ERASMUS+ stáže

Přihlášky pro akademický rok 2023/24

Přihlášky pro akademický rok 2023/24 se dělí dle kvartálu:

Pro mobility začínající v kvartálu leden až březen 2024 je termín pro podání žádosti 15. listopadu 2023.
Pro mobility začínající v kvartálu duben až červen 2024 je termín pro podání žádosti 15. února 2024.
Pro mobility začínající v kvartálu červenec až září 2024 je termín pro podání žádosti 15. května 2024. - tyto mobility musí být ukončeny v akademickém roce 2023/2024, což znamená, že mohou trvat maximálně do 30. září 2024.

Žádosti lze podávat v rámci výběrového řízení NA PŘÍSLUŠNÉM INSTITUTU.

1. Erasmus+ praktické stáže

Vyhláška Erasmus+ 2023/24                   

Souhlas s praktickou stáží

Informace z rektorátu UK 

Garanta svého studijního oboru naleznete zde 

Jazykovou způsobilost lze doložit certifikátem, vyznačením úspěšně absolvovaných předmětů v cizím jazyce ve výpisu studijních výsledků nebo maturitním vysvědčením. Předkládejte vždy kopie dokumentů.

Student může také požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni Centrum jazykové přípravy, a to na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV UK či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole.

STUDENTI ERASMUS MUNDUS

Studenti z programu Erasmus Mundus, kteří pobírají stipendium, nemají nárok na další stipendium z programu Erasmus+ z důvodu zamezení dvojího financování. 

ERASMUS+ STÁŽE

Praktické a absolventské stáže lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Stáží se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Praktické a absolventské stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hod. týdně. Krátkodobé mobility pro doktorandy mohou trvat od 5 dnů do 30 dnů fyzického pobytu v zahraničí.

Stáže se započítávají k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

BILATERÁLNÍ DOHODY

Lze kontaktovat naše partnerské instituce zde nebo si zajistit vlastní organizaci. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta.

Výběrová řízení na stáže také vypisují Česká centra v zahraničí. Nabídku stáží ve všech Českých centrech v zahraničí najdete zde

Další možnosti stáží lze hledat na webu Evropské komise. Stáže nelze realizovat v institucích EU a organizacích spravující programy EU.

Další možností je hledat nabídky stáží zde.

Zájemci o stáž si již před podáním přihlášky v dostatečném časovém předstihu zajistí zvací dopis do vybrané instituce.

STIPENDIA

Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Velká Británie

750 €
Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko a Severní Makedonie, Turecko 630 €

Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 EUR/měsíc. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení o 150/180 EUR u aktivity praktické stáže. 

Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK

GREEN ERASMUS+

Cílem Green Erasmu je zvyšovat povědomí účastníků mobilit o ekologických tématech a realizaci projektů environmentálně udržitelným způsobem.

Uznatelnými dopravními prostředky do/z přijímající zahraniční instituce jsou: vlak, autobus, loď či sdílený automobil.

Hlavní část obou cest musí být realizována některým z výše uvedených prostředků a účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění takovéto cesty (jízdenky).

Jednorázový příspěvek činí 50 EUR.

V případě možnosti „sdíleného automobilu“ se musí jednat o spolujízdu. Za spolujízdu není v tomto smyslu považován případ, kdy Vás na místo mobility někdo odveze a vrací se bez Vás zpět.

Je třeba dodat čestné prohlášení s podpisy všech osob, které přepravu společně sdílely a doklad, že k cestě skutečně došlo (účtenka k benzínu, dálniční poplatky aj.).

Pokud si přejete uplatnit tento příspěvek, poprosíme vyplnit přiložený „dodatek“ (bez částky) a po návratu z Erasmu ho prosím přineste společně s originálem potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Erasmus Period) a potřebnými doklady/čestným prohlášením do Evropské kanceláře. 

Úřední hodiny Evropské kanceláře (rektorát UK, 1. patro, dveře 112 – Pavel Knap, Petra Šmídová): https://cuni.cz/UK-4172.html

Dodatek na GREEN ERASMUS  

Formulář se vyplňuje při podpisu účastnické smlouvy a příspěvěk se vyplácí souběžně se stipendiem před mobilitou. Přízpěvek nelze vyřizovat během a po návratu z mobility.

Po návratu z mobility zašlete kopie jízdenek na adresu Erasmus.outgoing@ruk.cuni.cz

PŘED ODJEZDEM

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

Garanta studijního oboru naleznete zde

Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

Čím dříve dodáte všechny dokumenty, tím dříve můžete podepsat účastnickou smlouvu. Stipendium je vypláceno nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Plná moc k uzavření Účastnické smlouvy

Příručka

Zde najdete příručku s tipy pro vyplnění Learning Agreementu pro stáže: Příručka Learning Agreement pro stáže (CZ verze)

PO NÁVRATU

Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK):

Confirmation of Erasmus+ Period - originál dokumentu na EK RUK, kopii na OZS 

Traineeship Certificate - kopie na EK RUK a OZS

Dokumenty také může zaslat koordinátor zahraniční univerzity přímo na outgoing@fsv.cuni.cz a petra.smidova@ruk.cuni.cz

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu na Charles abroad zde.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů a Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Aktuální nabídky

Stáž na Velvyslanectví ČR ve Vídni (pouze pro české studenty) - ZDE

Stáž na Velvyslanectví ČR v Dublinu (pouze pro české studenty) - ZDE

Stáž v Českém centru Berlín (jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme především studentům a studentkám s nárokem na grant (např. Erasmus+) - ZDE

 

Cestovní pojištění pro studenty zařazených do programu Erasmus+ praktické stáže

2. Erasmus+ absolventské stáže

Přihlášku spolu se životopisem, motivačním dopisem a přehledem studijních výsledků je nutné podat před termínem státních závěrečných zkoušek a nechat schválit garantem oboru či ředitelem institutu. 

Souhlas s absolventskou stáží

Absolventské stáže zajišťuje konsorcium Educa. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta.

Absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Délka programu je od 2 do max. 4 měsíců. Každý účastník mobility si musí zajistit pojištění ERAPO, více na https://educaops.eu/cs/pojisteni/

Proces výběrového řízení na webu UK (nutno scrollovat až úplně dolů)

Kontaktní osoba pro absolventské stáže: Mgr. Petra Šmídová, petra.smidova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 676

Koordinátoři

IES     IPS   IMS      

IKSŽ   ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Mgr. Petr Klimša

Zkušenosti studentů

Závěrečné zprávy studentů

Rádi bychom, abyste se podělili o zážitky ze svého  studijního pobytu Erasmu, kterého jste se zúčastnil(a). Budeme rádi, když nám pošlete pár fotek či krátké natočené video a napíšete pár řádků o tom, jak se Vám pobyt líbil a na co budete vzpomínat.

Z důvodu dodržení GDPR Vás prosíme o vyjádření souhlasu v zaslaném emailu s poskytnutými podklady se sdílením svého příspěvku na sociální sítě FSV UK (instagram FSV UK, facebook FSV UK)  a prezentace v rámci Oddělení zahraničních styků.

Příspěvky prosím zasílejte na life@fsv.cuni.cz

UŽITEČNÉ ODKAZY