Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy (MV) jsou dvouletý navazující magisterský obor, který poskytuje studentům znalosti a analytické schopnosti pro porozumění mezinárodnímu kontextu politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Vzájemná závislost různých částí světa roste a hlavní politická rozhodnutí, jež ovlivňují vývoj celé společnosti, nejsou přijímána pouze národními státy, ale stále více i regionálními a globálními institucemi.

Náš program pomáhá studentům pochopit fungování mezinárodní a evropské politiky i výzvy, jimž čelí jak státy, tak nestátní aktéři v globalizovaném světě. Studenti do hloubky zkoumají fungování Evropské unie (EU) a globálních institucí, které státy ustavily ve snaze se s těmito výzvami vyrovnat. Studují, zda a jak mohou být mezinárodní konflikty transformovány ve spolupráci. Kromě budování znalostí v oblasti mezinárodní a evropské politiky klade obor důraz na rozvoj analytických schopností studentů, schopnosti abstraktního a kritického myšlení a komunikačních a jazykových schopností. Díky široké škále nabytých dovedností se naši absolventi stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, nadnárodní korporace a nevládní organizace, média, think-tanky, politické strany i akademickou sféru.

Základní informace a kontakty

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Jazyk výuky: český (část povinných předmětů je vyučována v anglickém jazyce)

Garant oboru: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., jan.karlas@fsv.cuni.cz

Koordinátor oboru pro přijímací řízení: Michal Parízek, Ph.D., michal.parizek@fsv.cuni.cz

POČET PŘIJATÝCH V R. 2018

66

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

dvoukolové

1. kolo: test z angličtiny a oborově zaměřený test

2. kolo: esej

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Politologie a mezinárodní vztahy se koná 16. 1. 2019 od 14:00.

Koncepce výuky, kompetence absolventa

Magisterský obor Mezinárodní vztahy má za cíl poskytnout studentům hluboké pochopení problematiky mezinárodní a evropské politiky. Velký důraz je v programu kladen na dva základní kameny úspěchu našich absolventů, a sice na získání znalostí o problémech mezinárodních vztahů na straně jedné, a na rozvoj analytických, komunikačních a jazykových dovedností na straně druhé.

Během studia získávají studenti hlubší znalosti o problémech současné mezinárodní politiky, ale také o jejich historických kořenech. Konkrétně se obor soustředí zejména na následující oblasti:

 • Mezinárodní vztahy. Obor nabízí obecný úvod - historický a teoretický - do mezinárodních vztahů a do povahy mezinárodního systému. Státy, a stejně tak i nestátní aktéři, se v mezinárodní politice chovají podle určitých vzorců, a studenti se učí tyto vzorce znát a rozumět jim.
 • Mezinárodní ekonomika a bezpečnost. Studenti získávají komplexní úvod do dvou klíčových oblastí mezinárodního života - mezinárodní bezpečnosti a mezinárodních ekonomických vztahů.
 • Evropská unie. Evropská politika je všudypřítomná v každodenním politickém životě členských států EU. Vedle toho je EU jedním z klíčových hráčů na mezinárodní scéně. Naši studenti mají k dispozici širokou škálu předmětů, které jim pomohou pochopit principy současné evropské politiky, jejích historických kořenů, jakož i konkrétních oblastí, v nichž je EU aktivní na národní, evropské i celosvětové úrovni. Obor nabízí studentům možnost získat formální potvrzení specializace v Evropských studiích.
 • Mezinárodní organizace a mezinárodní právo. Mezinárodní organizace se staly důležitými aktéry mezinárodní politiky a jimi přijímaná rozhodnutí mají často přímé a podstatné důsledky pro členské státy i jejich společnosti. Kromě toho mezinárodní politika je stále pevněji svazována normami mezinárodního práva. Program poskytuje studentům ucelený přehled o institucích – mezinárodních organizacích i mezinárodním právu - , které stále silněji regulují mezinárodní politiku a vymezují hřiště, na kterém se mezinárodně-politické vztahy odehrávají.

