ERASMUS+ studijní pobyty

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2023/24 UKONČENO

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus+ pro akademický rok 2023/2024 bylo ukončeno. Děkujeme všem za účast. 

Studenti vyjíždějící v letním semestru budou osloveni ze strany partnerských univerzit v průběhu září a října. 

 

PRODLOUŽENÍ ERASMU

V případě zájmu o prodloužení Vašeho pobytu v rámci Erasmus+ kontaktujte hostující univerzitu - ta by Vám měla vydat nový akceptační dopis či potvrzení o prodloužení pobytu a to nám nejpozději do 15. ŘÍJNA zašlete.

Vaše žádost bude posouzena a případně bude vydán dodatek k rozhodnutí o stipendiu.

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYTY

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Erasmus+ studijní pobyty lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko

Výběrového řízení se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit. Maximální délka pobytu v rámci studijního cyklu je 12 měsíců. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

PODMÍNKY

Vyhláška Erasmus+ 2023/2024

Vzorový soubor k výběrovému řízení: Příjmení_Jméno_Erasmus.pdf

Informace z rektorátu UK

Jazykovou způsobilost lze doložit certifikátem, vyznačením úspěšně absolvovaných předmětů v cizím jazyce ve výpisu studijních výsledků nebo maturitním vysvědčením. Předkládejte vždy kopie dokumentů.

Student může také požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni Centrum jazykové přípravy, a to na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV UK či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole.

Konkrétní požadavky si prosím ověřte na straně partnerské univerzity. U italských, španělských a francouzských univerzit lze předpokládat, že některé předměty budou vyučovány výhradně v jejich rodném jazyce. 

Tipy, jak napsat motivační dopis

Vzorový motivační dopis

BILATERÁLNÍ SMLOUVY

STIPENDIA A FINANČNÍ PODPORA

Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Velká Británie 600 €
 Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie a Turecko 480 €

Na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami dostávají studenti stipendium od Karlovy Univerzity ve výši 350 eur/měsíc a zároveň příspěvek 440 CHF od švýcarské vlády.

Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK.

Studenti se speciálními potřebami (studenti se zdravotním znevýhodněním a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) mají kromě výše uvedené finanční podpory možnost požádat si o navýšení stipendia. Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí, je možné navýšit sazbu o 200 eur/měsíc. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. 

Studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

Studenti se zdravotním znevýhodněním

GREEN ERASMUS+

Cílem Green Erasmu je zvyšovat povědomí účastníků mobilit o ekologických tématech a realizaci projektů environmentálně udržitelným způsobem.

Uznatelnými dopravními prostředky do/z přijímající zahraniční instituce jsou: vlak, autobus, loď či sdílený automobil.

Hlavní část obou cest musí být realizována některým z výše uvedených prostředků a účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění takovéto cesty (jízdenky).

Jednorázový příspěvek činí 50 EUR.

V případě možnosti „sdíleného automobilu“ se musí jednat o spolujízdu. Za spolujízdu není v tomto smyslu považován případ, kdy Vás na místo mobility někdo odveze a vrací se bez Vás zpět.

Je třeba dodat čestné prohlášení s podpisy všech osob, které přepravu společně sdílely a doklad, že k cestě skutečně došlo (účtenka k benzínu, dálniční poplatky aj.).

Pokud si přejete uplatnit tento příspěvek, poprosíme vyplnit přiložený „dodatek“ (bez částky) a po návratu z Erasmu ho prosím přineste společně s originálem potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Erasmus Period) a potřebnými doklady/čestným prohlášením do Evropské kanceláře. 

Úřední hodiny Evropské kanceláře (rektorát UK, 1. patro, dveře 112 – Pavel Knap, Petra Šmídová): https://cuni.cz/UK-4172.html

Dodatek na GREEN ERASMUS

 

Formulář se vyplňuje při podpisu účastnické smlouvy a příspěvěk se vyplácí souběžně se stipendiem před mobilitou. Přízpěvek nelze vyřizovat během a po návratu z mobility.

Po návratu z mobility zašlete kopie jízdenek na adresu Erasmus.outgoing@ruk.cuni.cz

Před odjezdem

Pokyny k výjezdu

1. Odesílání přihlášek na partnerské instituce si zajišťují studenti sami. Vyplněný a podepsaný Learning agreement zašlete na outgoing@fsv.cuni.cz.

