Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (distanční)

Charakteristika programu Balkánská, euroasijská a středoevropská studia

Forma studia: distanční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky
Specializace programu:
  • Balkánská a středoevropská studia
  • Ruská a eurasijská studia

Cílem studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia (dále jen BECES) je rozvoj výuky a návazného výzkumu oblastí Balkánu, Střední a Východní Evropy, Ruska a Eurasie. Program vychází z konceptu area studies (teritoriálních studií) jako svou povahou multidisciplinárního oboru soustřeďujícího se na problematiku vnitřních trendů a charakteristik uvedených teritorií od 19. století do současnosti.

Studijní program se zaměřuje na následující průřezová témata, které se promítají také do jednotlivých specializací. Jedná se o:

a) dějiny a dějinné interpretační koncepty;

b) politické systémy;

c) společenské a kulturní dějiny.

Dále je kladen důraz na zvládnutí metodologických nástrojů společenských věd a teritoriální profilace studenta podle potřeb jeho diplomové práce.

Student je seznamován v průběhu studia s nejnovějším stavem výzkumu v mezinárodním srovnání a také musí v průběhu studia absolvovat několik přednášek v anglickém jazyce.

Podrobné informace a přihláška

Studijní plány specializací (Karolinka)

POČET PŘIJATÝCH V R. 2023

21

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

jednokolové

odborně zaměřený test (v českém jazyce) 

písemná práce/esej na zadané téma v anglickém jazyce

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia disponuje mezinárodně srovnatelnou teritoriální průpravou. Rozumí dějinám a politickým souvislostem studovaného teritoria. Umí vypracovat odborně i formálně kvalitní texty a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice vývoje států a společností studovaných regionů. Díky tomu je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Absolventi specializace Balkánská, euroasijská a středoevropská studia umějí dle zaměření buď na země střední, východní a jihovýchodní Evropy nebo na postsovětský prostor shromáždit, vyhodnotit a interpretovat data související s historií a současností zemí těchto areálů, a to se zaměřením na vnitropolitická témata, ekonomiku, sociálně-kulturní problematiku, transformační trendy a vnější kontext jejich vývoje, tato témata kvalifikovaně diskutovat a aplikovat v akademické i neakademické praxi.

Absolvent specializace Ruská a eurasijská studia zná historické, politické, společenské a ekonomické souvislosti Ruska a Post-sovětského prostoru. Absolvent specializace Balkánská a středoevropská studia zná historické, politické, společenské a ekonomické souvislosti zemí Balkánu a střední Evropy.

Absolvent studijního oboru je žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem na odpovědných místech ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Absolventi IMS v Jsem z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu mezinárodních studií jsou kromě Ireny také:

ABSOLVENTI IMS V PODCASTU DE FACTO

ABSOLVENTI IMS V PODCASTU DE FACTO

Poslechněte si rozhovory s dalšími absolventy IMS:

Poslechnout si můžete také rozhovory s akademiky na IMS: