Ekonomie a finance

Ekonomie a finance

Navazující obor Ekonomie a finance, vyučovaný na Institutu ekonomických studií, připravuje odborníky v oblasti aplikované i teoretické ekonomie a financí. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu, případně i absolventům vysokoškolského studia, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru. Nabízí vzdělání srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Cílem magisterského studijního oboru Ekonomie a finance je připravit odborníky v oblasti aplikované i teoretické ekonomie a financí. Studenti mají široké možnosti věnovat se v detailu celé řadě témat, např. monetární ekonomii, makroekonomickému modelování, mezinárodní ekonomii a investicím, kvantitativním financím, bankovnictví, oceňování aktiv, podnikovým financím, analýze podnikových dat, aplikované mikroekonomii, rozvojové ekonomii, ekonomii zdravotnictví, ekonomii energetického sektoru či hospodářské soutěži. Relevanci odborných znalostí pro praxi zajišťuje fakt, že celá řada vyučujících má aktuální profesní zkušenosti z finančního a podnikového sektoru, centrálního bankovnictví, konzultantského sektoru, včetně zkušeností z pohledu obchodního práva a finanční regulace.

Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi studia získali v podmínkách českého veřejného školství vzdělání, které by bylo srovnatelné s magisterským studiem teoretické a aplikované ekonomie a financí na předních evropských univerzitách. Absolvent získá znalosti pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent prokáže navíc schopnost samostatně řešit teoretické i aplikované ekonomické a finanční problémy na základě hlubokých a rozsáhlých znalostí soudobé teoretické a aplikované ekonomie a finanční problematiky. Zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem absolventi magisterského programu nalézají uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci a ekonomové v mezinárodních organizacích, centrálních bankách a institucích české státní správy aj.).

Počet přijatých v r. 2017

87

Přijímací řízení

jednokolové

integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (Opletalova 26, Praha 1) pro obor Ekonomie a finance se koná 2. 2. 2018 a 8. 6. 2018 od 9:00.