ERASMUS+ studijní pobyty

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYTY

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Erasmus+ studijní pobyty lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko

Výběrového řízení se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit. Maximální délka pobytu v rámci studijního cyklu je 12 měsíců. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

Výběrové řízení (2020/2021) UZAVŘENO

Děkujeme všem za účast ve výběrovém řízení.  

PODMÍNKY

Vyhláška Erasmus+ 2020/2021

Pokyny k výjezdu 

Informace z rektorátu UK

Jazykovou způsobilost lze doložit certifikátem, vyznačením úspěšně absolvovaných předmětů v cizím jazyce ve výpisu studijních výsledků nebo maturitním vysvědčením. Předkládejte vždy kopie dokumentů.

Student může také požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni Centrum jazykové přípravy, a to na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV UK či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole.

BILATERÁLNÍ SMLOUVY

STIPENDIA A FINANČNÍ PODPORA

Stipendia

Na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami dostávají studenti stipendium od Karlovy Univerzity ve výši 350 eur/měsíc a zároveň příspěvek 440 CHF od švýcarské vlády.

Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK.

Studenti se speciálními potřebami (studenti se zdravotním znevýhodněním a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) mají kromě výše uvedené finanční podpory možnost požádat si o navýšení stipendia. Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, je možné navýšit sazbu o 200 eur/měsíc. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. 

Studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

Studenti se zdravotním znevýhodněním

Před odjezdem

Odesílání přihlášek na partnerské instituce si zajišťují studenti sami. 

Learning agreement

Příručka k vyplnění dokumentu "Learning Agreement"

Zajistěte si včasné schválení studijního plánu garantem. 

Garanta studijního oboru naleznete v Karolince

Na outgoing@fsv.cuni.cz zašlete akceptační dopis ze zahraniční univerzity.

Pokud vyjíždíte v zimním semestru, je nezbytné si na Studijním oddělení zajistit kontrolu studijních výsledků pro postup do dalšího akademického roku. Návod najdete zde (sekce Zkoušky a státnice - pro studenty - kontrola studijních povinností a zápis do dalšího ročníku)

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

Po výzvě Evropské kanceláře RUK složte jazykový test OLS (Online Linguistic Support).

  Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

  BĚHEM VÝJEZDU

  Schválení změn studijního plánu 

  Změny studijního plánu provedete v aplikaci is.cuni.cz/webapps. U předmětů ve studijním plánu stiskněte buď červený křížek (X) pro smazání předmětu nebo plus (+) pro přidání nového předmětu. Po editaci studijního plánu se nad ním objeví zelená ikonka tisku. Klikněte na ni a změnový studijní plán (Table C and D) pošlete emailem ke schválení garantovi studijního oboru, který poté zajistí doručení dokumentu na Oddělení zahraničních styků (outgoing@fsv.cuni.cz).

  Prodloužení délky studijního pobytu

  Při plánovaném prodloužení pobytu doručíte na outgoing@fsv.cuni.cz akceptační dopis a necháte si garantem studijního oboru schválit studijní plán. Prodloužení je možné pouze ze zimního na letní semestr, tj. v rámci stejného akademického roku.

  Erasmus Plus

  PO NÁVRATU

  Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK):

   Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

  Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a zápis do SIS v kompetenci studijního oddělení.

  Postup při uznávání předmětů včetně formuláře č.10 (Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí) naleznete zde

  Erasmus+ NA NAŠÍ FAKULTĚ V ČÍSLECH

  Naše fakulta tradičně patří k nejlepším v rámci Univerzity Karlovy v počtu realizovaných studentských výměn.

  Statistika ke stažení

  ERASMUS+ NA INSTITUTECH FSV UK

  Koordinátoři

  IES       IPS     IMS     

  IKSŽ     ISS

  Evropská kancelář RUK

  Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács

  Zkušenosti studentů

  UŽITEČNÉ ODKAZY