Mezinárodní teritoriální studia

Mezinárodní teritoriální studia

Navazující magisterský obor Mezinárodní teritoriální studia, vyučovaný na Institutu mezinárodních studií, se soustřeďuje na výuku a výzkum Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Pro tento studijní obor je typické výrazné zastoupení cizojazyčných předmětů, jež odpovídá jak snaze připravit studenty na studijní pobyty v zahraničním prostředí, tak i snaze naučit je myslet a akademicky pracovat v cizojazyčném režimu, jelikož řada absolventů stávajících oborů odchází pracovat do zahraničí.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Z teritoriálního hlediska se obor člení na šest specializací: balkánská a středoevropská studia, evropská studia, německá a rakouská studia, ruská a eurasijská studia, severoamerická studia a  západoevropská studia. Obor se zaměřuje na tři základní průřezy zastupující témata kulturně-historická, politicko-mezinárodněvztahová a socioekonomická. Předměty společného základu jsou organizovány tak, že vedle bloku metodologických a diplomních seminářů, přihlížejícíchke specifickým rysům každé specializace, absolvují studenti společné přednáškové bloky zabývající se širšími koncepty v rámci výše zmíněných tří tematických průřezů, které jsou poté rozebírána v rámci teritoriálně koncipovaných seminářů. Cílem této organizace povinných předmětů je posílení transnacionální a transteritoriální roviny výkladu respektující působení globálních faktorů a přesun těžiště práce se studenty do interaktivní a seminární spíše než pasivní, přednáškově založené formy studia.

Absolvent studijního oboru Mezinárodní teritoria získává na mezinárodně srovnatelné úrovni multidisciplinární průpravu se zaměřením na vnitřní problematiku příslušného teritoria dle zvolené specializace. Absolvent studijního oboru MTS rozumí společnosti, politickému uspořádání, hospodářství a kultuře příslušného teritoria v jejich širším historickém a mezinárodním kontextu. Prostřednictvím odborných a praktických stáží si již během studia osvojuje základní pracovní návyky pro pozdější uplatnění v zaměstnání; spojením odborné a jazykové kvalifikace si současně vytváří dobré předpoklady pro kvalifikované uplatnění doma i v zahraničí

Počet přijatých v r. 2017

82

Přijímací řízení

jednokolové

odborně zaměřený test

písemná esej na zadané téma v cizím jazyce 

test z druhého jazyka

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Mezinárodní teritoriální studia se koná 16. 1. 2018 od 11:00.