Mezivládní dohody

Aktuálně - studijní nebo výzkumné pobyty - Mexiko

Dovolujeme si Vás upozornit na nabídku stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 8. prosince 2019).

Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury  (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1,) nejpozději do 31. srpna 2018 do 15:00 hod.

Podrobné informace naleznete zde

Mezivládní dohody

Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.
Tyto pobyty lze rozdělit do dvou kategorií:
 

A) Rozpis kvót

Rozpis provádí každoročně MŠMT, počet přidělených míst jednotlivým vysokým školám v ČR se každý rok liší. Místa nabízená UK se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení prostřednictvím OZS.

Aktuální nabídka je zveřejněna vždy začátkem zimního semestru na webu FSV UK.

Potvrzení na formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia získají studenti na OZS FSV. Prosíme studenty, aby předtím vyplnili tento E-form.

B) Výběrová řízení

Stipendijní místa dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví. Student odevzdává přihlášku zcela samostatně dle konkrétních termínů, musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou (zařídí OZS).

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklady k přihlášce a další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA spadá pod Dům zahraniční spolupráce).

Mezinárodní smlouvy - výběrová řízení AIA

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Potvrzení na formulář Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia můžete získat v úředních hodinách na Oddělení zahraničních styků, Eliška Kozáková (Hollar, kancelář 217). Prosíme studenty, aby předtím vyplnili tenot E-form.

Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty odevzdají uchazeči osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). 

 

Upozornění:
Aktuální nabídka Rozpisu kvót i Výběrových řízení je vždy zveřejněna na webu FSV na podzim. Většina termínů pro odevzdání přihlášek bývá v listopadu a v prosinci, nejpozději do konce roku, pouze výjimečně jsou některé termíny začátkem následujícícho roku.

 

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2018/2019

Země

Termín odevzdání přihlášek

Země

Termín odevzdání přihlášek

ALBÁNIE

15.12.2017

MONGOLSKO

15.12.2017

BELGIE – Francouzské společenství

29.12.2017

NĚMECKO - Bavorsko

1.12.2017

BULHARSKO

Prodloužení uzávěrky
do 15. 2. 2018

pro čísla článku 10 a 5!

NĚMECKO - stipendia DAAD

15.11.2017 a 1.5.2018

ČÍNA

8.12.2017

PERU

10.11.2017

EGYPT

12.12.2017

POLSKO

18.1.2018

ESTONSKO

Hostitelem stanovené datum

PORTUGALSKO

Duben 2018

FRANCIE

*

RAKOUSKO - Aktion

31.10.2017 a 15.3.2018

ITÁLIE

---

RUMUNSKO

Prodloužení uzávěrky
do 15. 2. 2018

pro číslo článku 12!

IZRAEL

23.11.2017

RUSKO

31.10.2017

JAPONSKO

Bude upřesněno

ŘECKO

12.1.2018

KOREJSKÁ REPUBLIKA

*

SLOVENSKO

23.2.2018

LITVA

Hostitelem stanovené datum

ŠPANĚLSKO

*

LOTYŠSKO

15.12.2017

ŠVÝCARSKO

16.11.2017

MAĎARSKO

Prodloužení uzávěrky
do 23. 1. 2018

pro číslo článku 8!

UKRAJINA

15.12.2017

MAKEDONIE

12.12.2017

VIETNAM

*

MEXIKO

31.8.2018

 

 

 

Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za čtvrtletí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže.

Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS v úředních hodinách paní Elišce Kozákové.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infromační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

Užitečné odkazy

Akademická informační agentura AIA