Mezivládní dohody

Stipendijní pobyty na základě mezivládních smluv

Aktuální nabídka Rozpisu kvót i Výběrových řízení je vždy zveřejněna na webu FSV na podzim. Většina termínů pro odevzdání přihlášek bývá v listopadu a v prosinci, nejpozději do konce roku, pouze výjimečně jsou některé termíny začátkem akademického roku nebo následujícího kalendářního roku. 

Mezivládní dohody

Stipendijní pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR - AIA, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Pobyty lze rozdělit do dvou kategorií: A) Rozpis kvót, B) Výběrové řízení

A) Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená UK přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však studenti odevzdají požadované dokumenty v úředních hodinách na OZS, která následně zasílá dokumentaci na RUK. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči musí být řádnými studenty během celého stipendijního pobytu v zahraničí. 

Zájemci musí předložit na OZS, k rukám Elišky Kubjátové (budova děkanátu, místnost 216), ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

Dále prosíme studenty o vyplnění této E-form.

AKTUÁLNĚ - ROZPIS KVÓT 2020/2021:

Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2020 pro učitele čínštiny - termín odevzdání přihlášek na OZS FSV: 9. 3. 2020

Pro více informací: Mezivládní dohody - rozpis kvót AIA.

 

B) Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně DZS, AIA (Dům zahraniční spolupráce pod které spadá Akademická informační agentura). Stipendijní místa jsou dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví. Student odevzdává přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zcela samostatně dle konkrétních termínů, musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou (zařídí v úředních hodinách OZS, Eliška Kubjátová, Hollar, kancelář 217). Prosím studenty, aby předtím vyplnili tento E-form.

Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty odevzdají uchazeči osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). 

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklady k přihlášce a další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách AIA: Mezivládní dohody - výběrová řízení AIA.


AKTUÁLNĚ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 a 2020/2021:

Polsko - nabídka stipendií ke studijním a výzkumným pobytům: cca 100 stipendijních měsíců studijních a výzkumných pobytů pro studenty BSP, MSP a DSP a 27 stipendijních měsíců studijních a výzkumných pobytů pro akademické pracovníky. Stipendium pro studenty BSP a MSP činí 9000 Kč, pro studenty DSP a VŠ učitele 9500 Kč/měsíčně. Termín odevzdání přihlášek na tyto druhy pobytů je 9. března 2020 do 15 hodin.

Stipendium polské agentury NAWAUlam Programme, Postdocotral Research Fellowship in Poland. Tento stipendijní program je otevřený pro všechny vědní obory, podmínkou je ukončený doktorát a pracovní poměr na VŠ nebo na výzkumném centru. Délka výzkumného pobytu se pohybuje mezi 6 a 24 měsíců a stipendium činí 2 400 Eur/měsíčně. Deadline pro přihlášky je 15. dubna 2020. Více informací k podání přihlášky zde

Albánie - termín odevzdání přihlášek na letní kurzy prodloužen do 6. března 2020. Výše stipendia do Albánie je pro studenty BSP/MSP 6500 Kč, pro studenty DSP 6700 Kč a pro VŠ učitele 7000 Kč.

Bulharsko - termín odevzdání přihlášek na letní kurz bulharského jazyka a na zimní seminář balkanistiky na univerzitě v Blagoevgradu prodloužen do 6. března 2020. Stipendium zahrnuje bezplatnou účast na letní škole, ubytování a stravování. Výše stipendia do Bulharska je pro studenty BSP/MSP 6500 Kč, pro studenty DSP a 6700 Kč.

Estonsko - letní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné kurzy v angličtině konané na univerzitách v podávají přihlášky přímo estonské vzdělávací agentuře Archimedes Foundation do 19. března. Českou stranu o podání žádosti pouze informují. Různé letní školy v AJ nabízí Tallinn Univerzity, Tallinn University of Technology, University of Tartu a Estonian Academy of Arts. Seznam letních škol naleznete zde. Stipendium zahrnuje až 500 Eur na poplatek za kurz a 25 Eur denně na ubytování po maximálním trvání 28 dní.

