Progres Q18

Progres Q18 - Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti (2017 - 2021)

Koordinátor

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

Členové Rady programu

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

PhDr. Radka Holanová, Ph.D.

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. DSc.

doc. Michel Perottino, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Řešitelská pracoviště

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

Institut mezinárodních studií FSV UK

Institut politologických studií FSV UK

Institut sociologických studií FSV UK

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

Fakulta humanitních studií - Pracoviště historické sociologie

Matematicko-fyzikální fakulta - Ústav formální a aplikované lingvistiky

Pedagogická fakulta - Katedra české literatury

Právnická fakulta - Katedra politologie a sociologie

Anotace projektu Progres Q18

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) je víceoborovým pracovištěm, které uskutečňuje a rozvíjí následující obory: ekonomii, mediální studia, mezinárodní teritoriální studia (včetně moderních dějin), mezinárodní vztahy, politologii a sociologii (včetně veřejné a sociální politiky). FSV je tak jedinou fakultou UK, která systematicky a v úplnosti pokrývá většinu hlavních společenskovědních oborů, jak jsou ve světě obvykle chápány.

Hlavním cílem navrhovaného programu PROGRES je postoupit od víceoborovosti k mezioborovosti, tj. nespokojit se s pouhou koexistencí různých společenskovědních oborů vedle sebe, ale rozvíjet dotčené obory prostřednictvím mezioborového výzkumu různých témat a zvýšit tak mezioborový rozsah a dopad takto koncipovaného výzkumu. Proto FSV UK navrhuje jeden velký programu PROGRES, který zahrne téměř celou fakultu* a současně propojí další vybrané obory společenských věd, uskutečňované na UK. Fakulta navíc bude pokračovat v rozvíjení již uskutečňované spolupráce s dalšími českými (AV ČR, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Ústav mezinárodních vztahů a dal.) a zahraničními (Sciences-Po, Universität Wien, Université de Geneve, University of California at Berkeley, University of Cambridge a dal.) pracovišti. V rámci PROGRESu pak bude mezinárodní spolupráce rozšiřována o další významné zahraniční univerzity (Dublin City University, Göteborgs universitet, Humboldt-Universität zu Berlin, Universität Leipzig, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, University of Glasgow a dal.).

Navrhovaný program PROGRES Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti je postaven na bázi úspěšně uskutečňovaného programu PRVOUK P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby. Nepůjde ovšem o pouhé pokračování programu P17. Změny oproti P17 budou především následující: 1) spolupráce uvnitř univerzity bude nesrovnatelně širší a zahrne mnohem více fakult (FHS, MFF, PedF, PF) tak, aby bylo dosaženo výše zmíněné rozsáhlejší spolupráce v rámci společensko-vědního výzkumu na UK a 2) společenskovědní obory budou rozvíjeny prostřednictvím mezioborového výzkumu rozmanitých konkrétních témat, která budou vycházet ze zájmů a potřeb jednotlivých badatelů, resp. jejich týmů, popř. vědecké a také společenské naléhavosti zkoumaných otázek. Nebudeme usilovat o zastřešení rozvíjených oborů jedním výzkumným tématem, jak se do jisté míry předpokládalo u PRVOUK P17. Chápeme totiž námi navrhovaný program PROGRES jako mezioborové rozvíjení oborů, nikoliv jako jeden velký grantový projekt (tato otázka nebyla u PRVOUKu dostatečně jasná). Předpokládá to také propojení výzkumu s pedagogickými aktivitami, a to opět ve smyslu soustředění se hlavně na mezinárodní spolupráci (studentské a učitelské mobility), ale také zapojování doktorandů a postdoků do výzkumu.

* S výjimkou oboru ekonomie, který se svým přísně kvantitativním pojetím v řadě ohledů ostatním výše uvedeným oborům společenských věd poněkud vymyká a který dlouhodobě uskutečňuje přirozenou a úspěšnou spolupráci s CERGE-EI, nejprve v rámci PRVOUK P23 a do budoucna pod hlavičkou navrhovaného samostatného programu PROGRES. Nicméně, předpokládáme pořádání společných mezioborových projektů, které propojí oba fakultou navrhované programy PROGRES.

Zápisy z porad Rady programu

Rok 2021: 4. října 2021

Rok 2020: 2. října 2020

Rok 2019: 23. září 2019

                 15. listopadu 2019

Rok 2018: 12. června 2018

                  22. října 2018 + příloha

Rok 2017: 24. března 2017

                  6. prosince 2017

Odměny z prostředků koordinátora

odkazy a dokumenty

Programy Progres UK

Vzor dedikace Progres

Text/práce vznikl/vznikla v rámci programu Progres Univerzity Karlovy Q18 - Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti.

This study was supported by the Charles University Research Programme "Progres" Q18 - Social Sciences: From Multidisciplinarity to Interdisciplinarity.