Strategická komunikace

Strategická komunikace

Charakteristika oboru Strategická komunikace

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Strategická komunikace ve velmi zjednodušené definici pomáhá organizacím dosahovat svých cílů. Teoreticky vychází z komunikačních studií, ale zahrnuje celou řadu dalších sociálních věd, zejména psychologie, behaviorální ekonomie, politologie či mediálních studií ad. V současné době, kdy je převážná většina mezilidské a sociální komunikace mediovaná (zprostředkovaná za pomoci technologií, ať již tradičních či digitálních médií), se výrazně rozvinul také prostor pro analýzu a teoretickou reflexi komunikace. Zároveň se s technologickými možnostmi objevuje celá řada naléhavých společenskovědních otázek, které vybízejí k hlubší filosofické reflexi a aktualizaci etických i legislativních norem ve společnosti (zejména v otázkách ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, vlivu organizací (politických stran, komerčních firem či aktivistických skupin apod.) na svobodné rozhodování jednotlivců apod. 

Strategickou komunikaci praktikují jak komerční firmy, tak nekomerční instituce - neziskové organizace, církve, sportovní, umělecké, vládní, zdravotnické, vědecké, charitativní a další organizace. Strategická komunikace se tak uplatňuje i tam, kde nevzniká přímý marketingový vztah nabídky a poptávky, ale kde je záměrem organizace komunikovat a ovlivňovat cílové skupiny v mnohem širším rámci působení. Příkladem je komunikace různých zdravotních kampaní, jejichž cílem je zvýšit ochranu veřejného zdraví, komunikování vládních reforem, propagace sportu a zdravého životního stylu, komunikace církví, vzdělávacích a vědeckých institucí apod. Ve strategické komunikaci se uplatňují poznatky z dalších souvisejících vědních disciplín, zejména sociálních a humanitních věd, např. sociologie, psychologie a sociální psychologie, ekonomie (zejména behaviorální ekonomie), filosofie, kulturní antropologie apod. Strategická komunikace zároveň odráží aktuální vývoj digitální komunikace a technologie nových médií, který proměňuje celou oblast sociální a mediální komunikace. 

Studenti jsou motivováni k tomu, aby tyto poznatky aplikovali do konkrétních oblastí, jichž se komunikace týká. Zároveň musejí načerpat znalosti z persvazivní komunikace a přesvědčování, řízení důvěry (trust managementu), segmentace stakeholderů a cílových skupin a metodiku a management strategického řízení. Důležitou a nedílnou součástí strategické komunikace je důraz na etiku, etické rozhodování a sociální odpovědnost ve všech oblastech komunikace. 

Magisterský obor Strategická komunikace logicky navazuje na již zavedený a velmi úspěšný bakalářský obor Marketingová komunikace a public relations. Bakalářský obor marketingová komunikace je dlouhodobě nejžádanějším oborem na FSV UK, seznamuje studenty se základní teorií komunikace, vztahů s veřejností, společenskými souvislostmi oboru a základní metodologií, avšak není s to pokrýt poptávku po specializovaném a vědecky náročnějším typu vzdělání v oboru. Strategická komunikace reaguje na přímou poptávku ze strany absolventů bakalářského stupně marketingové komunikace a PR, a je i vhodným typem studia pro absolventy dalších oborů (zejména sociologie, politologie, mezinárodních vztahů apod.).

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je jednokolová, založená na ústním pohovoru před přijímací komisí. 

Uplatnění absolventů

Magisterský obor Strategická komunikace představuje nejmodernější vývoj jak v teorii, tak v praxi komunikace, který v zahraničí reprezentují například Columbia University v New Yorku, Georgetown University, Annenberg School při University of Southern Carolina či Univerzita v Lipsku.  Absolventi oboru budou připraveni na vlastní vědeckou dráhu na doktorském stupni, zejména Mediální a komunikační studia, nebo na praxi ve vedoucích pozicích komunikačních odborníků a samostatných manažerů v oblasti strategické komunikace, marketingové komunikace či public relations. Na rozdíl od absolventů bakalářského studia jsou studenti připravování na profesní dráhu ve vyšších manažerských pozicích, samostatnou práci a řízení týmů. 

Strategická komunikace vychází vstříc poptávce po kvalifikovaných středních a vyšších manažerech komunikace a vedoucích komunikačních odborů, ať již ve firmách, státních či neziskových organizacích apod. (pozn.: veškeré uvedené pozice uvádíme pro přehlednost v mužském rodě, ale platí samozřejmě bez rozdílů i v ženském rodě. Naopak, ženy tvoří významnou část profesionálek z praxe). 

Komunikace se v dnešní době výrazně proměnila a využívá stále sofistikovanější nástroje, proto se povaha této činnosti profesionalizovala a vyžaduje neustále podrobnější znalosti a dovednosti. Mezi typické pracovní pozice, které mohou absolventi zastávat, patří například: 

  • manažer v oblasti komunikace, 
  • vedoucí komunikačního či tiskového odboru,
  • odborník na digitální komunikaci a sociální média, 
  • odborník na veřejnou diplomacii a propagaci státu,
  • vedoucí pracovník v oblasti politické či vládní komunikace, 
  • profesionál v oblasti public affairs a zastupování zájmů, 
  • manažer komunikace se zaměřením na mezinárodní vztahy či obchod, apod.