CHARAKTERISTIKA PROGRAMU MODERNÍ DĚJINY

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU MODERNÍ DĚJINY

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Druh studia:

doktorské

Standardní doba studia: 4 roky

Cílem studia je vychovat teoreticky, metodologicky i jazykově špičkově vybavené odborníky v oboru moderních dějin. SP je zaměřen na dějiny Evropy s akcentem na západní, střední a jihovýchodní Evropu, včetně dějin českých zemí, resp. Československa, a na dějiny evropské integrace, Severní Ameriky a Ruska a postsovětského prostoru včetně jeho kavkazských a středoasijských oblastí. Výzkum se soustředí na obecné otázky historického vývoje uvedených teritorií v 19. a 20. století, na jejich postavení v kontextu historicky proměnlivých politických, sociálních, hospodářských a kulturních konstelací a na jejich vztahy navzájem i k jiným regionům světa a v neposlední řadě na analýzu moderních a soudobých dějiny států a společností jmenovaných teritorií.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu jsou schopni s použitím vědeckých postupů a metod analyzovat v samostatné i týmové práci minulé a současné společenské jevy a procesy nejrůznější povahy a prezentovat (v českém, na vysoké pokročilé úrovni zpravidla v anglickém, případně v dalších jazycích) výsledky své práce. Splňují předpoklady pro pracovní pozice, pro něž je vyžadována samostatná myšlenková tvůrčí činnost, koncepční práce, strukturované a logické uvažování a široký znalostní základ, např. vědeckých pracovníků, vysokoškolských učitelů, analytických pracovníků a specialistů ve státní správě, mezinárodních organizacích a komerční sféře.