Pro studenty

Informace o výuce jazyků v akademickém roce 2023 - 2024

VÝUKA začíná v pondělí 2. 10. 2023

Centrum jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.

Nepovinným předstupněm odborných angličtin je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1/B2, nabízený ve dvou tematických mutacích (v pondělí v Hollaru pro IKSŽ, ve středu dopoledne v Opletalově a ve čtvrtek odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).

Jako volitelný předmět si mohou absolventi anglického odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001 a následně JLM002).  Přehled dalších volitelných kurzů naleznete v SISu a zde.

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách CJP nebo v SIS. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati. Na rozřazovací test do kurzů Angličtina pro politology, sociology a IMS je třeba se přihlásit v SISu (JLB099, JLB106 a JLB107). Více informací naleznete začátkem září v důležitých upozorněních na našich stránkách a na našem Facebooku.

Prosíme, přečtěte si sylaby v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 19. 9. od 10:00 hod (magisterské a doktorské studium) / od 11:00 hod (bakalářské studium) do 8.10. do 23:59 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult bude probíhat od 25. 9. od 10:00 hod. do 8. 10. do 23:59 hod. 

ROZVRHY jsou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8.00–12.20 hodin a ve čtvrtek 14.00–18.20 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru.

Podmínky

Sylaby

Rozvrh cizojazyčných kurzů

ROZVRH HODIN v SIS - LS 2024

 

 

 

Rozvrh češtiny pro cizince

CZECH AS A FOREIGN LANGUAGE- Summer term schedule 2024

Uznávání zkoušek a potvrzení o jazykové úrovni

Centrum jazykové přípravy bude jako zkoušky z hlavního jazyka uznávat:

  1. jazykovou zkoušku vykonanou na FSV v bakalářském cyklu;
  2. jiné jazykové zkoušky po dohodě s příslušným institutem nebo písemně doložené studium oboru v daném jazyce v cizině.

Studentům, kteří si rozšiřují studium o další obor v rámci FSV UK, se uznávají veškeré zkoušky a klasifikované zápočty vykonané na FSV.

Při výjezdu na zahraniční stáž student může požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni pouze na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole (v tom případě může vyučující, který potvrzení vystavuje, vyžadovat přezkoušení). Potvrzení vystavuje vyučující, který vyučuje jazyk pro daný studijní obor. Toto potvrzení nelze zaměňovat za jazykový certifikát.
Žádáme studenty, aby vyučující kontaktovali s prosbou o vystavení potvrzení v dostatečném předstihu. Děkujeme.