Žurnalistika

Charakteristika oboru Žurnalistika

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Magisterský studijní obor 7202T Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy.

Počet přijatých v r. 2018

119

Přijímací řízení

jednokolové

test z angličtiny / němčiny 

test všeobecných společenskovědních znalostí

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) pro obor Žurnalistika se koná 11. 2. 2018 od 10:00.

Uplatnění absolventů

Absolventi mohou najít uplatnění v redakcích odborných i všeobecných periodik, audiovizuálních médií či ve sféře práce s veřejností obecně.