Žurnalistika

Charakteristika programu Žurnalistika

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Magisterský studijní obor Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy.

Student si u zápisu ke studiu vybírá jednu z šesti specializací:

  • Sportovní žurnalistika
  • Mediální tvorba
  • Digitální žurnalistika
  • Vizuální žurnalistika
  • Kulturní žurnalistika
  • Politická žurnalistika

Specializace Mediální tvorba je určena pro absolventy bakalářského studia jiných studijních oborů než 7202R Žurnalistika. Ostatní specializace si mohou volit pouze absolventi FSV UK studijního oboru 7202R Žurnalistika. Pokud přijatí uchazeči do magisterského studia absolvovali bakalářský program se zaměřením na žurnalistiku na jiných VŠ než FSV UK a budou mít zájem o jinou specializaci než Mediální tvorba, je potřeba, aby svůj zájem konzultovali osobně či e-mailem s garantkou magisterského studia. Na základě názvu bakalářské práce a doložených sylabech z bakalářského studia garantka rozhodne o případné změně specializace.

Počet přijatých v r. 2023

107

Přijímací řízení

jednokolové

test z angličtiny / němčiny 

test všeobecných společenskovědních znalostí

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou najít uplatnění v redakcích odborných i všeobecných periodik, audiovizuálních médií či ve sféře práce s veřejností obecně.

ABSOLVENTI IKSŽ V SÉRII JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu komunikačních studií a žurnalistiky jsou kromě Filipa také:

ABSOLVENTI IKSŽ V PODCASTU DE FACTO