ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita ​​- studijní pobyty

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita ​​- studijní pobyty

 

 

Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (E+ICM) je program v rámci Erasmus+, který podporuje studijní, akademické výměny a výměny zaměstnanců vysokých škol s partnerskými zeměmi, které neparticipující na standardním programu Erasmus+.

E+ICM se liší od standardního programu Erasmus+ také tím, že mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů. Období realizace projektů je většinou tříleté. Projekty se podávají v rámci oficiální výzvy v únoru a jejich schválení je oznámeno na konci června.

Obecné informace o programu najdete zde.                                                                                                                                                                             

Výsledek obrázku pro erasmus credit mobility

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Výzva 2020 - do 31. července 2023

(první možný výjezd v LS 2020/2021 - poslední výjezd v LS 2022/2023)

Institut FSV UK Země Univerzita  Počet mobilit SMS* Počet mobilit STA** Počet mobilit STT***
Institut mezinárodních studií (IMS) Moldávie Moldova State University 2 2 0
Institut mezinárodních studií (IMS) ve spolupráci s HTF Kazachstán  Al-Farabi Kazakh National University 2 2 0

* SMS: Student Mobility for Studies

** STA: Staff Mobility for Teaching

*** STT: Staff Mobility for Training 

 

Výzva 2019 - do 31. července 2022

(první možný výjezd v LS 2019/2020 - poslední výjezd v LS 2021/2022)

Institut FSV UK Země Univerzita  Počet mobilit SMS*  Počet mobilit STA** Počet mobilit STT***
Institut mezinárodních studií (IMS)  Černá Hora University of Montenegro  3 0 1
  Bosna a Hercegovina University of Sarajevo  3 1 2
  Arménie Yerevan State University  2 1 0
Institut ekonomických studií (IES) Albánie Epoka University 1 1 0

* SMS: Student Mobility for Studies

** STA: Staff Mobility for Teaching

*** STT: Staff Mobility for Training 

Partnerské Univerzity: Detaily

Bosna and Hercegovina, University of Sarajevo

Navštiv webovou stránku partnerské univerzity pro výměnné studenty zde

Pusť si promo video zde

Sleduj jejich Instagram zde

Arménie, Yerevan State University 

Oficiální webová stránka partnerské univerzity je k dispozici zde

Seznam kurzů pro výměnné studenty je ke stažení zde

Kazachstán, Al-Farabi Kazakh National University

Letní semestr 2021/22: 24.ledna - 7.května 2022.

Oficiální webová stránka partnerské univerzity je k dispozici zde

Akademický rok 2022/2023

Výběrové řízení na letní semestr 2022/2023 aktuálně probíhá na Institutu mezinárodních studií (IMS). 

Prosím, řiďte se termínem podání přihlášky na svém Institutu. 

Finanční podpora

Podmínky finanční podpory

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Pobytové náklady:

 • Vyjíždějící studenti: 700 EUR/měsíc

Cestovní náklady:

 • Jednotkový příspěvek na dopravu dle vzdálenosti mezi domácí institucí a hostující institucí v zahraničí.
 • Výpočet vzdálenosti dle kalkulátoru vzdáleností Evropské komise: distance calculator.

Cestovní sazby

Navýšení finanční podpory pro studenty se speciálními potřebami

Studenti se speciálními potřebami (studenti se zdravotním znevýhodněním a studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí) mají kromě tradiční finanční podpory možnost požádat si o navýšení stipendia v rámci programu Erasmus+.

Více informací k nalezení na stránkách Evropské kanceláře Rektorátu UK, která rovněž žádosti o navýšení stipendií vyřizuje:

NOMINAČNÍ PROCES

Jednotlivé instituty vyhlašují výběrová řízení k předkládání přihlášek na svých webových stránkách. 

Pokud instituty nestanoví jiné podmínky ve vyhlášce, požadované dokumenty jsou následující:

 • vyplněný a podepsaný formulář: Přihláška na studijní pobyt
 • přepis výsledků ze systému SIS z vašeho bakalářského nebo magisterského studia na fakultě - vytištěn s vyznačením celkového průměrného ročníku
 • CV v angličtině
 • Motivační dopis v angličtině
 • Doklad o znalosti angličtiny nebo studijního jazyka (minimálně B2) nebo potvrzení jazykové kompetence z Centrum jazykové přípravy fakulty nebo jiné příslušné potvrzení
 • Kopie pasu 

Všechny tyto výše zmíněné dokumenty jsou daným Institutem poslány na Zahraniční oddělení FSV, které studenta oficiálně nominuje na partnerské univerzitě

Jakmile partnerská univerzita nominace potvrdí na své straně, Zahraniční oddělení FSV vyžaduje od studenta ještě následující dokumenty

 1. Akceptační dopis ze zahraniční univerzity (Poznámka: Přijímací instituce si může vyžádat vyplnění případných dalších dokumentů ze strany studenta před vystavením Akceptačního dopisu) 
 2. Learning Agreement (vyplněný a podepsaný studentem a garantem studijního programu/nebo ředitelem Institutu)
 3. Informace k vystavení Účastnické smlouvy (Grant Agreement) 

Po kontrole správnosti (OZS) jsou dokumenty spolu s Rozhodnutím o přiznání stipendia zaslány Evropské kanceláři Rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

PŘED ODJEZDEM

Podepsání Účastnické smlouvy (Grant Agreement)

EK RUK následně vystaví tzv. Účastnickou smlouvu (Grant Agreement) a vyzve Vás k podpisu. Po podpisu smlouvy Vám bude převedena finanční podpora na Vámi uvedený bankovní účet (Poznámka: Doporučujeme zřídit si EUR bankovní účet).

BĚHEM VÝJEZDU

Schválení změn studijního plánu

Pokud dojde ke změnám ve studijním plánu, je třeba je zaznamenat a nechat opětovně schválit Vaším studijní garantem programu.

Změny se zaznamenávají do formuláře Learning Agreement, část During Mobility (table A and B). Studijní garant může změny schválit prostřednictvím emailu zaslaném na exchange@fsv.cuni.cz.

Prodloužení délky studijního pobytu

Prodloužení pobytu je možné pouze ze zimního na letní semestr, tj. v rámci stejného akademického roku. Je nutná předchozí konzultace s koordinátorem OZS, zda projekt prodloužení umožňuje.

KE KONCI POBYTU A PO NÁVRATU

Před ukončením pobytu si student zajišťuje následující dokumenty a po návratu zasílá na RUK EK a OZS FSV UK:

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita je v kompetenci garanta studijního programu a studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů včetně formuláře č.10 (Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí) naleznete zde.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Příručka k vyplnění Learning Agreement 

Karolinka FSV UK (ke zjištění garanta studijního programu)

KONTAKTY

Oddělení zahraničních styků FSV (OZS FSV): 

Záležitosti související s administrací výjezdů studentů a akademiků: Ing. Radek Kovács (outgoing@fsv.cuni.cz)

Záležitosti související s administrací výzev a projektů: PhDr. Veronika Šilhová (exchange@fsv.cuni.cz)  

 

Odbor zahraničních vztahů UK - Evropská kancelář (EK RUK): PhDr. Denis Žernov (denis.zernov@ruk.cuni.cz)