Mediální studia

Mediální studia

Navazující obor Mediální studia, vyučovaný na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, je určen zájemcům o studium role masových médií ve společnosti z řad absolventů bakalářského (nebo jiného magisterského) studia. Poskytuje širší teoretické zázemí k analytickému a kritickému pohledu na mediální komunikaci jako interaktivní proces určený sociálním, historickým a kulturním kontextem.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Studiem magisterského oboru Mediální studia uchazeči získávají ucelený vhled do teorie sociální a mediální komunikace, problematiky mediálních studií, prohlubují si znalosti o postavení, fungování a roli masových médií ve společnosti, o vazbách mezi jednotlivými médii a o vzájemných vztazích mezi médii a vládou, politickými stranami a dalšími specifickými společenskými institucemi a jevy. Studenti si osvojují postupy analýz mediální komunikace, jejich interakce s recipienty a rolí masových médií při utváření veřejného mínění. Součástí studia jsou i základy mediální kritiky a možnost osvojení základních žurnalistických dovedností.

Absolventi se mohou uplatnit jako redaktoři v různých typech tradičních i internetových médií, v managementu médií, ale i v agenturách zabývajících se analýzou masových médií, marketingem a reklamou. Studium oboru nabízí mediální gramotnost jako sociálněvědní kompetenci humanitně a sociálněvědně orientovaných profesí, např. učitelů, sociálních pracovníků apod.

Počet přijatých v r. 2017

148

Přijímací řízení

jednokolové

test z angličtiny / němčiny 

test všeobecných společenskovědních znalostí

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) pro obor Mediální studia se koná 12. 2. 2018 od 13:00.