CHARAKTERISTIKA PROGRAMU POLITOLOGIE

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU POLITOLOGIE

Forma studia: prezenční a kombinovaná
Druh studia:

doktorské

Standardní doba studia: 4 roky

Studium je určeno především absolventům magisterského studia politologie nebo jiných společenskovědních oborů, kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru politologie se zaměřením na problematiku demokratických a nedemokratických forem vládnutí (politických stran, stranických systémů, důraz se klade na vývojové trendy současnosti) včetně analýzy různých aspektů politické teorie

Uplatnění absolventů

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru (především státní správě) v českém prostředí či reprezentovat české zájmy na mezinárodní rovině, zvláště v rámci Evropské unie. Metodologický a oborově široce koncipovaný charakter doktorského studia Politologie poskytuje absolventům obsáhlé profesní znalosti v oblasti teoretických i praktických poznatků týkajících se přednostně analýzy demokratického politického systému a dynamiky vývoje současných společností s důrazem na problematiku postavení a role Evropské unie v mezinárodním kontextu.