Sociologie

Sociologie

Navazující magisterský obor Sociologie, vyučovaný na Institutu sociologických studií, poskytuje přehled základních paradigmat u hlavních teoretických směrů současné sociologie a znalosti moderních metod sociologického výzkumu včetně zpracování a interpretace dat. Absolvent je schopen samostatně provádět základní a aplikovaný sociologický a sociálně antropologický výzkum. Uplatnění nachází např. na vysokých školách, ve výzkumných ústavech, ve výzkumných agenturách zabývajících se výzkumem veřejného mínění, trhu a médií.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Magisterské studium sociologie dále rozvíjí znalosti absolventů a absolventek bakalářských programů společenskovědních oborů s cílem formovat jejich dobře uplatnitelný profesní profil. Na konci studia budou schopni využívat současné teoretické i metodologické přístupy sociologie resp. sociální antropologie, identifikovat a řešit otázky, které rychle se měnící společnost klade; slovem, budou mít vyspělé analytické kompetence a myšlení. Nebude proto pro ně nejmenší problém nalézt uplatnění v perspektivních pozicích nejen v oblastech spojených se sociálním výzkumem, ale také v soukromém sektoru a veřejné správě nebo rozjet vlastní „start-up“. Na začátku studia si studenti podle svého zájmu a zaměření volí některou ze tří specializací: Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie, Sociální antropologie a kvalitativní výzkum nebo Sociologie, veřejnost a politika.

Studium je navrženo tak, aby absolventům poskytlo jak teoreticko-metodologickou průpravu na nejvyšší úrovni v ČR, tak je připravilo na uplatnění v praxi. Proto jsou ve výuce zařazeny kurzy teoretické, metodologické i praktické, včetně stáží a výzkumných kolokvií. Přípravu na budoucí povolání posiluje i častá seminární forma výuky, ve které se studenti zdokonalují v prezentaci, diskuzi a obhajobě nabytých znalostí i vlastní argumentace. Naši absolventi nacházejí uplatnění všude tam, kde se oceňuje schopnost analytického myšlení opřeného o znalosti současných společenskovědních přístupů, tj. ve výzkumných agenturách a výzkumných odděleních firem, v akademické sféře (vysokých školách, Akademii věd) a ve státním a neziskovém sektoru. 

Počet přijatých v r. 2017

41

Přijímací řízení

dvoukolové

1. kolo (písemné): test z angličtiny + prokázání odborných znalostí

2. kolo (ústní): prezentace bakalářské práce + motivace ke studiu

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Sociologie se koná 16. 1. 2018 od 14:00.