Bezpečnostní studia

Bezpečnostní studia

Navazující magisterský studijní obor Bezpečnostní studia, vyučovaný na Institutu politologických studií, respektuje interdisciplinární charakter současných bezpečnostních studií, vychází však z mezistátní dimenze bezpečnostních vztahů. Kromě bezpečnosti ve vztazích mezi státy je dnes stále větší důraz kladen na vnitrostátní konflikty, nestátní bezpečnostní aktéry a dynamiku globálního systému, propojeného stále intenzivněji napříč regiony, zeměmi i tématy.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Studijní program je zaměřen na problematiku bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené politické a společenské otázky. Během studia se studenti seznámí s vývojem strategického myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních rizik. Získají přehled o historickém pozadí současné mezinárodně bezpečnostní situace i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného mezinárodního systému s důrazem na evropskou a transatlantickou problematiku. Po teoretické a metodologické průpravě se výuka dělí do pěti modulů: strategická studia, regionální studia, bezpečnost a technologie, evropská a transatlantická bezpečnost a konfliktní studia. V každém modulu studenti absolvují povinný pilířový kurz a poté si vybírají z předem definované skupiny povinně volitelných předmětů.

Absolventi oboru se na základě obecných konceptů bezpečnostních, konfliktních a strategických studií i mezinárodních vztahů naučí analyzovat bezpečnostní problémy v jejich specifičnosti i komplexitě. Budou schopni je zasadit do příslušného politického, společenského i historického kontextu, posoudit jejich relevanci, identifikovat klíčové aktéry a zhodnotit jejich motivaci i navrhnout prakticky orientovaná řešení těchto problémů. Své znalosti budou umět aplikovat na konkrétních regionálních či funkčně vymezených příkladech s důrazem na evropské a euroatlantické souvislosti. Během studia se naučí zpracovávat informace, posoudit jejich důležitost, analyzovat je a zařadit do příslušného kontextu. Schopnost zpracovat detailní informace v bezpečnostní oblasti bude prostředkem k pochopení širších sociálních souvislostí. Vysoké zastoupení seminární formy výuky bude potom prostředkem k osvojení potřebných argumentačních schopností v písemné i ústní podobě. Studenti programu budou moci využít existující i kontakty katedry bezpečnostních studií s exekutivní sférou, včetně institucionalizované spolupráce s Ministerstvem obrany ČR, a dlouhodobě budovaný systém hostování profesorů z prestižních zahraničních institucí (v minulosti např. Princeton University, Tufts University, Sekretariátu Rady EU nebo Ministerstva energetiky USA).

Počet přijatých v r. 2017

64

Přijímací řízení

jednokolové

odborně zaměřený test (bezpečnostní problematika)

test z angličtiny

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Bezpečnostní studia se koná 16. 1. 2018 od 14:00.