Mezivládní dohody

Mezivládní dohody

bilateral agreements

English version

Stipendijní nabídky jsou zprostředkované AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU MŠMT ČR - AIA a jsou nabízeny studentům českých veřejných vysokých škol (v řadě nabídek je podmínkou i české občanství). 

Nabídka stipendií není vždy specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Pobyty lze rozdělit do dvou kategorií: 

  • Výběrová řízení
  • Rozpis kvót

U řády výjezdů je proplaceno cestovné. Viz níže informace o refundacích cestovních nákladů.

Všechny možnosti výjezdů (výběrová řízení + kvóty) jsou popsané v katalogu stipendijních nabídek níže, ve kterém najdete všechny podstatné informace o nabízených letních kurzech, semestrálních studijních pobytech a výzkumných a přednáškových pobytech. Vyhledávač stipendií dle destinace Vám pomůže najít nabídky pro jednotlivé země.

Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně DZS, AIA (Dům zahraniční spolupráce pod které spadá Akademická informační agentura). Stipendijní místa jsou dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví.

Student odevzdává přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zcela samostatně dle konkrétních termínů. Součástí přihlášky je potvrzení o studiu na domovské univerzitě. Potvrzení je možné získat na OZS FSV.

Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty zasílají uchazeči emailem ve formátu PDF na adresu e-podatelna@dzs.cz, nebo odevzdají osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená UK přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však studenti odevzdají požadované dokumenty elektronicky nebo osobně po předchozí domluvě s koordinátorkou OZS, která následně zasílá dokumentaci na RUK. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči musí být řádnými studenty během celého stipendijního pobytu v zahraničí. 

Termíny přihlášení na stipendijní pobyty v akademickém roce 2024/2025

Do 17. 11. 2023: Egypt: Studijní pobyty pro studenty arabštiny                       

Do 1. 12. 2023: Čína: Studijní pobyty pro studenty oboru sinologie

Do 5. 1. 2024: Letní školy: Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko (Letní škola a Letní seminář)

Do 26. 1. 2024: Slovensko: Letní kurzy slovenského jazyka a kultury

Zájemci musí předložit na OZS Antonelle Kopic Bernardon (budova děkanátu, místnost 216, email: inbound@fsv.cuni.cz) následující doklady:

 

Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže. Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infoRmační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

PO NÁVRATU

Po návratu studenti sdílí zážitky ze svého pobytu v sekci Exchange Experience na platformě Moodle. 

 

Archiv starších nabídek a KONTAKT

Starší nabídky najdete zde.

Koordinátorka mobilit: Antonella Kopic Bernardon, email: inbound@fsv.cuni.cz