Volba kandidátky nebo kandidáta na funkci děkana 2021

Volba kandidátky nebo kandidáta na funkci děkana 2021

Vyhlášení volby

Akademický senát Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje na základě Jednacího řádu AS FSV UK, čl. 13 a 14, volbu kandidátky či kandidáta na funkci děkana.

Fakulta sociálních věd UK je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Byla založena v roce 1990 se záměrem vybudovat instituci mezioborového vzdělávání a výzkumu v oblasti společenských věd sloužících k prospěchu obnovené demokratické pospolitosti. Za dobu své existence se stala předním společenskovědním vzdělávacím a výzkumným pracovištěm s domácím i zahraničním renomé. Úlohou budoucí děkanky či budoucího děkana bude čerpat potenciál fakulty a dále ji dynamicky rozvíjet.

 

Harmonogram

 • Vyhlášení volby kandidátky či kandidáta na děkana: 11. 5. 2021
 • Jmenování volební komise pro volbu kandidátky či kandidáta na děkana: 11. 5. 2021
 • Zveřejnění termínu volby: 11. 5. 2021
 • Místo volby: Hollar, mísnost č. 212
 • Lhůta pro podávání návrhů na kandidáty a kandidátky: od 20. 8. 2021 do 20. 9. 2021
 • Představení kandidátek a kandidátů v rámci zasedání Akademického senátu FSV UK: 5. 10. 2021, 17:00, Hollar, místnost č. 212 (online zde)
 • Veřejné představení kandidátek a kandidátů akademické obci: 7. 10. 2021, 17:00, Opletalova, místnost č. 314 (online zde)
 • Volba kandidátky či kandidáta na děkana na zasedání Akademického senátu: 12. 10. 2021 od 16:00
 • Lhůta pro nové návrhy v případě neúspěšné volby: 19. 10. 2021
 • Druhá volba na zasedání Akademického senátu: 26. 10. 2021

AS FSV UK přijal k volbě kandidáta na funkci děkana usnesení na svém zasedání 11. 5. 2021.

 

Volební komise

 • Kateřina Konrádová - předsedkyně komise
 • Jaromír Soukup
 • Martin Štoll

Navržení kandidáti

Ve lhůtě pro podávání kandidátek byli členy akademické obce řádně navrženi tito kandidáti:

 

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D. - koncepce

Výsledky tajného hlasování

Volby se zúčastnilo 19 senátorek a senátorů.

Pro bylo 17 z nich a 2 se zdrželi.

 

Kandidátem na funkci děkana FSV UK byl zvolen PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Děkana jmenuje do funkce rektor.

 

Gratulujeme!

Podávání návrhů na kandidátky a kandidáty

Návrh kandidatury může podat kterýkoliv člen akademické obce FSV UK písemně k rukám předsedkyně Volební komise na níže uvedenou adresu a zároveň elektronicky na e-mail katerina.konradova@fsv.cuni.cz. Podávání návrhů na kandidáty a kandidátky je možné od 20. 8. 2021 do 20. 9. 2021.

Nutnými přílohami návrhu jsou:

 • písemný souhlas navrhované(-ho);
 • strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů;
 • koncepce rozvoje Fakulty sociálních věd UK v doporučeném rozsahu 10 normostran, která bude obsahovat vedle hlavních cílů rozvoje a způsobů jejich dosažení i představu o složení kolegia děkana/děkanky;
 • v případě kandidátů/kandidátek narozených před 1. 12. 1971 platné lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Za závaznou bude považována písemně doručená a podepsaná verze návrhu a příloh.

Kandidátky a kandidáti v prvním kole volby se budou moci představit Akademickému senátu během jeho řádného zasedání dne 5. 10. 2021 od 17:00 a akademické obci fakulty na shromáždění konaném 7. 10. 2021 od 17:00.

Děkan je do funkce jmenován rektorem UK.

Kontakt pro listinnou korespondenci

Kateřina Konrádová

předsedkyně Volební komise

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábř. 6

110 01  Praha 1