Žurnalistika

Charakteristika programu Žurnalistika

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Magisterský studijní obor Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy.

Student si u zápisu ke studiu vybírá jednu z šesti specializací:

  • Sportovní žurnalistika
  • Mediální tvorba
  • Digitální žurnalistika
  • Vizuální žurnalistika
  • Kulturní žurnalistika
  • Politická žurnalistika

 

Počet přijatých v r. 2020

107

Přijímací řízení

jednokolové

test z angličtiny / němčiny 

test všeobecných společenskovědních znalostí

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou najít uplatnění v redakcích odborných i všeobecných periodik, audiovizuálních médií či ve sféře práce s veřejností obecně.