Žádost o příspěvek z FM

Žádost o příspěvek z FM

Žádosti o příspěvek z Fondu mobility se odevzdávají pravidelně dvakrát ročně v rámci podzimního kola v říjnu a jarního kola v březnu.

Řádné jarní kolo FM UK

 aplikace pro podávání přihlášek byla uzavřena k 17. 3. 2021.

O výsledcích Rady Fondu mobility UK budete informování do konce měsíce dubna. 

Žádosti do Fondu mobility UK se podávají výhradně prostřednictvím Oddělení zahraničních styků FSV skrze rektorátní online aplikaci. Fakulta má svůj vlastní interní deadline pro podávání přihlášek, který je zpravidla přibližně 10 dní před termínem rektorátním. V řádném jarním kole 2021-1 je fakultní termín pro podávání přihlášek 17. 3. 2021

Fond mobility se řídí třemi základními principy:

 • Finanční podporu je možné žádat pouze na budoucí mobility, nikoliv zpětně.
 • Z fondu lze hradit maximálně 50 % z předpokládaných nákladů.
 • Doporučovány budou výhradně žádosti studentů studia bakalářského, magisterského a doktorského studia v prezenční formě.
 • Příspěvek z Fondu mobility není možné žádat na pobyty programu Erasmus+, které zahrnují stipendium.

Výše získané finanční podpory se také odvíjí od počtu přijatých žádostí a od rozpočtu, který má na daný rok Rektorát UK k dispozici. Rektorát si vyhrazuje právo na snížení výše požadovaného příspěvku jednotlivým žadatelům a/nebo úplné zamítnutí přihlášky.

Studentské žádosti o příspěvek z Fondu mobility musí obsahovat:

 • Motivační dopis
 • Potvrzení o nominaci na výjezd a/nebo akceptační dopis ze zahraniční univerzity
 • Potvrzení jazykové znalosti
 • Doporučující dopis od pedagoga z FSV UK
 • Vyplněnou online přihlášku

Žádost o podporu hostujícím akademikům musí obsahovat:

 • Doporučení vedoucího odborníka z příslušného pracoviště
 • Životopis včetně publikační činnosti
 • Vyplněnou online přihlášku

Všechny zmíněné dokumenty mohou být dodány v českém nebo anglickém jazyce.

Další informace naleznete na stránkách rektorátu: Fond mobility UK.

Studenti, kteří hledají finanční podporu pro jejich studijní výzkumné pobyty spojené s psaním jejich závěrečné práce, mohou žádat o podporu z Fondu mobility za stejných podmínek jako výměnní studenti.

 

Manuál pro podávání žádosti FM

Manuál pro žadatele zde

Manuál pro garanty a kontaktní osoby zde