Veřejná a sociální politika

Charakteristika programu Veřejná a sociální politika

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Absolventi studia jsou schopni kritického a analytického myšlení ve vztahu k veřejně-politickým problémům na národní, mezinárodní či lokální úrovni. Pomáhají z různých pozic formovat podobu budoucí veřejné politiky nebo analyzovat efekty různých veřejně-politických opatření a programů. Tento studijní obor tak má významné přesahy do společenské praxe. Studenti jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení aktuálních otázek veřejné politiky. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a společenské reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a možných řešení, s vyústěním do návrhů inovativních veřejných politik.

Studium svým obecným základem buduje kompetence pro analýzu jakékoli veřejně-politické oblasti. Okruhem zájmu studujících, který lze rozvíjet v rámci oborově volitelných kurzů nebo v rámci zaměření diplomové práce, tak může být sociální politika, rodinná politika, zdravotní politika, vzdělávací politika, politika migrace a integrace, environmentální politika, politika bydlení, politika územního plánování, dopravní politika a další. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného, soukromého i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity realizované katedrou veřejné a sociální politiky a Centrem pro sociální a ekonomické strategie při Institutu sociologických studií UK.

Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.

Počet přijatých v r. 2023

51

Přijímací řízení

jednokolové, ústní

1. Motivace ke studiu
2. Úroveň obecných znalostí veřejné a sociální politiky
3. Komunikace v angličtině

Uplatnění absolventů

Studium připravuje absolventy na uplatnění v jakékoli veřejně-politické oblasti. Absolventi najdou vhodné uplatnění nejen ve veřejné správě, kde z pozice vysoce postavených úředníků mohou ovlivňovat podobu budoucích veřejných politik, ale také v komerční či neziskové sféře, kde mohou veřejnou politiku pomoci spoluvytvářet z pozice analytiků a konzultantů. Studium umožňuje připravit se i na dráhu profesionálního politika, který chce rozumět důsledkům svých veřejně-politických rozhodnutí.

ABSOLVENTI ISS V JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu sociologických studií jsou kromě Alex také:

ABSOLVENTI ISS V PODCASTU DE FACTO