CHARAKTERISTIKA PROGRAMU MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Druh studia:

doktorské

Standardní doba studia: 4 roky

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky v oboru Mezinárodní teritoriální studia /Area Studies s důrazem na teoretické, metodologické a empirické aspekty jejich vzdělání. Studium je koncipováno jako interdisciplinární. Jeho absolventi se proto mohou akademicky uplatnit nejen v oboru mezinárodní teritoriální studia / Area Studies, ale také v příbuzných oborech společenských věd. SP je zaměřen na výzkum následujících teritorií: západní Evropa (se zvláštním přihlédnutím k německy mluvícím zemím), středovýchodní a jihovýchodní Evropa, postsovětský prostor a severní Amerika s občasnými přesahy do Ameriky střední (nedílnou součástí výzkumu těchto teritorií je také problematika evropské integrace, ať již přímo nebo vztahově). Tato teritoria jsou zkoumána jak samostatně, tak ve vzájemné vztahové provázanosti. Výzkum je orientován interdisciplinárně, tj. zahrnuje politické, společenské, socioekonomické, kulturní a další aspekty vývoje a proměn zmíněných teritorií ve 20. století a současnosti. SP vychází ze základů „klasických“ společenskovědních disciplín, jakými jsou především komparativní politologie, mezinárodní vztahy a moderní dějiny, částečně pak sociologie a ekonomie. Tato mezioborovost se projevuje skutečností, že související tvůrčí činnost uskutečňovaná v rámci navrhovaného SP je teoreticky a metodologicky rozmanitá a v poznání uvedených teritorií komplexnější.

Počínaje akademickým rokem 2021/2022 spolupracuje na realizaci studijním programu Mezinárodní teritoriální studia/Area Studies také Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV), rezortní výzkumná organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky. ÚMV nabízí pro doktorské studenty školitelské a konzultační kapacity nebo účast na interních výzkumných seminářích.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu jsou schopni na základě relevantních teoretických východisek a s použitím pokročilých vědeckých postupů a metod analyzovat v samostatné i týmové práci společenské jevy a procesy nejrůznější povahy a prezentovat výsledky své práce. Splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková a tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široký znalostní základ. Jedná se především o vědecké pracovníky, vysokoškolské a středoškolské pedagogy, analytické pracovníky a specialisty ve státní správě, mezinárodních organizacích, komerční sféře apod.