Mezivládní dohody

Aktuálně - stipendijní pobyty na základě mezivládních smluv

Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy v rámci mezivládních dohod pro akademický rok 2019/2020.

Rozpis kvót - dokumentace kandidátů musí být odevzdána nejpozději do 10.10.2018: Rusko, do 30.11.2018: Chorvatsko, Itálie, Makedonie, Řecko, Slovinsko, Švédsko, do 4.2.2019: Slovensko na OZS k rukám Elišky Kozákové.

Výběrové řízení - většina termínů listopad, prosinec, popřípadě začátek následujícího roku 2019.

Mezivládní dohody

Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Pobyty lze rozdělit do dvou kategorií: A) Rozpis kvót, B) Výběrové řízení

A) Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená UK přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však studenti odevzdají požadované dokumenty v úředních hodinách na OZS, která následně zasílá dokumentaci na RUK. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči musí být řádnými studenty během celého stipendijního pobytu v zahraničí. 

Zájemci musí předložit na OZS, k rukám Elišky Kozákové (budova děkanátu, místnost 217), ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

Dále prosíme studenty o vyplnění této E-form.

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - ROZPIS KVÓT 2019/2020

Země Termín odevzdání přihlášek Země Termín odevzdání přihlášek
CHORVATSKO 30.11.2018 ŘECKO 30.11.2018
ITÁLIE 30.11.2018 SLOVENSKO 4.2.2019
MAKEDONIE 30.11.2018 SLOVINSKO 30.11.2018
RUSKO 10.10.2018 ŠVÉDSKO 30.11.2018

Pro více informací: Mezivládní dohody - rozpis kvót AIA.

B) Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně DZS, AIA (Dům zahraniční spolupráce pod které spadá Akademická informační agentura). Stipendijní místa jsou dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví. Student odevzdává přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zcela samostatně dle konkrétních termínů, musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou (zařídí v úředních hodinách OZS, Eliška Kozáková, Hollar, kancelář 217). Prosím studenty, aby předtím vyplnili tento E-form.

Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty odevzdají uchazeči osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). 

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklady k přihlášce a další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách AIA: Mezivládní dohody - výběrová řízení AIA.

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2018/2019

Země

Termín odevzdání přihlášek

Země

Termín odevzdání přihlášek

ALBÁNIE

14.12.2018

MEXIKO

24.5.2019

BELGIE – Francouzské společenství

28.12.2018

MONGOLSKO

14.12.2018

BULHARSKO

22.3.2019

NĚMECKO - Bavorsko

1.12.2018

ČÍNA

17.12.2018

NĚMECKO - stipendia DAAD

15.11.2018, 1.12.2018 a 30.4.2019

EGYPT

14.12.2018

PERU

30.11.2018

ESTONSKO

Hostitelem stanovené datum

POLSKO

prodlouženo do 21.2.2019

FRANCIE

1.2.2019

PORTUGALSKO

Duben 2019

GRUZIE

14.12.2018

RAKOUSKO - Aktion

31.10.2018 a 15.3.2019

ITÁLIE

30.5.2019

RUMUNSKO

14.12.2018, prodlouženo do 15.3.2019

IZRAEL

22.11.2018

RUSKO

31.10.2018

JAPONSKO

29.5.2019

ŘECKO

---

KOREJSKÁ REPUBLIKA

12.4.2019

SLOVENSKO

17.5.2019

LITVA

Hostitelem stanovené datum

ŠPANĚLSKO

---

LOTYŠSKO

14.12.2018, prodlouženo do 1.3.2019

ŠVÝCARSKO

16.11.2018

MAĎARSKO

30.11.2018

UKRAJINA

14.12.2018

MAKEDONIE

14.12.2018

VIETNAM

Bude upřesněno

TCHAJ-WAN 31.3.2019 KUVAJT 20.8.2019

Upozornění:
Aktuální nabídka Rozpisu kvót i Výběrových řízení je vždy zveřejněna na webu FSV na podzim. Většina termínů pro odevzdání přihlášek bývá v listopadu a v prosinci, nejpozději do konce roku, pouze výjimečně jsou některé termíny začátkem následujícícho roku.

Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže.

Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS v úředních hodinách paní Elišce Kozákové.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infromační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

Užitečné odkazy

Akademická informační agentura AIA