Mezivládní dohody

Stipendijní pobyty na základě mezivládních smluv

Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy v rámci mezivládních dohod pro akademický rok 2019/2020.

AKTUÁLNĚ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 a 2020/2021 

Mexiko - 5 stipendijních míst - termín odevzdání přihlášek: 16. 9. 2019 - se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 10. prosince 2020

Německo - DAAD - termín odevzdání přihlášek: 15. 11. 2019, letní kurzy němčiny do 1. 12. 2019 (ak.r. 2020/2021)

- informační leták k programu DAAD; stipendijní leták k programu DAAD

Německo – Česko-bavorská vysokoškolská agentura - termín odevzdání přihlášek: 1. 12. 2019 (ak.r. 2020/2021)

Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace - termín odevzdání přihlášek: 16. 11. 2019 (ak.r. 2020/2021)

Rakousko – AKTION - termín odevzdání přihlášek: studenti MSP, DSP a akademičtí pracovníci - semestrální stipendium (1-5 měsíců) a krátkodobé výzkumné pobyty (1-3 měsíců) do 31. 10. 2019;  VŠ učitelé -měsíční stipendijní výzkumný pobyt do 30. 11. 2019. (ak. roce 2019/2020)

Japonsko - GRIPS - termín odevzdání přihlášek: 6. 12. 2019 pro magisterské studijní programy, 24. 1. 2020 pro doktorské studijní programy a 6. 3. 2020 pro Public Finance Program (magisterský studijní program); Přihlášky se podávají přes online přihlašovací formulář na webových stránkách GRIPS (ak.r. 2020/2021)

Více informací v jednotlivých podsekcích níže.

Mezivládní dohody

Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Pobyty lze rozdělit do dvou kategorií: A) Rozpis kvót, B) Výběrové řízení

Upozornění:
Aktuální nabídka Rozpisu kvót i Výběrových řízení je vždy zveřejněna na webu FSV na podzim. Většina termínů pro odevzdání přihlášek bývá v listopadu a v prosinci, nejpozději do konce roku, pouze výjimečně jsou některé termíny začátkem akademického roku nebo následujícího kalendářního roku. 

A) Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená UK přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však studenti odevzdají požadované dokumenty v úředních hodinách na OZS, která následně zasílá dokumentaci na RUK. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči musí být řádnými studenty během celého stipendijního pobytu v zahraničí. 

Zájemci musí předložit na OZS, k rukám Elišky Kubjátové (budova děkanátu, místnost 216), ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

Dále prosíme studenty o vyplnění této E-form.

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - ROZPIS KVÓT 2020/2021 - zatím nevypsán

Pro více informací: Mezivládní dohody - rozpis kvót AIA.

B) Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně DZS, AIA (Dům zahraniční spolupráce pod které spadá Akademická informační agentura). Stipendijní místa jsou dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví. Student odevzdává přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zcela samostatně dle konkrétních termínů, musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou (zařídí v úředních hodinách OZS, Eliška Kubjátová, Hollar, kancelář 217). Prosím studenty, aby předtím vyplnili tento E-form.

Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty odevzdají uchazeči osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). 

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklady k přihlášce a další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách AIA: Mezivládní dohody - výběrová řízení AIA.

AKTUÁLNĚ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 a 2020/2021

Země

Termín odevzdání přihlášek

Země

Termín odevzdání přihlášek

ALBÁNIE

 

MEXIKO

16. 9. 2019 - se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 10. prosince 2020

BELGIE – Francouzské společenství

 

MONGOLSKO

 

BULHARSKO

 

NĚMECKO - Bavorsko

1. 12. 2019

ČÍNA

 

NĚMECKO - stipendia DAAD

15. 11. 2019 

letní kurzy NJ do 1. 12. 2019

EGYPT

 

PERU

 

ESTONSKO

 

POLSKO

 

FRANCIE

 

PORTUGALSKO

 

GRUZIE

 

RAKOUSKO - Aktion

Studenti MSP, DSP a akademici: semestrální stipendia (1-5m) a krátkodobé výzkumné pobyty(1-3m) do 31. 10. 2019

VŠ učitelé -1 m výzkumný pobyt do 30. 11. 2019.

- výjezdy v ak.r. 2019/2020

ITÁLIE

 

RUMUNSKO

 

IZRAEL

 

RUSKO

 

JAPONSKO - GRIPS

6. 12. 2019 pro Mgr. studijní programy, 24. 1. 2020 pro PhD. studijní programy, 6. 3. 2020 pro Public Finance Program (Mgr. studijní program)

ŘECKO

 

KOREJSKÁ REPUBLIKA

 

SLOVENSKO

 

LITVA

 

ŠPANĚLSKO

 

LOTYŠSKO

 

ŠVÝCARSKO

16. 11. 2019

MAĎARSKO

 

UKRAJINA

 

MAKEDONIE

 

VIETNAM

 

TCHAJ-WAN                                         KUVAJT                 

 

Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže.

Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS v úředních hodinách paní Elišce Kubjátové.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infromační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

Užitečné odkazy

Akademická informační agentura AIA