 

2. Zajistěte si včasné schválení studijního plánu garantem. 

Garanta studijního oboru naleznete v Karolince.

Pokud student vyjede, zavazuje se, že splní povinnost se ziskem ECTS kreditů na hostitelské univerzitě.

 • bakalářské studium 20 kreditů/ semestr
 • navazující magisterské studium 15 kreditů/ semestr

Jedná se o přepočtené kredity, více informací v Opatření děkanky.

 

3. Na outgoing@fsv.cuni.cz zašlete akceptační dopis ze zahraniční univerzity.

Pokud vyjíždíte v zimním semestru, je nezbytné si na Studijním oddělení zajistit kontrolu studijních výsledků pro postup do dalšího akademického roku. Návod najdete zde (sekce Zkoušky a státnice - pro studenty - kontrola studijních povinností a zápis do dalšího ročníku).

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

   

  4. Do online aplikace vyplňte Eurový účet. Zřídit ho lze u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

   

  Čím dříve dodáte všechny dokumenty, tím dříve můžete podepsat účastnickou smlouvu. Stipendium je vypláceno nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

  Plná moc k uzavření Účastnické smlouvy 

  Upozornění pro studenty

  Na základě množících se zkušeností studentů s podvodnými praktikami upozorňujeme vyjíždějící studenty, že rozhodně není doporučováno odesílat platby za ubytování soukromým poskytovatelům předem (před příjezdem a osobní prohlídkou ubytování). Takto odeslané platby podvodným osobám obvykle není možné získat zpět. Více si můžete přečíst na webu Charles Abroad.

  BĚHEM VÝJEZDU

  Schválení změn studijního plánu 

  Změny studijního plánu provedete v aplikaci is.cuni.cz/webapps. U předmětů ve studijním plánu stiskněte buď červený křížek (X) pro smazání předmětu nebo plus (+) pro přidání nového předmětu. Po editaci studijního plánu se nad ním objeví zelená ikonka tisku. Klikněte na ni a změnový studijní plán (Table C and D) pošlete emailem ke schválení garantovi studijního oboru, který poté zajistí doručení dokumentu na Oddělení zahraničních styků (outgoing@fsv.cuni.cz).

  Prodloužení délky studijního pobytu

  Při plánovaném prodloužení pobytu doručíte na outgoing@fsv.cuni.cz akceptační dopis a necháte si garantem studijního oboru schválit studijní plán. Prodloužení je možné pouze ze zimního na letní semestr, tj. v rámci stejného akademického roku. Účastnická smlouva musí být podepsána před začátkem letního semestru na příslušné zahraniční univerzitě.

  PO NÁVRATU

  Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK):

  Dokumenty také může zaslat koordinátor zahraniční univerzity přímo na outgoing@fsv.cuni.cz a erasmus.outgoing@ruk.cuni.cz

  Další informace najdete na stránkách Evropské kanceláře RUK zde.

  Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu na Charles abroad zde.

  Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a zápis do SIS v kompetenci studijního oddělení.

  Postup při uznávání předmětů včetně formuláře č.10 (Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí) naleznete zde

  Erasmus+ NA NAŠÍ FAKULTĚ V ČÍSLECH

  Naše fakulta tradičně patří k nejlepším v rámci Univerzity Karlovy v počtu realizovaných studentských výměn.

  Statistika ke stažení

  ERASMUS+ NA INSTITUTECH FSV UK

  Koordinátoři

  IES       IPS     IMS     

  IKSŽ     ISS

  Evropská kancelář RUK

  Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács

  Zkušenosti studentů

  Závěrečné zprávy studentů

  Rádi bychom, abyste se podělili o zážitky ze svého  studijního pobytu Erasmu, kterého jste se zúčastnil(a). Budeme rádi, když nám pošlete pár fotek či krátké natočené video a napíšete pár řádků o tom, jak se Vám pobyt líbil a na co budete vzpomínat.

  Z důvodu dodržení GDPR Vás prosíme o vyjádření souhlasu v zaslaném emailu s poskytnutými podklady se sdílením svého příspěvku na sociální sítě FSV UK (instagram FSV UK, facebook FSV UK)  a prezentace v rámci Oddělení zahraničních styků.

  Příspěvky prosím zasílejte na life@fsv.cuni.cz

  Erasmus Plus

  UŽITEČNÉ ODKAZY