Naším cílem ve studijním oboru Mezinárodní vztahy není pouze zvyšování kompetencí studentů v klíčových oblastech mezinárodní a evropské politiky, ale rovněž pomoci studentům získat a rozvíjet své dovednosti uplatnitelné při jejich dalším profesním růstu. Proto se v oboru soustředíme na následující čtyři klíčové oblasti dovedností, díky nimž dosahují naši absolventi výborných pracovních úspěchů:

 • Rozvíjení analytických schopností a logického myšlení. Studium Mezinárodních vztahů vyžaduje schopnost abstraktního a analytického myšlení, protože právě schopnost vlastní analýzy problému dává práci našich absolventů vysokou přidanou hodnotu. Všichni studenti oboru Mezinárodní vztahy například absolvují úvody do kvalitativních i kvantitativních metod empirického výzkumu. Díky tomu jsou schopni na základě sběru a analýzy relevantních dat kvalifikovaně odpovídat na podstatné otázky z různých oblastí společenského, ekonomického a samozřejmě politického života.
 • Rozvíjení schopnosti kritické reflexe. Jádrem oboru Mezinárodní vztahy není pouze získávání faktických znalostí, ale rovněž schopnost tato fakta kriticky hodnotit a interpretovat. Často nejlepším způsobem, jak detailně pochopit daný problém, je udělat krok zpátky a nahlédnout ho v širší perspektivě. Našim studentům pomáháme vidět problémy v jejich kontextu a kriticky, nikoliv černobíle.
 • Trénink a posilování tzv. přenositelných dovedností [transferable skills], s důrazem na schopnost efektivně se dorozumět v cizích jazycích (výuka většiny předmětů oboru Mezinárodní vztahy probíhá plně v angličtině). Komunikační a prezentační dovednosti, schopnost sehnat a zpracovat informace, ale třeba také efektivní práce s počítačem, leží v základech úspěchu v jakémkoliv zaměstnání, o které se absolventi Mezinárodních vztahů budou ucházet.
 • Osobní, profesionální a akademická integrita. V rámci oboru Mezinárodní vztahy investujeme hodně času a energie do toho, aby se studenti vědomě nebo nevědomě nedopouštěli plagiarismu (opisování cizích poznatků) nebo podvádění při zkouškách. A to jak na straně prevence – vysvětlováním a přesvědčováním – tak na straně represe – tvrdými postihy přestupků. Naši absolventi patří mezi ty, kteří pro získání akademického titulu museli prokázat své schopnosti a velkou míru odhodlání.

Kariéra po studiu

Profesní úspěchy absolventů oboru Mezinárodní vztahy reflektují jeho prestiž a nároky, které klade na schopnosti studenty a na jejich akademický, profesní i osobní rozvoj. Naši absolventi byli trénováni v kritickém myšlení i v konkrétních přímo uplatnitelných analytických technikách a v kvalitativní i kvantitativní empirické analýze. Mají rozsáhlé znalosti o problémech mezinárodní a evropské politiky. Umějí pracovat v týmu a v mezinárodním prostředí. Plynně hovoří cizími jazyky, pracovali na svých pokročilých prezentačních a komunikačních dovednostech, prakticky a efektivně pracují s moderním počítačovým softwarem. Dokáží pracovat na náročných a komplexních projektech a dosáhnout na střední a vyšší pracovní pozice po několika málo letech kariéry. Jsou lidmi, kteří prokázali osobní integritu, schopnost analyticky přemýšlet a ochotu tvrdě pracovat. I díky tomu pracují naši absolventi na vynikajících pozicích v celé řadě oblastí:

 • státní a veřejná správa
 • diplomacie
 • mezinárodní a evropské instituce
 • nadnárodní korporace a neziskové organizace
 • média a think-tanky
 • politické strany
 • akademická sféra

Budoucím zaměstnavatelům našich studentů zaručujeme, že naši absolventi mají všechny předpoklady pro to být platnými a úspěšnými členy jejich pracovních týmů. Diplom z Univerzity Karlovy, z Fakulty sociálních věd a z oboru Mezinárodní vztahy je pro zaměstnavatele zárukou kvality.

Struktura oboru

V prvním roce studia je jádrem oboru sada společných povinných modulů, ve druhém roce potom možnost individuální specializace studentů, případný výjezd do zahraničí a výzkum v rámci magisterské diplomové práce. Následující tabulka strukturu studijního oboru přehledně shrnuje. V prvním semestru navštěvují studenti moduly věnující se obecně mezinárodnímu systému. Každý modul sestává s povinného přednáškového předmětu a povinně-volitelného semináře. V prvním semestru jde o moduly věnující se teoriím mezinárodních vztahů, úvodu do mezinárodních ekonomických vztahů a úvodu do mezinárodní bezpečnosti. Ve druhém semestru na těchto základech stavíme tři další moduly věnující se problematice mezinárodního politického „společenství“. Konkrétně se jedná o moduly pokrývající do hloubky vývoj a současnost evropského integračního procesu a evropské politiky, mezinárodní právo a hlavní globální instituce. V průběhu prvního ročníku studenti rovněž získávají systematický trénink v technikách empirického výzkumu, jak kvantitativního (na základní úrovni), tak kvalitativního.

