Pro studenty

Informace o výuce jazyků v akademickém roce 2020 - 2021

VÝUKA začíná v úterý 29.9. 2020

Centrum jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Pekařské ulici, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve dvou tematických mutacích (pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a úterní dopoledne v Opletalově/čtvrteční odpoledne v Pekařské pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).

Jako volitelný předmět si mohou absolventi anglického odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001). Dalším volitelným předmětem je Academic Writing (JLB057 v ZS a JLM057 v LS) a English through Current Affairs (JLB108 v ZS).

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách CJP nebo v SIS. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati. Na rozřazovací test do kurzů Angličtina pro politology, sociology a IMS je třeba se přihlásit v SISu (JLB099, JLB106 a JLB107). Více informací naleznete začátkem září v důležitých upozorněních na našich stránkách a na našem Facebooku.

CJP s výjimkou němčiny a francouzštiny nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole. Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 14. 9. od 10:00 hod (magisterské a doktorské studium)/12:00 (bakalářské studium) do 5.10. do 23:59 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult bude probíhat od 21. 9. od 10:00 hod. do 5. 10. do 23:59 hod. 

Rozvrhy jsou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8–10 a 10–12 hodin a ve čtvrtek 14–16 a 16–18 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru.

Podmínky

Sylaby

Rozvrh

Uznávání zkoušek

Centrum jazykové přípravy bude jako zkoušky z hlavního jazyka uznávat:

  1. jazykovou zkoušku vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;
  2. jiné jazykové zkoušky po dohodě s příslušným institutem nebo písemně doložené studium oboru v daném jazyce v cizině.

Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty vykonané na FSV.

Při výjezdu na zahraniční stáž student může požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni pouze na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole (v tom případě může vyučující, který potvrzení vystavuje, vyžadovat přezkoušení). Potvrzení vystavuje vyučující, který vyučuje jazyk pro daný studijní obor. Toto potvrzení nelze zaměňovat za jazykový certifikát.