Mezivládní dohody

Stipendijní pobyty na základě mezivládních smluv

Aktuální nabídka Rozpisu kvót i Výběrových řízení je vždy zveřejněna na webu FSV na podzim. Většina termínů pro odevzdání přihlášek bývá v listopadu a v prosinci, nejpozději do konce roku, pouze výjimečně jsou některé termíny začátkem akademického roku nebo následujícího kalendářního roku. 

Mezivládní dohody

Stipendijní pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR - AIA, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Pobyty lze rozdělit do dvou kategorií: A) Rozpis kvót, B) Výběrové řízení

A) Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená UK přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však studenti odevzdají požadované dokumenty v úředních hodinách na OZS, která následně zasílá dokumentaci na RUK. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči musí být řádnými studenty během celého stipendijního pobytu v zahraničí. 

Zájemci musí předložit na OZS, k rukám Elišky Kubjátové (budova děkanátu, místnost 216), ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

Dále prosíme studenty o vyplnění této E-form.

AKTUÁLNĚ - ROZPIS KVÓT 2020/2021 - termíny přihlášek ukončeny

Pro více informací: Mezivládní dohody - rozpis kvót AIA.

 

B) Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně DZS, AIA (Dům zahraniční spolupráce pod které spadá Akademická informační agentura). Stipendijní místa jsou dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví. Student odevzdává přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zcela samostatně dle konkrétních termínů, musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou (zařídí v úředních hodinách OZS, Eliška Kubjátová, Hollar, kancelář 217). Prosím studenty, aby předtím vyplnili tento E-form.

Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty odevzdají uchazeči osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). 

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklady k přihlášce a další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách AIA: Mezivládní dohody - výběrová řízení AIA.


AKTUÁLNĚ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2020/2021 a 2021/2022:

Japonsko - víceletá stipendia ke studiu od roku 2021 - termín odevzdání přihlášek 26. června 2020 na adresu MŠMT ČR.

(1) Stipendium japonské vlády (MEXT) v délce 18 až 24 měsíců (stáž „Research Student“) - mohou žádat absolventi všech vědních oborů minimálně s titulem Bc., tj. pro studenty doktorských studijních programů, akademické pracovníky, absolventy magisterských studijních programů, příp. bakalářských studijních programů a studenty posledního ročníku magisterských (příp. bakalářských) studijních programů (nástup duben, ev. říjen 2021).

Uchazeč/ka musí být občanem/občankou České republiky. Uchazeč/uchazečka musí být narozen/a po 2. 4. 1986. 

Další specifické pdmínky k nalezení zde

Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v září nebo říjnu 2021. Výše stipendia se pohybuje okolo 145 000 YEN měsíčně. O další podmínkách pro uchazeče doporučujeme se informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a v informačním manuálu pro žadatele.  

 

(2) Japonská vláda dále poskytuje absolventům SŠ, a tedy i studentům prvních ročníků VŠ, víceletá stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku. Celková délka studia je 5 až 7 let včetně povinné intenzivní jazykové přípravy. Úspěšní kandidáti zahájí stipendijní pobyt v dubnu nebo říjnu 2021. Výše stipendia činí minimálně 117 000 YEN měsíčně. O další podmínkách pro uchazeče se doporučujeme informovat na webových stránkách Velvyslanectví Japonska v ČR a v informačním manuálu pro žadatele. Uchazeč/uchazečka musí být narozen/a po 2. 4. 1996, další požadavky na uchazeče/uchazečky jsou blíže popsány v informačním manuálu. Úspěšní uchazeči stipendijní pobyt zahájí v dubnu roku 2021.  

Zájemci o oba druhy stipendií podávají žádosti v termínu do 26. června 2020. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba doručit na adresu MŠMT ČR (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1). Úspěšní žadatelé budou japonským velvyslanectvím pozváni k písemnému testu, který proběhne v polovině července.

Poznámka:

V souvislosti s aktuální situací dodáváme, že podání přihlášky je záležitostí svobodného rozhodnutí uchazeče. V dané chvíli občané ČR ze země vycestovat nesmějí. Pokud korejská strana uchazeči stipendium přidělí, samotné vycestování je dalším rozhodnutím držitele. Pokud se podmínky pro mezinárodní mobilitu nezlepší, mohou držitelé stipendium odmítnout nebo jim ve vycestování může bránit objektivní překážka (pokračující zákaz vycestovaní).

Do výběrových řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže.

Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS v úředních hodinách paní Elišce Kubjátové.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infromační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

Užitečné odkazy

Akademická informační agentura AIA