Mediální studia

Charakteristika programu Mediální studia

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

V průběhu studia získávají studenti ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace a do problematiky mediálních studií, získávají  znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi médii a o vzájemných vztazích mezi médii a politickým systémem i dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace,  interakce s recipienty a role masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky.

Počet přijatých v r. 2023

179

Přijímací řízení

jednokolové

test všeobecných společenskovědních znalostí

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit jako pracovníci v různých typech médií, v managementu médií, v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou, v tiskových a komunikačních odděleních státních institucí i v neziskových organizacích. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tvůrce komunikačních strategií.

ABSOLVENTI IKSŽ V SÉRII JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu komunikačních studií a žurnalistiky jsou kromě Filipa také:

ABSOLVENTI IKSŽ V PODCASTU DE FACTO