Ve druhém ročníku si studenti volí z celé řady dalších předmětů, které prohlubují jejich chápání problémů mezinárodní a evropské politiky. Tyto předměty si studenti volí jak z nabídky Katedry mezinárodních vztahů, tak z nabídky dalších kateder Institutu politologických studií a dalších pracovišť Univerzity. Vedle toho nebo alternativně doporučujeme našim studentům strávit jeden nebo dva semestry z druhého ročníku na jedné z našich četných partnerských univerzit v Evropě i po celém světě. V průběhu celého druhého ročníku rovněž individuálně studenti pracují, v součinnosti se svým vedoucím, na diplomové práci. Státní závěrečná zkouška na konci studia se skládá z povinných zkoušek z Mezinárodních vztahů a Evropských studií a ze zkoušky z jedné z následujících oblastí: Mezinárodní organizace, Mezinárodní právo, Mezinárodní ekonomické vztahy. V rámci státní závěrečné zkoušky studenti rovněž obhajují svou diplomovou práci.

 

Mezinárodní vztahy, bezpečnost a ekonomika

Mezinárodní instituce a evropská studia

Výzkumné metody a individuální výzkum v rámci magisterské diplomové práce

SEMESTR 1

Theories of International Relations

Mezinárodní ekonomické vztahy

Conflict studies

 

Researching International Politics: Quantitative Methods

SEMESTR 2

 

European Union

Mezinárodní právo

International Organization

Researching International Politics: Qualitative Methods

SEMESTR 3

SEMESTR 4

Povinně volitelné a volitelné kurzy: Mezinárodní vztahy, bezpečnost a ekonomika; Erasmus, pobyt v zahraničí

Povinně volitelné a volitelné kurzy: Mezinárodní instituce a evropská studia; Erasmus, pobyt v zahraničí

Výzkum v rámci magisterské diplomové práce

Program mezinárodní vztahy nabízí také výběrovou možnost získání dvojího magisterského titulu ve spolupráci s jedním z předních německých politologických pracovišť, University of Konstanz. Tento ‚double degree‘ program je realizován s kostnickým Department of Politics and Public Administration a sestává z jednoho roku studia Mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově a jednoho roku studia prestižního programu MA in Politics and Public Administration na University of Konstanz. Absolvent programu získá vysokoškolské magisterské tituly z obou univerzit. Struktura programu

KMV každoročně nabízí studentům kurzy hostujících vyučujících z předních evropských i světových univerzit a výzkumný center. V nedávné době tak na KMV své kurzy vyučovali:

 • Dr. Hylke Dijkstra, Maastricht University, European Security in an Unpredictable World; 2017
 • Dr. Matthew Stephen, Berlin Social Science Center, The Political Economy of Rising Powers; 2015
 • Dr. Edina Szöcsik, Universität Konstanz; 2014
 • Prof. Tapio Raunio, University of Tampere, How Does the European Parliament Work?; 2014
 • Dr. Benjamin Faude, Berlin Social Science Center, International Law and International Politics: The Causes and Consequences of Legalization; 2014
 • Dr. Sonja Grimm, Universität Konstanz, Transition to Democracy through Revolution; 2012
 • Prof. Katharina Holzinger, Universität Konstanz, The Causes of Civil Wars; 2011
 • Prof. Gerald Schneider, Universität Konstanz, Causes of Political Violence: Theory and Empirics; 2010
 • Prof. Robert Jervis, Columbia University, New York, Perception and misperception in international politics, psychological factors in decision-making; Deterrence and intelligence in international security: The case of US-Iraq relations, and US Foreign and Security Politics: Bush and Obama compared; 2010
 • Prof. David Chandler, Westminster University, London; Debating Liberal Peace(building); 2009
 • Prof. Richard Schultz, The Fletcher School, Tufts University, Boston; Armed Groups and Irregular Warfare: A Major 21st Century Security Challenge; 2009
 • Dr. Diane Snyder, Princeton University, US National security and Intelligence System; 2008