Opatření děkanky č. 15/2018

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus+, mezifakultních a meziuniverzitních dohod

 Opatření děkanky č. 15/2018

 

Název:

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus+, mezifakultních a meziuniverzitních dohod

 

Účinnost:

1. 10. 2018

 

V Praze dne 26. března 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty


Studenti, kteří jsou školou vysláni ke studiu do zahraničí v rámci programů Erasmus+ mezifakultních a meziuniverzitních dohod, musí s platností od ZS 2018/2019 za semestr studia jako minimální povinnosti nutné pro zapsání do dalšího semestru získat celkem 20 kreditů v rámci bakalářského studia a 15 kreditů v rámci navazujícího magisterského studia či doktorského studia. Jedná se o přepočtené kredity, tedy o kredity získané tím, že garant příslušného studijního programu/oboru uzná a oklasifikuje (popř. ocení zápočtem) předměty zapsané a absolvované v zahraničí jako ekvivalent povinných předmětů, které jsou součástí příslušného studijního plánu na UK FSV, popřípadě jako předměty povinně volitelné. V případě, že předmět absolvovaný v zahraničí uzná jako ekvivalent předmětu povinného, přizná mu počet kreditů, který tento předmět má ve studijním plánu UK FSV. V případě, že předmět absolvovaný v zahraničí uzná jako předmět povinně volitelný, přizná mu odpovídající počet kreditů obvyklý pro povinně volitelné předměty v daném studijním plánu.

Jedná-li se o předdiplomní pobyt, na němž student část své kapacity věnuje na přípravu bakalářské, diplomové práce či dizertační práce, může garant také uznat studentovi studujícímu v zahraničí v rámci zahraničních pobytů bakalářský či diplomový či doktorský seminář, je-li takový předmět součástí příslušného studijního plánu na UK FSV. V takovém případě přiznává garant studentovi takový počet kreditů, který má diplomový seminář v daném studijním plánu.

Kredity přiznané v zahraničí podle tohoto pokynu se započítávají do minimálních studijních povinností a známky, které garant na základě výsledků v zahraničí stanoví, platí pro výpočet prospěchového stipendia za dané období. Kredity, které v době trvání pobytu v zahraničí student získá přímo na FSV, se započítávají do celkových studijních povinností, leč nikoliv do minimálních a nemohou být podkladem pro výpočet prospěchového stipendia.

Uznání předmětů spolu s hodnocením, přepočteným počtem kreditů a ekvivalentem, za něž je předmět uznán (u uznání za povinné předměty musí být uveden kód), vypisuje garant SP/SO do formuláře Protokol o splnění studijních povinností a potvrzuje proděkan pro studijní záležitosti. Povinnost předložení Protokolu o splnění studijních povinností se vztahuje i na studenty, kteří si předměty zapsané a absolvované v zahraničí nenechávají na UK FSV uznat jako ekvivalent povinných či povinně volitelných předmětů.

Studenti, kteří odjíždějí na pobyt, na který nejsou školou vysláni, musí plnit všechny povinnosti uložené Pravidly pro organizaci studia na FSV UK, nebo přerušit studium.

Toto opatření nabývá účinnosti 1. 10. 2018 pro studenty, kteří vyjíždějí do zahraničí v akademickém roce 2018/2019 a od 1. 10. 2018 plně nahrazuje Opatření děkana č. 19/2015, které se tímto ruší.

  PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Za správnost:

Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti

 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční styky