ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita ​​- studijní pobyty

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita ​​- studijní pobyty

English flag

Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (E+ICM) je program v rámci Erasmus+, který podporuje studijní, akademické výměny a výměny zaměstnanců vysokých škol s partnerskými zeměmi, které neparticipující na standardním programu Erasmus+.

E+ICM se liší od standardního programu Erasmus+ také tím, že mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů. Období realizace projektů je většinou tříleté. Projekty se podávají v rámci oficiální výzvy v únoru a jejich schválení je oznámeno na konci června.

Obecné informace o programu najdete zde.                                                                                                                                                                             

Výsledek obrázku pro erasmus credit mobility

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Výzva 2018 - do 31. července 2021

Albánie

University of Tirana

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Bělorusko

Belarusian State University

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael Tel Aviv University Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael University of Haifa Institut sociologických studií (ISS)  
Kanada Queen’s University Institut politologických studií (IPS)  
Sbrsko University of Belgrade Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina National University of Kyiv – Mohyla Academy Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina Ukrainian Catholic University Institut sociologických studií (ISS)

 

USA

The University of North Carolina at Chapel Hill

Institut ekonomických studií (IES)

Výzva 2019 - do 31. července 2022

(první možný výjezd v LS 2019/2020 - poslední výjezd v LS 2021/2022)

Černá Hora

University of Montenegro

Institut mezinárodních studií (IMS)
Bosna a Hercegovina University of Sarajevo

Institut mezinárodních studií (IMS)

Arménie Yerevan State University Institut mezinárodních studií (IMS)
Albánie Epoka University Institut ekonomických studií (IES)

Výzva 2020 - do 31. července 2023

(první možný výjezd v LS 2020/2021 - poslední výjezd v LS 2022/2023)

Moldávie Moldova State University  Institut mezinárodních studií (IMS)
Kazachstán 

Al-Farabi Kazakh National University 

Institut mezinárodních studií (IMS) ve spolupráci s HTF

Finanční podpora

Podmínky finanční podpory

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Pobytové náklady:

  • Vyjíždějící studenti: 700 EUR/měsíc

Cestovní náklady:

  • Jednotkový příspěvek na dopravu dle vzdálenosti mezi domácí institucí a hostující institucí v zahraničí.
  • Výpočet vzdálenosti dle kalkulátoru vzdáleností Evropské komise: distance calculator.

Cestovní sazby

Navýšení finanční podpory pro studenty se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami (studenti se zdravotním znevýhodněním a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) mají kromě tradiční finanční podpory možnost požádat si o navýšení stipendia v rámci programu Erasmus+.

Více informací k nalezení na stránkách Evropské kanceláře Rektorátu UK, která rovněž žádosti o navýšení stipendií vyřizuje:

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Jednotlivé instituty vyhlašují výběrová řízení k předkládání přihlášek na svých webových stránkách většinou na podzim a na jaře.

Pokud instituty nestanoví jiné podmínky ve vyhlášce, požadované dokumenty jsou následující:

  • vyplněný a podepsaný formulář: Přihláška na studijní pobyt
  • přepis výsledků ze systému SIS z vašeho bakalářského nebo magisterského studia na fakultě - vytištěn s vyznačením celkového průměrného ročníku
  • CV v angličtině
  • Motivační dopis v angličtině
  • Doklad o znalosti angličtiny nebo studijního jazyka (minimálně B2) nebo potvrzení jazykové kompetence z Centrum jazykové přípravy fakulty nebo jiné příslušné potvrzení

PŘED ODJEZDEM

1. Dodání dokumentů (elektronicky) na Oddělení zahraničních styků (OZS FSV):

Doporučujeme zřídit si účet v euro měně v bance s pobočkou na území ČR, neboť finanční podpora je vyplácena v eurech.

2. Následování pokynů zahraniční univerzity

Přijímací instituce si může vyžádat vyplnění případných dalších dokumentů.

3. Podepsání Účastnické smlouvy (Grant Agreement)

Po kontrole správnosti (OZS) jsou dokumenty spolu s Rozhodnutím o přiznání stipendia zaslány Evropské kanceláři Rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK).

EK RUK následně vystaví tzv. účastnickou smlouvu (Grant Agreement) a vyzve Vás k podpisu. Po podpisu smlouvy Vám budou převedena finanční podpora na Vámi uvedený bankovní účet.

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Příručka k vyplnění Learning Agreement 

Karolinka FSV UK (ke zjištění garanta studijního programu)

BĚHEM VÝJEZDU

Schválení změn studijního plánu

Pokud dojde ke změnám ve studijním plánu, je třeba je zaznamenat a nechat opětovně schválit Vaším studijní garantem programu.

Změny se zaznamenávají do formuláře Learning Agreement, část During Mobility (table A and B). Studijní garant může změny schválit prostřednictvím emailu zaslaném na exchange@fsv.cuni.cz.

Prodloužení délky studijního pobytu

Prodloužení pobytu je možné pouze ze zimního na letní semestr, tj. v rámci stejného akademického roku. Je nutná předchozí konzultace s koordinátorem OZS, zda projekt prodloužení umožňuje.

KE KONCI POBYTU A PO NÁVRATU

Před ukončením pobytu si student zajišťuje následující dokumenty a po návratu zasílá na RUK EK a OZS FSV:

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita je v kompetenci garanta studijního programu a studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů včetně formuláře č.10 (Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí) naleznete zde.

KONTAKT

Oddělení zahraničních styků FSV (OZS FSV):

Mgr. Eliška Kubjátová

e-mail: exchange@fsv.cuni.cz  

Odbor zahraničních vztahů UK - Evropská kancelář (EK RUK):

PhDr. Denis Žernov

e-mail: denis.zernov@ruk.cuni.cz