ERASMUS+ studijní pobyty

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2023/24 UKONČENO

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro akademický rok 2023/2024 bylo ukončeno. Děkujeme všem za účast. 

V následujících týdnech budou probíhat nominace studentů FSV UK na partnerské univerzity.

Studenti, kteří vyjíždíte v zimním semestru,  prosím vyčkejte na instrukce ze zahraniční univerzity nyní, studenti vyjíždějící v letním semestru budou osloveni v průběhu září a října. 

 

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYTY

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Erasmus+ studijní pobyty lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko

Výběrového řízení se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit. Maximální délka pobytu v rámci studijního cyklu je 12 měsíců. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

PODMÍNKY

Vyhláška Erasmus+ 2023/2024

Vzorový soubor k výběrovému řízení: Příjmení_Jméno_Erasmus.pdf

Informace z rektorátu UK

Jazykovou způsobilost lze doložit certifikátem, vyznačením úspěšně absolvovaných předmětů v cizím jazyce ve výpisu studijních výsledků nebo maturitním vysvědčením. Předkládejte vždy kopie dokumentů.

Student může také požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni Centrum jazykové přípravy, a to na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV UK či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole.

Konkrétní požadavky si prosím ověřte na straně partnerské univerzity. U italských, španělských a francouzských univerzit lze předpokládat, že některé předměty budou vyučovány výhradně v jejich rodném jazyce. 

Tipy, jak napsat motivační dopis

Vzorový motivační dopis

BILATERÁLNÍ SMLOUVY

STIPENDIA A FINANČNÍ PODPORA

Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Velká Británie 600 €
 Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie a Turecko 480 €

Na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami dostávají studenti stipendium od Karlovy Univerzity ve výši 350 eur/měsíc a zároveň příspěvek 440 CHF od švýcarské vlády.

Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK.

Studenti se speciálními potřebami (studenti se zdravotním znevýhodněním a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) mají kromě výše uvedené finanční podpory možnost požádat si o navýšení stipendia. Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, je možné navýšit sazbu o 200 eur/měsíc. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. 

Studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

Studenti se zdravotním znevýhodněním

GREEN ERASMUS+

Cílem Green Erasmu je zvyšovat povědomí účastníků mobilit o ekologických tématech a realizaci projektů environmentálně udržitelným způsobem.

Uznatelnými dopravními prostředky do/z přijímající zahraniční instituce jsou: vlak, autobus, loď či sdílený automobil.

Hlavní část obou cest musí být realizována některým z výše uvedených prostředků a účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění takovéto cesty (jízdenky).

Jednorázový příspěvek činí 50 EUR.

V případě možnosti „sdíleného automobilu“ se musí jednat o spolujízdu. Za spolujízdu není v tomto smyslu považován případ, kdy Vás na místo mobility někdo odveze a vrací se bez Vás zpět.

Je třeba dodat čestné prohlášení s podpisy všech osob, které přepravu společně sdílely a doklad, že k cestě skutečně došlo (účtenka k benzínu, dálniční poplatky aj.).

Pokud si přejete uplatnit tento příspěvek, poprosíme vyplnit přiložený „dodatek“ (bez částky) a po návratu z Erasmu ho prosím přineste společně s originálem potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Erasmus Period) a potřebnými doklady/čestným prohlášením do Evropské kanceláře. 

Úřední hodiny Evropské kanceláře (rektorát UK, 1. patro, dveře 112 – Pavel Knap, Petra Šmídová): https://cuni.cz/UK-4172.html

Dodatek na GREEN ERASMUS

 

Formulář se vyplňuje při podpisu účastnické smlouvy a příspěvěk se vyplácí souběžně se stipendiem před mobilitou. Přízpěvek nelze vyřizovat během a po návratu z mobility.

Po návratu z mobility zašlete kopie jízdenek na adresu Erasmus.outgoing@ruk.cuni.cz

Před odjezdem

Pokyny k výjezdu

Odesílání přihlášek na partnerské instituce si zajišťují studenti sami. Vyplněný Learning agreement zašlete v pdf na outgoing@fsv.cuni.cz k podpisu.

