Mezivládní dohody

Mezivládní dohody

kalendarEnglish version

Stipendijní nabídky jsou zprostředkované AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU MŠMT ČR - AIA a jsou nabízeny studentům českých veřejných vysokých škol (v řadě nabídek je podmínkou i české občanství). 

Nabídka stipendií není vždy specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Pobyty lze rozdělit do dvou kategorií: 

  • Výběrová řízení
  • Rozpis kvót

U řády výjezdů je proplaceno cestovné. Viz níže informace o refundacích cestovních nákladů.

Všechny možnosti výjezdů (výběrová řízení + kvóty) jsou popsané v katalogu stipendijních nabídek níže, ve kterém najdete všechny podstatné informace o nabízených letních kurzech, semestrálních studijních pobytech a výzkumných a přednáškových pobytech. Vyhledávač stipendií dle destinace Vám pomůže najít nabídky pro jednotlivé země.

Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně DZS, AIA (Dům zahraniční spolupráce pod které spadá Akademická informační agentura). Stipendijní místa jsou dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví.

Student odevzdává přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zcela samostatně dle konkrétních termínů. Součástí přihlášky je potvrzení o studiu na domovské univerzitě. Potvrzení je možné získat na OZS FSV.

Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty zasílají uchazeči emailem ve formátu PDF na adresu e-podatelna@dzs.cz, nebo odevzdají osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Před potvrzením je třeba vyplnit následující E-form.

Aktuální nabídky na akademický rok 2023/2024:

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Čína

Čína nabízí stipendijní místa k semestrálním studijním pobytům pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně jiných než sinologických oborů. Seznam čínských univerzit, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje na svých webových stránkách China Scholarship Council (programy s oranžovou hvězdou jsou zahrnuté ve stipendijní nabídce). Detail nabídky s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení naleznete ve vyhledávači stipendií. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 19. prosince

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy ULPAN v Izraeli

Ministerstvo zahraničních věcí Izraele opět nabízí studentům českých VŠ účast na letních kurzech hebrejštiny ULPAN v roce 2023. Této příležitosti mohou využít studenti judaistiky, hebraistiky, arabistiky, religionistiky, filozofie, teologie, blízkovýchodních studií, ale i dalších vědních oborů. Detail nabídky s popisem podmínek účasti ve výběrovém řízení bude brzy zveřejněn ve vyhledávači stipendií. Přihlášky přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 29. prosince

 

Bilaterální spolupráce: letní kurzy Albánie, Bulharsko, Gruzie, Mongolsko

Partnerské státy každoročně nabízejí českým VŠ místa na letních školách, jejichž organizátoři hradí účastníkům ubytování, stravování, ale také výdaje na exkurze a poznávání města. Letní jazykový kurz v Bulharsku se pravidelně koná na univerzitách v Sofii a Velikém Tarnovo během července, ČR může obsadit celkem 8 míst. Letní školu v Albánii pravidelně pořádá univerzita v Tiraně v září, vysíláme 2 účastníky. Letní škola v Mongolsku je určena přednostně studentům mongolistiky se znalostí jazyka alespoň na úrovni A2, v nabídce jsou 3 místa. Gruzie nabízí oborově zaměřené letní školy, jejich seznam zahraniční partner zveřejní na jaře 2023. Pokyny pro přihlášení naleznete v detailu jednotlivých nabídek.

Termín pro podání přihlášek: 30. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Albánie, Bulharsko, Gruzie, Lotyšsko, Mongolsko, Rumunsko

Několik států nabízí semestrální pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP v délce až 9 měsíců, resp. studijní, výzkumné či přednáškové pobyty pro VŠ učitele většinou v délce do 1 měsíce. Vybraní účastníci uskuteční pobyt na vysokých školách AlbániiBulharskuGruziiLotyšskuMongolsku a Rumunsku dle vlastního výběru. Podmínky účasti a pokyny pro přihlášení naleznete v detailu jednotlivých nabídek.

Termín pro podání přihlášek: 30. prosince

 

Bilaterální spolupráce: stipendia Řecko

Řecko přijme 6 akademických pracovníků českých VŠ na studijní či výzkumné pobyty v délce maximálně 1 týden. Výše stipendia pro účastníka pobytu je 110 EUR denně. Pobyt se musí uskutečnit během kalendářního roku 2023. Další informace najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá AIA.

Termín pro podání přihlášek: 12. ledna 2023

Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená UK přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však studenti odevzdají požadované dokumenty elektronicky nebo osobně po předchozí domluvě s koordinátorkou OZS, která následně zasílá dokumentaci na RUK. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči musí být řádnými studenty během celého stipendijního pobytu v zahraničí. 

Zájemci musí předložit na OZS Antonelle Kopic Bernardon (budova děkanátu, místnost 216, email: inbound@fsv.cuni.cz) následující doklady:

Termíny přihlášení na stipendijní pobyty v akademickém roce 2023/2024:

18.11.2022 Egypt, Severní Makedonie - letní škola, Švédsko - letní škola, Slovinsko - letní škola, Chorvatsko - letní škola.

1.2.2023 Slovensko - letní škola.

 

Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže. Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infoRmační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

Archiv starších nabídek

Starší nabídky najdete zde.

KONTAKT

Koordinátorka mobilit: Antonella Kopic Bernardon, email: inbound@fsv.cuni.cz