Ekonomie a finance

Charakteristika oboru Ekonomie a finance

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia: 3 roky

Cílem studia je seznámit studenty s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích. Studium připravuje kvalifikované absolventy s hlubokými matematickými a statistickými základy využitelnými pro potřeby soukromé i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí. Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali vzdělání, které by bylo srovnatelné se studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách.

Student bakalářského programu Ekonomické teorie, oboru Ekonomie a finance musí nejprve absolvovat rigorózní základ, který představuje čtyřsemestrální matematická průprava od vyučujících z katedry matematické analýzy MFF UK. Pro osvojení schopností ekonomického modelování a kvantitativní analýzy musí student dále absolvovat povinné předměty z hlavních oblastí ekonomické teorie: mikroekonomie, makroekonomie, statistiky a ekonometrie.

Klíčovou specializovanou podoblastí, která je povinná pro studenty, je finanční ekonomie. Studenti se však specializují i na ekonomii evropské integrace a absolvují povinné kurzy z oblasti práva a ekonomie. Dále mají studenti prostor profilovat se zcela dle svého zájmu v oblastech finančního účetnictví (vč. teorie oceňování aktiv), finančních trhů, veřejné ekonomie (vč. ekonomie trhu práce), mezinárodní ekonomie, hospodářské politiky, politické ekonomie, rozvojové ekonomie či komparativní ekonomie. Součástí programu je i kurz etiky a ekonomie.

Kompatibilitu s minimálně vysokým evropským standardem zajišťuje fakt, že studijní program si vydobyl reputaci nejnáročnějšího programu v ekonomii v ČR (mj. IES FSV UK je v letech 2011-2015 kontinuálně hodnocena jako nejlepší ekonomické škola v ČR, zdroj: žebříček Hospodářských novin). Srovnatelnost se vzděláním na vysoké evropské úrovni potvrzuje i množství výměnných bakalářských studentů z předních evropských univerzit (Toulouse School of Economics, Paris I Sorbonne, Mannheim, Bonn, Humboldt, Bologna, Amsterdam, Helsinki, UCL Louvain) a i z neevropských univerzit (mj. Australian National University, Peking HSBC Business School).

Počet přijatých v r. 2018

157

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP, MAT

vzorové testy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (Opletalova 26, Praha 1) pro obor Ekonomie a finance se koná 18. 1. 2019 a 7. 6. 2019 od 9:00.

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Ekonomie a finance prokazuje v hloubce a rozsahu stanoveném předchozími odstavci znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokazuje odpovídající znalosti matematické analýzy, statistiky a informatiky. Absolvent rovněž prokazuje znalosti adekvátní oboru zvolené profilace a doplňkovým oborům.

Absolventi bakalářského programu typicky pokračují v kvalitních magisterských programech ekonomie anebo financí. Příklady za posledních 5 let (vedle mgr. programu na IES FSV UK):

 • MSc. Finance and Economics, LSE
 • MPhil. Economics, Cambridge
 • MSc. Management, Cambridge
 • MPhil. Public Policy, Oxford
 • MSc. Economics, Tilburg
 • MSc. Economics, Barcelona GSE
 • Master in Economics, Bonn
 • MSc. Quantitative Finance, Duisenberg School of Finance
 • Master in Quantitative Finance and Economics, HSG Saint Gallen
 • MSc. Business and Economics, Amsterdam Business School
 • MSc. Infonomics, University of Maastricht
 • MSc. Health Economics, Erasmus School Rotterdam

Následně jsou absolventi, zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem, vysoce žádáni v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci aj.)