Learning agreement

Příručka k vyplnění dokumentu "Learning Agreement"

Zajistěte si včasné schválení studijního plánu garantem. 

Garanta studijního oboru naleznete v Karolince

Na outgoing@fsv.cuni.cz zašlete akceptační dopis ze zahraniční univerzity.

Pokud vyjíždíte v zimním semestru, je nezbytné si na Studijním oddělení zajistit kontrolu studijních výsledků pro postup do dalšího akademického roku. Návod najdete zde (sekce Zkoušky a státnice - pro studenty - kontrola studijních povinností a zápis do dalšího ročníku)

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

Po výzvě Evropské kanceláře RUK složte jazykový test OLS (Online Linguistic Support).

Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

Čím dříve dodáte všechny dokumenty, tím dříve můžete podepsat účastnickou smlouvu. Stipendium je vypláceno nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Plná moc k uzavření Účastnické smlouvy 

Upozornění pro studenty

Na základě množících se zkušeností studentů s podvodnými praktikami upozorňujeme vyjíždějící studenty, že rozhodně není doporučováno odesílat platby za ubytování soukromým poskytovatelům předem (před příjezdem a osobní prohlídkou ubytování). Takto odeslané platby podvodným osobám obvykle není možné získat zpět.

BĚHEM VÝJEZDU

Schválení změn studijního plánu 

Změny studijního plánu provedete v aplikaci is.cuni.cz/webapps. U předmětů ve studijním plánu stiskněte buď červený křížek (X) pro smazání předmětu nebo plus (+) pro přidání nového předmětu. Po editaci studijního plánu se nad ním objeví zelená ikonka tisku. Klikněte na ni a změnový studijní plán (Table C and D) pošlete emailem ke schválení garantovi studijního oboru, který poté zajistí doručení dokumentu na Oddělení zahraničních styků (outgoing@fsv.cuni.cz).

Prodloužení délky studijního pobytu

Při plánovaném prodloužení pobytu doručíte na outgoing@fsv.cuni.cz akceptační dopis a necháte si garantem studijního oboru schválit studijní plán. Prodloužení je možné pouze ze zimního na letní semestr, tj. v rámci stejného akademického roku. Účastnická smlouva musí být podepsána před začátkem letního semestru na příslušné zahraniční univerzitě.

PO NÁVRATU

Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK):

Dokumenty také může zaslat koordinátor zahraniční univerzity přímo na outgoing@fsv.cuni.cz a erasmus.outgoing@ruk.cuni.cz

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu na Charles abroad zde.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a zápis do SIS v kompetenci studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů včetně formuláře č.10 (Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí) naleznete zde

Erasmus+ NA NAŠÍ FAKULTĚ V ČÍSLECH

Naše fakulta tradičně patří k nejlepším v rámci Univerzity Karlovy v počtu realizovaných studentských výměn.

Statistika ke stažení

ERASMUS+ NA INSTITUTECH FSV UK

Koordinátoři

IES       IPS     IMS     

IKSŽ     ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács

Zkušenosti studentů

Závěrečné zprávy studentů

Rádi bychom, abyste se podělili o zážitky ze svého  studijního pobytu Erasmu, kterého jste se zúčastnil(a). Budeme rádi, když nám pošlete pár fotek či krátké natočené video a napíšete pár řádků o tom, jak se Vám pobyt líbil a na co budete vzpomínat.

Z důvodu dodržení GDPR Vás prosíme o vyjádření souhlasu v zaslaném emailu s poskytnutými podklady se sdílením svého příspěvku na sociální sítě FSV UK (instagram FSV UK, facebook FSV UK)  a prezentace v rámci Oddělení zahraničních styků.

Příspěvky prosím zasílejte na life@fsv.cuni.cz

Erasmus Plus

UŽITEČNÉ ODKAZY