Mediální studia (kombi)

Mediální studia

Obor Mediální studia, vyučovaný na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, je určen zájemcům o studium ve formě kombinující kontaktní výuku a samostudium. Uchazeči se během studia seznámí s principy fungování médií, s předpokládanými účinky mediálních sdělení, historickým vývojem médií, současnou podobou české mediální krajiny a mediální legislativou. Získají vhled do základů teorie mediální komunikace, obeznámí se se základními oblastmi mediálních studií, osvojí si základní nástroje odborné analýzy mediálních obsahů a schopnost kriticky vyhodnocovat mediované informace.

Charakteristika oboru

Forma studia: kombinovaná
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studium je vhodné pro uchazeče, kteří jsou již zaměstnáni. Výuka probíhá vždy jeden pátek v měsíci podle stanoveného studijního plánu a termíny výuky jsou pevně stanoveny na počátku semestru. Mezi jednotlivými termíny výuky studenti vypracovávají domácí úkoly a seminární práce. Je kladem velký důraz na samostudium. Studenti čtou odborné texty, které jim jsou k dispozici v čítankách ve formátu PDF. Většina zkoušek má formu písemného testu.

Studijní obor Mediální studia vychází vstříc potřebě zlepšit úroveň mediální gramotnosti s důrazem na státní sféru, neziskové a rozpočtové organizace. Koncepce oboru je zaměřena především na pracovníky tiskových a komunikačních oddělení těchto organizací, ale i zaměstnance soukromé sféry. Absolvování oboru umožní kvalifikovanější práci s médii a mediovanými informacemi. Absolvent ovládá rámce odborné práce spojené se studiem masových a síťových médií a standardní metody vědeckého poznávání mediálních obsahů, mediálního publika i mediálních organizací. Nalézá profesní uplatnění jako mediální analytik, mediální konzultant, tvůrce komunikačních strategií a i jako pracovník v rámci tiskových a komunikačních oddělení ve státních institucích a soukromých firmách. 

Počet přijatých v r. 2017

141

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) pro obor Mediální studia (kombi) se koná 12. 2. 2018 od 15:00.