POINT

POINT

Podzimní kolo zahájeno

Přihlášky je možné podávat elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) od 1. do 30. listopadu 2021, nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Od podzimního kola 2021-2 je možné žádat o finanční příspěvek na virtuální mobilitu (finanční příspěvek je určen pouze na účastnický poplatek za akci). To se netýká kategorie Bi Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy, v této kategorii zůstává i nadále povinnost realizovat LŠ fyzicky za přítomnosti studentů.

Popis programu

Program podpora internacionalizace (POINT) na Univerzitě Karlově je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace univerzity. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit. Program vychází z Opatření rektora č. 10/2020.

Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů)
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
 • studentské konference
 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Upřednostňuje se aktivní účast studentů na workshopech a seminářích v délce do tří týdnů.

Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

 • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
 • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK

Podávání žádostí

Žádosti je možné podávat dvakrát ročně - v jarním kole od 1. dubna do 30. dubna a v podzimním kole od 1. listopadu do 30. listopadu

V podzimním kole soutěže je možné žádat o podporu na akce, které se uskuteční během celého následujícího kalendářního roku.

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Vzory žádostí jsou v online systému interních soutěží UK.

Požadované přílohy ve formátu pdf (pro fyzickou i virtuální mobilitu):
1) Motivační dopis (1 normostrana, vhodný je podpis žadatele)
2) Program akce (pokud možno stručný)

Doporučujeme žádost kvalitně zpracovat, aby bylo zřejmé, jaký má účast na konferenci, odborném kurzu, stáži, letní škole apod. dopad na vědeckou a studijní oblast pro studenta samotného a následně jaký je přínos pro katedru, vědecké pracoviště, fakultu a celou UK. Při schvalovacím procesu bere Expertní panel ohled na projekty vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity v zahraničí.

Manuál pro žadatele

Formulář GDPR u kategorie Bi

Speciální formulář GDPR u kategorie Bi) mají povinnost vkládat ti externí členové organizace letní školy, kteří nemají osobní číslo UK, tj. externí člen týmu, zahraniční vědecký pracovník/profesor a zahraniční student.  ​

Formulář ve formátu Word je k dispozici v přílohách pod textem zadání kategorie Bi a také zde.

Pravidla

 • podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace
 • podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
 • lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
 • změna termínu konání výjezdu je možná pod podmínkou, že žadatel před konáním akce písemně informuje fakultu
 • nelze žádat na výjezdy v rámci programu CEEPUS
 • nelze kombinovat s Fondem mobility
 • aktivní účast/pasivní účast (aktivní účast – vystoupení s příspěvkem)

Požadované závěrečné dokumenty

KATEGORIE Ai: Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé pobyty

Fyzická mobilita:

 • 1) Závěrečná zpráva (ZZ_POINT_Ai_2021_2_Číslo projektu) - vkládejte ve formátu pdf, formulář ke stažení na této záložc
 • 2) Potvrzení o pobytu - nepovinné (certifikát o účasti či jiný oficiální doklad o účasti od organizátora akce nebo zahraniční instituce)

Virtuální mobilita:

 • 1) závěrečná zpráva (ZZ_POINT_Ai_2021_2_Číslo projektu) – vkládejte ve formátu pdf, formulář ke stažení na této záložce
 • 2) doklad o úhradě (výpis z internetového bankovnictví či jiný)
 • 3) Potvrzení o pobytu - povinné (certifikát o účasti či jiný oficiální doklad o účasti od organizátora akce nebo zahraniční instituce)

POZOR! Pokud organizátor virtuální akce nevydává certifikát ani jiný doklad o účasti, není možné podporu přidělit. Samotný doklad o úhradě nestačí.

KATEGORIE Aii: Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK

Fyzická mobilita:

 • 1) Závěrečná zpráva (ZZ_POINT_Aii_2021_2_Číslo projektu) - vkládejte ve formátu pdf, formulář ke stažení na této záložce
 • 2) Vyúčtování (VYUCT_POINT_Aii_2021_2_Číslo projektu) - formulář ke stažení na této záložce
 • 3) Případné potvrzení o pobytu/potvrzení o účasti - vystavuje zahraniční instituce

Virtuální mobilita:

 • 1) závěrečná zpráva (ZZ_POINT_Aii_2021_2_Číslo projektu) - vkládejte ve formátu pdf, formulář ke stažení na této záložce
 • 2) vyúčtování (VYUCT_POINT_Aii_2021_2_Číslo projektu) - formulář ke stažení na této záložce
 • 3) doklad o úhradě nad rámec vyúčtování (výpis z internetového bankovnictví či jiný)
 • 4) Potvrzení o pobytu - povinné (certifikát o účasti či jiný oficiální doklad o účasti od organizátora akce nebo zahraniční instituce)

POZOR! Pokud organizátor virtuální akce nevydává certifikát ani jiný doklad o účasti, není možné podporu přidělit. Samotný doklad o úhradě nestačí.

KATEGORIE Bi: Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy

 • 1) Závěrečná zpráva
 • 2) Vyúčtování

Závěrečné zprávy a dokumenty se odevzdávají elektronicky prostřednictvím online aplikace – systému interních soutěží UK – a to do dvou měsíců po skončení pobytu. Požadované předdefinované formuláře a závěrečné dokumenty jsou podle kategorií uloženy v aplikaci soutěže ke stažení, k nalezení je zde i návod JAK VLOŽIT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU.

DŮLEŽITÉ:

Po vložení závěrečné zprávy a povinných dokumentů (přílohy podle kategorií) je nutné, aby žadatel změnil stav žádosti na KOMPLETNÍ.

Vyplácení podpory

Přidělená výše podpory se studentům vyplácí formou stipendia na základě rozhodnutí o přiznání stipendia ve formě mimořádné ceny na podporu studia v zahraničí, a to prostřednictvím SIS (je proto potřeba mít v SIS vyplněné číslo účtu). Akademickým pracovníkům se přidělená podpora vyplácí na základě cestovního příkazu.

Další informace

Více informací naleznete na stránkách rektorátu UK.

Kontakt

Vedoucí OZS, Mgr. Michaela Rudinská, e-mail: svoz@fsv.cuni.cz