UNCE

UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Obecné informace o soutěži

Soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) má za cíl účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Poprvé byla vyhlášena v roce 2011, podpořené projekty jsou realizovány od roku 2012 s předpokládaným termínem ukončení k 31. 12. 2017. První kolo soutěže se řídí Zásadami, které byly vydány opatřením rektora č. 9/2011 a novelizovány opatřením rektora č. 15/2013. Druhé kolo soutěže bylo vyhlášeno 1. června 2017 (viz opatření rektora č. 44/2017) a řídí se Zásadami vydanými opatřením rektora č. 43/2017. Podrobné informace k soutěži jsou dostupné na stránkách Univerzity Karlovy.

 

Projekty UNCE řešené na FSV UK

          

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti

Číslo projektu: UNCE/HUM/009

Hlavní řešitelka projektu:  Hana Kubátová, M.A., Ph.D.

Spolupracující pracoviště: Právnická fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Lékařská fakulta UK v Plzni, Filozofická fakulta UK

Doba řešení projektu: 1.1. 2018 - 31.12. 2023

Webové stránky projektu: www.vitriresearchcenter.org

Anotace projektu:

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti (akronym VITRI) bude střediskem pro studium kolektivního násilí, rekonciliace a tranzitivní spravedlnosti na Univerzitě Karlově. VITRI usiluje o to iniciovat spolupráci mezi různými disciplínami a v dlouhodobější perspektivě podnítit začínající vědce a pokročilé doktorské studenty k samostatné vědecké práci. Zároveň si klade za cíl produkovat excelentní vědecký výzkum s mezinárodním přesahem. Za tímto účelem bude sestaven mezinárodní vědecký poradní panel, spolupracující se seniorními členy centra. Kolektivní násilí a jeho devastující následky jsou v rámci tohoto centra zkoumány z řady perspektiv: od lékařské a historické až po politické a právní. Odborníci z různých disciplín – politologové, historikové, psychologové,(vojenští) psychiatři a právníci – zkoumají komplexně pojímané kolektivní násilí a jeho trvalé následky na společnosti z multidisciplinární perspektivy. Přestože se z časového hlediska výzkum centra zaměřuje především na 20. století a současnost, nevylučuje výzkum ani hlubší historické sondy za účelem ověření či vyvrácení stávajících modelů a teorií a formulování nových.

Pražské centrum pro výzkum míru

Číslo projektu: UNCE/HUM/028

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Harald MÜLLER

Spolupracující pracoviště: Právnická fakulta UK, Filozofická fakulta UK

Doba řešení projektu: 1.1. 2018 - 31.12. 2023

Webové stránky projektu: https://www.prcprague.cz/

Anotace projektu:

Předložený mezifakultní projekt navrhuje založení nového interdisciplinárního centra pro výzkum míru a konfliktů v mezinárodní politice. Podílí se na něm akademici z oblasti mezinárodních vztahů, bezpečnostních studií, historie, mezinárodního práva, sociologie, ekonomie, antropologie či sociální psychologie. Centrum si klade následující tři hlavní cíle: 1. posunout dosavadní vědění v disciplíně mírových a konfliktních studií; 2. vytvořit stálou platformu pro interdisciplinární výzkum na Univerzitě Karlově; 3. poskytnout mladým vědcům příležitost pro rozvoj jejich akademické kariéry.Tematické zaměření centra je na prevenci, zvládání a transformaci konfliktů ve třech oblastech: nešíření jaderných zbraní a odzbrojení; zamrzlé konflikty; změny moci v globálním řádu. Členové týmu se budou těmito oblastmi zabývat v jednotlivých výzkumných skupinách, ale současně se budou podílet i na zkoumání jejich vzájemných vztahů v rámci širších kolaborativních výzkumných fór. Pro splnění všech vymezených cílů na co nejvyšší úrovni akademické excelence bude na výzkum v rámci projektu dohlížet profesor Harald Müller, dlouholetý ředitel Peace Research Institute Frankfurt.

Spojení člověk-stroj a jeho vliv na mezinárodní řád

Číslo projektu: UNCE/HUM/037

Hlavní řešitel projektu: doc. PhDr. RNDr. Nikola HYNEK, Ph.D., M.A.

Doba řešení projektu: 1.1. 2018 - 31.12. 2022

Webové stránky projektu: https://periculum.cuni.cz/

Anotace projektu:

Projekt se snaží ozřejmit dopady technologických inovací s prvkem či potenciálem umělé či pokročilé inteligence na sociální svět, zejm. oblast bezpečnosti. Mělo by být analyzováno, jak využití těchto technologií či spory o takové využití ovlivňují vytváření bezpečnosti, zejm. režimů kontroly v bezpečnostní oblasti. Argumentujeme, že je při takové snaze nutno nezapomínat na často opomíjenou dimenzi zabývající se sociálními a politickými procesy, které ovlivňují samotný design těchto technologií, jelikož právě toto technologické nastavení má následně opět vliv na sociální svět. Projekt tedy nabourává zažité disciplinární hranice mezi sociálními, přírodními a technickými vědami s cílem lépe postihnout, jaký vliv mají technologie na způsoby vládnutí v sociálním světě. Přítomnost normativních dilemat, politického soupeření a potenciál pro vytvoření režimů kontroly vymezuje případy, které mohou být zahrnuty do výzkumu a které mohou sahat od různých typů zabijáckých robotů přes umělé bakterie až po různé typy sledovacích systémů či systémů ve vesmíru.

Centrum pro pokročilá ekonomická studia

Číslo projektu: UNCE/HUM/035

Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Štěpán JURAJDA, Ph.D. (CERGE-EI)

Spolupracující pracoviště na FSV UK: Institut ekonomických studií

Doba řešení projektu: 1.1. 2018 - 31.12. 2023

Anotace projektu:

Cílem projektu je udržet vysokou kvalitu základního výzkumu v oblasti ekonomie na UK a spolupráci mezi pracovišti, které se na UK ekonomickým výzkumem zabývají: CERGE a IES FSV. Finanční podpora UNCE významně napomůže vytvořit stabilní zázemí pro působení mladých nadějných akademických ekonomů na UK a zároveň posílí užší spolupráci mezi seniorními a juniorními řešiteli projektu. Předmětem tohoto projektu bude výzkum behaviorálních fenoménů a metodologií v oblastech, kterými se zabývají současné společenské vědy, a to především v ekonomii. Od projektu se
očekávají nové vědecké poznatky a objevy publikovatelné v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech. Špičková výzkumná základna zvýší atraktivitu obou pracovišť a umožní prohloubení spolupráce s vědci z prestižních zahraničních akademických pracovišť a posílí zájem absolventů předních zahraničních univerzit odstartovat akademickou kariéru na UK. Projekt navazuje na předchozí velmi úspěšný projekt UNCE, který pravidelně získával v rámci UK nejvyšší možné hodnocení (A). Mezi projektem a skvělým umístěním oboru ekonomie na UK v posledním Šanghajském žebříčku světových univerzit (v první stovce) je třeba vidět úzkou souvislost.