Marketingová komunikace a public relations

Marketingová komunikace a public relations

Obor Marketingová komunikace a public relations, vyučovaný na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, je jedním z nejžádanějších oborů v rámci sociálních věd. Neustále se dynamicky rozvíjí, a to zejména v důsledku proměny sociální komunikace a vzniku nových komunikačních technologií. Vzhledem k tomu je studijní program koncipován tak, aby zajistil studentům v co nejvyšší míře navázání na aktuální trendy a výzkumy v praxi.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Hlavním cílem oboru je zajistit kvalitní vzdělání, a to jak na teoretické úrovni, tak v nabytých dovednostech, které absolventi uplatní v celé škále profesí od komunikačních profesionálů, tiskových mluvčích, odborníků marketingové komunikace či praktiků public relations. Obor klade důraz na výchovu celkové osobnosti studentů, a to zejména s důrazem na pochopení širších souvislostí, etické roviny a možných důsledků práce.

Absolventi oboru marketingová komunikace a public relations jsou všestranně připraveni k profesní dráze komunikačních, marketingových či PR odborníků. Svoje nabyté znalosti a dovednosti mohou uplatnit v praxi bezprostředně po ukončení bakalářského studia, a to i ve vedoucích funkcích. Vzhledem k výběru z povinně volitelných předmětů mají také specifické dovednosti, které mohou uplatnit v jednotlivých sektorech, ať již komerčních či nekomerčních. Zároveň však mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu v příbuzných oborech, jako například marketingové komunikace, mediální studia apod.

Počet přijatých v r. 2017

84

Přijímací řízení

dvoukolové

1. kolo: NSZ SCIO – OSP, ANG

vzorové testy

2. kolo: ústní pohovor

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) pro obor Marketingová komunikace a PR se koná 2. 2. 2018 od 10:00 a 12. 2. 2018 od 10:00.