Bavorsko - Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí stipendia na letní a zimní jazykové a tematické zaměřené školy. Seznam kurzů naleznete zde. Přihlášky přijímá sídlo BTHA v Řeznu do 1. dubna. Stipendium zahrnuje poplatek za kurz, případně také příspěvek na ubytování ve výše 400 Eur. 

Slovensko poskytuje stipendia na studijní pobyty pro studenty MSP a DSP. Celkem je k dispozici 10 stipendijních míst. Termín odevzdání přihlášek je 21. února 2020.

Gruzie - studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro VŠ učitele - termín odevzdání přihlášek prodloužen do 6. března 2020. 1 místo na letní škole Georgian Manuscript 2020 (14. – 25. července 2020). pro VŠ studenty a pedagogy v roce 2020, termín prodloužen do 10. března 2020. Na akademický rok 2019/2020 činilo stipendium do Gruzie 800 GEL/měsíčně.

Rumunsko - termín odevzdání přihlášek na letní kurzy prodloužen do 6. března 2020. Výše stipendia do Rumunska je pro studenty BSP/MSP 7700 Kč, pro studenty DSP 8000 Kč a pro VŠ učitele 8500 Kč/měsíčně. 

Japonsko - GRIPS - termín odevzdání přihlášek: 6. 12. 2019 pro magisterské studijní programy, 24. 1. 2020 pro doktorské studijní programy a 6. 3. 2020 pro Public Finance Program (magisterský studijní program); Přihlášky se podávají přes online přihlašovací formulář na webových stránkách GRIPS (ak.r. 2020/2021).

Korejská republika - 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy BSP či MSP vyhlašuje Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED). Informační manuál pro žadatele zde, termín pro odevzdání přihlášek je 9. března 2020. (Předpokladem přijetí k magisterskému studiu je získání bakalářského titulu do 31. 8. 2020, resp. získání magisterského titulu pro přijetí k doktorskému studiu ke stejnému datu. Součástí stipendijního pobytu je roční jazyková příprava povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1,000,000 KRW měsíčně a jsou jim hrazeny další náklady včetně mezinárodní dopravy.)

 

Do výběrových řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.


Stipendia v česko-francouzském programu mobility pro PhD studenty

Stipendijní nabídky vychází z dohody o společném stipendijním programu mezi Českou republikou a Francií. Stipendia umožní absolvovat vybraným studentům DSP výzkumný pobyt ve Francii pod vedením francouzského pedagoga. Doktorandi se mohou hlásit na dva druhy mobilit:

(a) doktorské studium pod dvojím vedením /cotutelle/ (celkem 15 měsíců po dobu tří let)

(b) krátkodobý pobyt (1 až 3 měsíce).

Podrobné informace ke studiu ve Francii a pokyny pro podání přihlášky včetně seznamu požadovaných dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách AIA zde. Vzhledem k tomu, že AIA přijímá přihlášky jak od studentů z České republiky, tak od studentů z Francie, jsou publikované informace v angličtině.


Tchaj-wan - nabídka stipendií (Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář v Praze)

a)       Taiwan Scholarship Program. Tento program Program je určen pro studenty BSP, MSP a DSP. Stipendia jsou víceletá, tj. čtyřletá ke studiu v BSP, dvouletá ke studiu v MSP a čtyřletá ke studiu v DSP

b)      Huayu (Mandarin) Enrichment Scholarship Program (jazykové kurzy), který nabízí stipendia na jednoroční, případně devítiměsíční, šestiměsíční nebo tříměsíční jazykový kurs (mandarinské) čínštiny. Podmínka je středoškolské vzdělání a výborné studijní výsledky, dolní věková hranice je 18 let.

Ucházet se mohou občané České republiky.

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to do 31. března 2020.

Bližší informace jsou zveřejněné na webových stránkách Akademické informační agentury zde.


Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže.

Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS v úředních hodinách paní Elišce Kubjátové.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infromační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

Užitečné odkazy

Akademická informační agentura AIA