Výsledky FM

Výsledky FM

Výsledky jsou vždy zveřejněny v aplikaci Fondu mobility, skrze kterou byly žádosti podávány. Informace o zpřístupnění výsledků FM bude zaslána žadatelům na e-mail.

Možnosti dofinancování:

Pro žádosti typu A - Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry: 
V případě, že přidělený příspěvek z rektorátního Fondu mobility byl nižší než navrhovaná částka v žádosti, budou žádosti dále posouzeny na fakultní úrovni a dofinancovány z institucionálního plánu MŠMT, který je v gesci Zahraničního oddělení FSV UK. Toto posouzení proběhne automaticky, není třeba v této věci podnikat již žádné další kroky. O výši případného dofinancování budou žadatelé informováni. Z těchto zdrojů není možné dofinancovat zamítnuté žádosti ze skupiny B - Podpora účasti na mezinárodních nebo odborných akcích studentů v zahraničí a C - Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí. 

Pro žádosti typu B - Podpora účasti na mezinárodních nebo odborných akcích studentů v zahraničí  a C - Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí:

OZS nemá finanční zdroje na dofinancování těchto typů výjezdů, s dotazy ohledně dalších možností dofinancování výjezdů z kategorie B a C je potřeba obracet se na své instituty.

Pokud byla vaše mobilita podpořena, pojděte si prosím následující instrukce:

1) Před výjezdem na mobilitu:

  • Zašlete referentovi pro mobilitu Confirmation of Acceptance v elektronické podobě ihned, jakmile jej obdržíte (jedná se o oficiální potvrzení o přijetí danou institucí).
  • Zadejte si do SISu číslo českého bankovního účtu, na který si přejete schválené finanční prostředky zaslat (bankovní účet může být veden u jakékoliv banky na území České republiky). Finance budou vypláceny prostřednictvím SISu před výjezdem, uvedení účtu je tedy pro vyplacení nutné.  Posléze obdržíte rozhodnutí o přiznání stipendia prostřednictvím SIS.
  • Studenti vyjíždějící na semestrální pobyty před výjezdem jsou povinni dodat (stačí elektronicky) vyplněný a garantem podepsaný formulář -> Seznam předmětů - Uznání kreditů.

2) Maximálně 1 měsíc po Vašem příjezdu/návratu nahrát do webové aplikace Fondu mobility:

  • Confirmation of stay, kde budou uvedená přesná data zahájení a ukončení pobytu. Tato data se nesmí lišit v souhrnu o více než 15 dní od původního plánu, abychom předešli zpětnému krácení finančních příspěvků. Formuláře jsou ke stažení přímo v aplikaci FM po kliknutí na "Pravidla" vpravo nahoře.
  • Vyplněný dokument "Závěrečná zpráva - studentská mobilita" (také v aplikaci), v závěrečné zprávě zároveň zdůvodněte jakékoliv výraznější změny v délce trvání zahraničního pobytu.
  • "Závěrečná zpráva - mobilita akademických pracovníků" (také v aplikaci)

Dokumenty prosím pojmenujte dle vzoru.

Pouze pro studenty vyjíždějící na semestrální studijní pobyty: 

  • Studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů si vyžádají od hostitelské univerzity "Transcript of records" (výpis známek). Dle opatření děkanky 15/2018, jsou studenti bakalářských programů povinni na hostitelské univerzitě získat minimálně 20 přepočtených kreditů za 1 semestr, studenti magisterských a doktorských oborů 15 přepočtených kreditů za 1 semestr.
  • Vyplněný seznam předmětů - Uznání Kreditů - v případě, že se zapsané předměty lišily od původního seznamu, který byl schválen garantem/garantkou oboru před výjezdem, je třeba společně s transcriptem odevzdat znovu vyplněný formulář podepsaný garantem/garantkou oboru tak, aby odpovídal splněným předmětům na transcriptu. Na základě tohoto dokumentu ověříme, zda jste dovezli 15, případně 20 požadovaných přepočtených kreditů. Pokud by seznam předmětů odpovídal původnímu seznamu a všechny splněné předměty byly zastoupené již před výjezdem, není třeba dokládat dokument znovu. Jakékoliv změny v zápisu předmětů prosím diskutujte i v průběhu se svým garantem/garantkou oboru, vyhnete se tak případným potížím. Vyplněný formulář však postačí dodat pouze před výjezdem a po návratu, nastaly-li nějaké změny. Formulář je třeba doložit, i když si neplánujete nechat uznat žádné předměty.  Týká se pouze studentské výměny v délce jeden až dva semestry.

Pokud by u Vás nastaly jakékoliv změny (př. rušení či krácení pobytu) nebo jakékoliv komplikace, ihned prosím informujte referentku pro mobilitu na adrese studyabroad@fsv.cuni.cz.