK. Poplatek je možné rozložit do dvou splátek.

Vzorový formulář naleznete v Příloze č. 2, obsahuje dvě části – splátkový kalendář a dohodu o splátkovém kalendáři. Oba formuláře je nutné odevzdat na podatelnu Hollar osobně, nebo zaslat poštou.

Mám uzavřené studium, všechny studijní povinnosti splněné, přesto mi přišlo rozhodnutí o vyměření poplatku.

Přestože uzavřete studium, máte stále status studenta. Aby studentovi nevznikl poplatek, musí si po uzavření studia ještě studium přerušit a to před začátkem vyměření poplatku.  Během přerušení studia nenabíhají poplatky.

Obdržel jsem výzvu k zaplacení poplatku. Poplatek jsem však zaplatil ještě před jeho splatností. Neuvedl jsem správný variabilní symbol.

Pro dohledání platby a spárovaní poplatku dodejte na studijní oddělení potvrzení o zaplacení. Informace o platbě Vám budou zpětně zaslané.

Chtěl bych uhradit poplatek za studium, ale nemám k dispozici platební údaje.

Pro získání platebních údajů můžete kontaktovat studijní referentku, která má na starosti agendu poplatků. V případě potřeby je možné i naskenování rozhodnutí o vyměřeném poplatku.

Co se stane, když poplatek neuhradím?

V případě, že by Vám více vyhovovalo rozdělit si poplatek na splátky, můžete se na studijním oddělení FSV UK včas domluvit na splátkovém kalendáři.

Pokud neuhradíte poplatek do termínu splatnosti, bude Vám zaslána fakultou výzva k uhrazení poplatku. Jestliže neuhradíte poplatek ani na výzvu fakulty, přistoupí Rektorát UK k vymožení poplatku právní cestou - exekucí.