Sociologie a sociální antropologie

Sociologie a sociální antropologie

V oboru Sociologie a sociální antropologie, vyučovaném na Institutu sociologických studií, se studenti učí zkoumat lidskou společnost v široké rozmanitosti jejích sociokulturních podob, osvojují si schopnost navazovat vztahy v neznámém prostředí, získávat a analyzovat kvantitativní i kvalitativní data a přesvědčivě komunikovat. Všechny tyto dovednosti jsou velmi důležité pro poznání současného multikulturního a globálního světa i vlastního uplatnění se v něm.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie je tvořen dvěma příbuznými společenskými vědami: Studium sociologie zahrnuje dějiny klasické sociologie, přehled směrů a osobnosti současné sociologie, seznámení s oborovými sociologiemi a se sociologickým pohledem na současnou společnost. Sociální antropologie klade důraz na důsledný anti-evropocentrismus a v důsledku toho vysvětluje, co je variabilní a co je universální v jednotlivých společnostech a kulturách. Zvláštní pozornost je pak věnována dichotomii společnost – kultura. Velká pozornost je věnována metodologii sociologických a antropologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumným technikám i metodám zpracování a analýzy dat, dále potřebným znalostem ze statistiky a matematiky.

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Jsou schopni samostatně provádět dílčí analýzy společenského, politického, hospodářského a kulturního života naší společnosti, jakož i neevropských kultur a společností. Ti, kteří pokračují v navazujícím magisterském studiu sociologie, nacházejí uplatnění v institucích řešících současné společenské problémy sjednocující se Evropy i globalizovaného světa, konkrétně v oblasti poradenství, výzkumu veřejného mínění, výzkumu trhu, v neziskovém sektoru, státní správě apod. Absolventi, kteří nebudou chtít pokračovat v magisterském studiu, jsou – vzhledem k nabyté schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém – schopni vykonávat samostatnou analytickou i tvůrčí činnost na široké škále pracovních pozic. Rozsáhlé portfolio renomovaných zahraničních univerzit, s nimiž Institut sociologických studií FSV UK udržuje kontakty, navíc studentům pomůže uplatnit dosažené vzdělání nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Počet přijatých v r. 2017

135

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Sociologie a sociální antropologie se koná 16. 1. 2018 od 10:00.