POINT

POINT

Podzimní kolo - podávání přihlášek od 1. 11. do 30. 11. 2023

Pro podzimní kolo 2023 programu POINT je možné žádosti o podporu podávat od 1. listopadu do 30. listopadu 2023. Přihlášky do programu POINT se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK). Aplikace se uzavře 30. listopadu 2023 v 16 hodin.

Źádat je možné v rámci dvou kategorií:

a) krátkodobé studentské mobility (do tří týdnů)

b) organizace letních škol fakultami.

Aktuální informace budou zveřejňovány zde na webových stránkách a rovněž na webu univerzity.

V podzimním kole je možné podávat žádosti na aktivity uskutečňované v celém následujícím kalendářním roce.

Popis programu

Program podpora internacionalizace (POINT) na Univerzitě Karlově je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace univerzity. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit. Program vychází z Opatření rektora č. 27/2023.

Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů)
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
 • studentské konference (odborná konferenci, které se mohou účastnit studenti. Předpokladem pro udělení fin. podpory je aktivní účast, tzn. prezentace příspěvku.) 
 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Upřednostňuje se aktivní účast studentů na workshopech a seminářích v délce do tří týdnů.

Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK

Podávání žádostí

Žádosti je možné podávat dvakrát ročně - v jarním kole od 1. dubna do 30. dubna a v podzimním kole od 1. listopadu do 30. listopadu

V podzimním kole soutěže je možné žádat o podporu na akce, které se uskuteční během celého následujícího kalendářního roku.

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Vzory žádostí jsou v online systému interních soutěží UK.

Požadované přílohy ve formátu pdf (pro fyzickou i virtuální mobilitu):
1) Motivační dopis (1 normostrana, vhodný je podpis žadatele)
2) Program akce (pokud možno stručný)

Doporučujeme žádost kvalitně zpracovat, aby bylo zřejmé, jaký má účast na konferenci, odborném kurzu, stáži, letní škole apod. dopad na vědeckou a studijní oblast pro studenta samotného a následně jaký je přínos pro katedru, vědecké pracoviště, fakultu a celou UK. Při schvalovacím procesu bere Expertní panel ohled na projekty vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity v zahraničí.

Upřednostněni budou žadatelé, kteří v minulosti o finanční příspěvek nežádali, resp. jim nebyl přidělen.

Manuál pro žadatele

Formulář GDPR u kategorie Bi

Speciální formulář GDPR u kategorie Bi) mají povinnost vkládat ti externí členové organizace letní školy, kteří nemají osobní číslo UK, tj. externí člen týmu, zahraniční vědecký pracovník/profesor a zahraniční student.  ​

Formulář ve formátu Word je k dispozici v přílohách pod textem zadání kategorie Bi a také zde.

Pravidla

 • podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace
 • podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
 • lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
 • změna termínu konání výjezdu je možná pod podmínkou, že žadatel před konáním akce písemně informuje fakultu
 • nelze žádat na výjezdy v rámci programu CEEPUS
 • nelze kombinovat s Fondem mobility
 • aktivní účastí u studentů se rozumí aktivní výstup či zapojení do programu (prezentace příspěvku)
 • studentovi lze přiznat finanční podporu na cestovné, ubytování a stravné, nikoli na účastnický poplatek
 • podpora je přednostně poskytnuta těm žadatelům, kterým ještě nebyla v minulosti z programu POINT poskytnuta
 • maximální výše přidělené podpory pro studenty je 40 000 Kč
 • maximální výše přidělené podpory pro fakulty a další součásti UK jako organizátory letních škol a mimokurikulárních akcí je 80 000 Kč
 • pokud žadatel získal finanční podporu na projekt od Grantové agentury UK a v rámci projektu plánuje krátkodobou mobilitu, nelze na takovou mobilitu žádat příspěvek z programu POINT

Požadované závěrečné dokumenty

KATEGORIE Ai: Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé pobyty

Fyzická mobilita:

 • 1) Závěrečná zpráva - vkládejte ve formátu pdf
 • 2) Potvrzení o pobytu - certifikát o účasti či jiný oficiální doklad o účasti od organizátora akce nebo zahraniční instituce

KATEGORIE Bi: Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy

 • 1) Závěrečná zpráva
 • 2) Vyúčtování

Závěrečné zprávy a dokumenty se odevzdávají elektronicky prostřednictvím online aplikace – systému interních soutěží UK – a to do 30 dnů po skončení pobytu, resp. od skončení projektu. Požadované předdefinované formuláře a závěrečné dokumenty jsou podle kategorií uloženy v aplikaci soutěže ke stažení, k nalezení je zde i návod JAK VLOŽIT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU.

Vyplácení podpory

Přidělená výše podpory se studentům vyplácí formou stipendia na základě rozhodnutí o přiznání stipendia ve formě mimořádné ceny na podporu studia v zahraničí, a to prostřednictvím SIS (je proto potřeba mít v SIS vyplněné číslo účtu). 

Další informace

Více informací naleznete na stránkách rektorátu UK.

Kontakt

Vedoucí OZS, Mgr. Michaela Rudinská, e-mail: svoz@fsv.cuni.cz