CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Ekonomie a ekonometrie

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Ekonomie a ekonometrie

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Druh studia:

doktorské

Standardní doba studia: 4 roky

Primárním cílem doktorského studijního programu „Ekonomie a ekonometrie“, který je koncipován jako čtyřletý, je vyškolit absolventy schopné samostatného teoretického i empirického výzkumu v ekonomické vědě, přičemž hlavní důraz je kladen na vzájemnou propojenost teoretických a empirických metod. Program uskutečňují společně Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK (CERGE) a Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. Jedná se o čtyřletý doktorský studijní program v oboru ekonomie, který se zaměřuje na klíčové oblasti ekonomické teorie a ekonometrie. Absolventi oboru s titulem Ph.D. jsou schopni vědeckého výzkumu v oblasti ekonomické teorie a empirie na úrovni zcela srovnatelné s absolventy západoevropských a anglosaských doktorských programů. To představuje mj. schopnost publikovat vlastní výzkum v podobě vědeckých článků v mezinárodně uznávaných impakt-faktorových časopisech a prezentovat ho na mezinárodních odborných konferencích.

Uplatnění absolventů

Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Specializovanými výstupními znalostmi jsou znalost pokročilých teoretických a ekonometrických modelů v těch oblastech ekonomie, které si absolvent zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance apod.). Další specializované výstupní znalosti představuje znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni