ERASMUS+ stáže

ERASMUS+ STÁŽE

Praktické a absolventské stáže lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Stáží se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hod. týdně. 

Stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRAKTICKÉ STÁŽE 2020/2021

Oddělení zahraničních styků informuje o nabídce praktických stáží v rámci programu Erasmus+. Termín podání přihlášek k rukám jednotlivých fakultních koordinátorů je 30. října 2020. Vyhláška ke stažení

1. Erasmus+ praktické stáže

Vyhláška Erasmus+ 2020/21                    

Souhlas s praktickou stáží 

Pokyny pro praktické stáže

Informace z rektorátu UK 

Garanta svého studijního oboru naleznete zde 

Jazykovou způsobilost lze doložit certifikátem, vyznačením úspěšně absolvovaných předmětů v cizím jazyce ve výpisu studijních výsledků nebo maturitním vysvědčením. Předkládejte vždy kopie dokumentů.

Student může také požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni Centrum jazykové přípravy, a to na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV UK či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole.

BILATERÁLNÍ DOHODY

Lze kontaktovat naše partnerské instituce zde nebo si zajistit vlastní organizaci. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta.

Výběrová řízení na stáže také vypisují Česká centra v zahraničí 

Stáže nelze realizovat v institucích EU a organizacích spravující programy EU.

Zájemci o stáž si již před podáním přihlášky v dostatečném časovém předstihu zajistí zvací dopis do vybrané instituce.

STIPENDIA

Stipendia

Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 EUR/měsíc. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení o 150/180 EUR u aktivity praktické stáže. 

Od akademického roku 2016/17 není možné žádat o dofinancování výjezdu v rámci programu Erasmus+ z institucionálního plánu fakulty či Stipendijního fondu FSV UK

PŘED ODJEZDEM

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

Garanta studijního oboru naleznete zde

Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

PO NÁVRATU

Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK):

Confirmation of Erasmus+ Period - originál dokumentu na EK RUK, kopii na OZS 

Traineeship Certificate - kopie na EK RUK a OZS

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů a Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Cestovní pojištění pro studenty zařazených do programu Erasmus+ praktické stáže

2. Erasmus+ absolventské stáže

Přihlášku spolu se životopisem, motivačním dopisem a přehledem studijních výsledků je nutné podat před termínem státních závěrečných zkoušek a nechat schválit garantem oboru či ředitelem institutu. 

Souhlas s absolventskou stáží

Absolventské stáže zajišťuje konsorcium Educa. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta.

Absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

Proces výběrového řízení na webu UK (nutno scrollovat až úplně dolů)

Kontaktní osoba pro absolventské stáže: Mgr. Petra Šmídová, petra.smidova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 676

Koordinátoři

IES     IPS   IMS      

IKSŽ   ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács

Zkušenosti studentů

UŽITEČNÉ ODKAZY