CHARAKTERISTIKA PROGRAMU SOCIOLOGIE

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU SOCIOLOGIE

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Druh studia:

doktorské

Standardní doba studia: 4 roky

Studium v doktorském studijním programu Sociologie na FSV UK připravuje studenty pro práci v  základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných. Studium v doktorském studijním programu Sociologie na FSV UK je otevřené: přihlásit se do něj může kdokoli, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní). Studijní program přímo propojuje postgraduální vzdělávání a výzkum nejen na fakultě, ale také v Sociologickém ústavu Akademie věd. Svým studentům a studentkám je tak schopen zprostředkovat širokou paletu možných výzkumných témat a dává jim reálné příležitosti pro organické zapojení do výzkumných týmů. V tomto ohledu se jedná o výsledek synergie dvou významných sociologických pracovišť. Jádro studijního programu leží v teoreticky relevantním výzkumu, který definuje základní výzkum ve společenských vědách. Výzkumné projekty jsou tak rámovány současnými disciplinárními debatami a snaží se jim přinést významné příspěvky. V souladu se současným chápáním role společenských věd je kladen důraz na společenskou relevanci připravovaných projektů (více viz Informace o uplatnění absolventů).

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia Sociologie na FSV UK je schopen vědecké a pedagogické práce v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie. Jako odborníci  jsou schopni rozpoznávat, zkoumat a analyzovat sociální problémy naší společnosti, nahlížet je v jejich vývoji a porovnávat je s ostatními společnostmi. Absolventi mají příslušné teoretické a metodologické znalosti a dovednosti, dokáží uplatnit teoretická vodítka při interpretaci informací, dokáží tyto informace třídit, analyzovat je standardními metodami a výsledky prezentovat v souladu s kladenými otázkami a požadavky jejich prostředí. V tomto ohledu jsou schopni reagovat nejen na požadavky akademického prostředí, ale jakékoli organizace, která vyžaduje schopnost analýzy a její koherentní prezentace. Absolventi Sociologie jsou schopni kritické reflexe a nahlížení za zdánlivé samozřejmosti. Díky tomu dokáží nejen odpovídat na dané zadání, např. od firemních klientů, ale také myslet "outside the box" a klást nové otázky. Jsou schopni přispívat týmové práci a publikovat výsledky výzkumné práce s ohledem na cílovou skupinu. Na jedné straně tak dokáží strukturovat vědeckou stať, na straně druhé dokáží report přizpůsobit požadavkům státní správy, neziskového sektoru nebo obchodní společnosti.