CHARAKTERISTIKA PROGRAMU VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Druh studia:

doktorské

Standardní doba studia: 4 roky

Doktorský studijní program Veřejná a sociální politika (DSP VSP) je cílen na vědecko-badatelskou přípravu v činnostech analýzy, tvorby, implementace a evaluace veřejných a sociálních politik. Rozvíjí dosavadní teoreticko-metodologické poznatky studentů v oblastech VSP formou samostatné i týmové vědecké práce, studijních stáží a pobytů, seminární formou a též formou dizertačních praktik. Důraz je kladen na interdisciplinární přístup, tj. promýšlení a realizaci výzkumných témat prostřednictvím aplikací poznatků veřejné politiky, sociální politiky, veřejné správy, politologie, sociologie a ekonomie. Tímto způsobem získávají absolventi DSP VSP vhodný interdisciplinární základ pro působení na vědecko-výzkumných pozicích či řídících pozicích ve veřejné správě a neziskovém sektoru. DSP VSP sice čerpá i ze starší kontinentální evropské a české tradice sociální politiky, nicméně v posledních desetiletích je výrazně inspirován teoretickými přístupy a metodologií veřejné politiky (public policy), rozvíjené od konce 50. let minulého století v USA. Tento, nyní se na mnoha akademických pracovištích po celém světě dynamicky rozvíjející obor, má interdisciplinární povahu. Kromě přístupů jedinečných pro veřejnou a sociální politiku také využívá a kombinuje oborové poznatky z dalších disciplín, zejména politologie, sociologie, ekonomie a veřejné správy. Aplikace teoreticko-konceptuálních poznatků z relevantních oborů je zásadní pro řešení velmi různorodých a komplexních veřejně-politických tematik. Totéž platí i pro metodologické postupy zkoumání VSP problémů. Interdisciplinární povaha DSP VSP napomáhá v praxi často efektivnějším návrhům řešení (v porovnání s čistě jednoborovým přístupem) a taktéž diseminaci poznatků v širokém spektru vědních periodik (již uvedené obory, čistě sektorově zaměřené časopisy). V neposlední řadě interdisciplinarita DSP VSP rozšiřuje možnosti zahraniční výzkumné spolupráce.

 

Uplatnění absolventů

Doktorské studium sleduje cíl přípravy odborníků pro oblast tvůrčí výzkumné a analytické práce, s rozšířením jejich teoretických a metodologických schopností a dovedností a s prohloubením jejich schopností kritické reflexe literatury a sociální reality, při identifikaci a analýzách významných sociálních problémů, jejich kontextů, jednání aktérů ve vztahu k jejich zájmům, hodnotám a strategiím, tvorby a realizace veřejných politik.

Při Fakultě sociálních věd UK existuje Centrum pro sociální a ekonomické strategie, které je personálně propojeno s katedrou veřejné a sociální politiky. V rámci obou těchto pracovišť získávají studenti doktorského programu zkušenosti s výzkumnou prací formou spoluúčasti na jednotlivých výzkumných projektech.