Teritoriální studia

Charakteristika programu Teritoriální studia

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Program Mezinárodní teritoriální studia (dále jen NMTS) se soustřeďuje na výuku a výzkum Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Z teritoriálního hlediska se program člení na pět specializací, a to na Balkánská, středoevropská a eurasijská studia (se zaměřením na střední Evropu a Balkán nebo na Rusko a Eurasii), Evropská studia, Německá a rakouská studia, Severoamerická studia a Západoevropská studia. Program se zaměřuje na tři základní průřezy zastupující témata kulturně-historická, politicko-mezinárodněvztahová a socioekonomická. Z organizačního hlediska je program rozčleněn na povinné předměty společného základu, na předměty povinné pro každou specializaci a předměty povinně volitelné.

Předměty společného základu jsou organizovány tak, že vedle bloku metodologických a diplomních seminářů, přihlížejících ke specifickým rysům každé specializace, absolvují studenti společné přednáškové bloky zabývající se širšími koncepty v rámci výše zmíněných tří tematických průřezů, které jsou poté rozebírána v rámci teritoriálně koncipovaných seminářů. Cílem této organizace povinných předmětů je posílení transnacionální a transteritoriální roviny výkladu respektující působení globálních faktorů a přesun těžiště práce se studenty do interaktivní a seminární formy studia.

Pro tento studijní program je typické výrazné zastoupení cizojazyčných předmětů, jež odpovídá jak snaze připravit studenty na studijní pobyty v zahraničním prostředí, tak i snaze naučit je myslet a akademicky pracovat v cizojazyčném režimu, jelikož již nyní řada absolventů stávajících programů odchází pracovat do zahraničí.

Specializace

  • Evropská studia
  • Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (se zaměřením na střední Evropu a Balkán nebo na Rusko a Eurasii)
  • Západoevropská studia
  • Německá a rakouská studia
  • Severoamerická studia

Počet přijatých v r. 2018

72

Přijímací řízení

jednokolové

odborně zaměřený test

písemná esej na zadané téma v cizím jazyce 

test z druhého jazyka

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro program Teritoriální studia se koná 16. 1. 2019 od 11:00.

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního programu Teritoriální studia (TS) získává na mezinárodně srovnatelné úrovni multidisciplinární průpravu se zaměřením na vnitřní problematiku příslušného teritoria dle zvolené specializace. Absolvent studijního programu TS rozumí společnosti, politickému uspořádání, hospodářství a kultuře příslušného teritoria v jejich širším historickém a mezinárodním kontextu.

Díky systematické přípravě v akademickém psaní a kvalifikovaném projevu je absolvent TS schopen vypracovat odborně i formálně kvalitní analytické i syntetizující texty a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice daného teritoria.

Absolvent studijního programu TS se vyznačuje nadstandardními jazykovými znalostmi užitečnými v rámci dané teritoriální specializace a současně je schopen využívat tyto znalosti jak v odborném diskursu, tak z hlediska schopnosti pohybovat se v daném teritoriu a jeho kulturních souřadnicích. Své jazykové vybavení studenti zdokonalují během studijních pobytů na předních zahraničních univerzitách i praktických stáží v zahraničí.

Absolvent studijního programu TS si prostřednictvím odborných a praktických stáží již během studia osvojuje základní pracovní návyky pro pozdější uplatnění v zaměstnání; spojením odborné a jazykové kvalifikace si současně vytváří dobré předpoklady pro kvalifikované uplatnění doma i v zahraničí.