Mezivládní dohody

Mezivládní dohody

Stipendijní nabídky jsou zprostředkované AKADEMICKOU INFORMAČNÍ AGENTUROU MŠMT ČR - AIA a jsou nabízeny studentům českých veřejných vysokých škol (v řadě nabídek je podmínkou i české občanství). Ostatní podmínky, počty, oborové omezení se mohou lišit podle jednotlivých zemí.

Nabídka stipendií není vždy specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Pobyty lze rozdělit do dvou kategorií: 

 • Rozpis kvót
 • Výběrová řízení

U řády výjezdů je proplaceno cestovné. Viz níže informace o refundacích cestovních nákladů.

AKTUÁLNÍ NABÍDKY NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

Aktuální nabídka stipendijních pobytů je v převážné většině zveřejněna během podzimního semestru s termíny odevzdání přihlášek v listopadu a prosinci, případně na začátku jarního semestru.


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ:

Rusko

 • 4 stipendijní místa pro doktorandy
 • 15 stipendijních míst pro akademické pracovníky
 • termín odevzdání přihlášek: 30. listopadu 2020 do 12 hodin
 • více informací v textu níže

Švýcarsko

 • 2 stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy
 • termín odevzdání přihlášek: 16. listopadu 2020
 • více informací v textu níže

ROZPIS KVÓT:

 • Rusko, Egypt, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko: přihlášky do 20.11.2020
 • Čína: přihlášky do 27.11.2020
 • Slovensko: přihlášky do 5.2.2021
 • Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2021 pro učitele čínštiny: přihlášky do 5.3.2021

Rozpis kvót

Rozpis kvót provádí každoročně MŠMT, které přiděluje počet míst jednotlivým vysokým školám v ČR. Počet přidělených míst se každý rok liší. Místa nabízená UK přes rozpis kvót se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Nejprve však studenti odevzdají požadované dokumenty elektronicky nebo osobně po předchozí domluvě s koordinátorkou OZS, která následně zasílá dokumentaci na RUK. Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči musí být řádnými studenty během celého stipendijního pobytu v zahraničí. 

Zájemci musí předložit na OZS Antonelle Kopic Bernardon (budova děkanátu, místnost 216, email: inbound@fsv.cuni.cz) následující doklady:

Dále je třeba vyplnit E-form.


AKTUÁLNĚ - ROZPIS KVÓT 2021/2022:

 • Rusko, Egypt, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko: přihlášky do 20.11.2020
 • Čína: přihlášky do 27.11.2020
 • Slovensko: přihlášky do 5.2.2021
 • Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2021 pro učitele čínštiny: přihlášky do 5.3.2021

U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.

Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete v této tabulce, pokud v kolonce UK Praha rozkliknete jednotlivé země.


Pro více informací: Mezivládní dohody - rozpis kvót AIA.

 

Výběrová řízení

Výběrové řízení administruje každoročně DZS, AIA (Dům zahraniční spolupráce pod které spadá Akademická informační agentura). Stipendijní místa jsou dostupná studentům všech veřejných vysokých škol. Sběr přihlášek a výběrové řízení organizuje přímo AIA nebo příslušné velvyslanectví. Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty odevzdají uchazeči osobně přímo v sídle AIA (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) nebo na jiném uvedeném místě.

Student odevzdává přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia zcela samostatně dle konkrétních termínů. Součástí přihlášky je potvrzení o studiu na domovské univerzitě. Potvrzení je možné získat na OZS FSV v úředních hodinách nebo dle domluvy (Kontaktní osoba: Mgr. Antonella Kopic Bernardon, kancelář 216).

Před potvrzením je třeba vyplnit následující E-form.

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklady k přihlášce a další podrobnosti jsou k dispozici na stránkách AIA: Mezivládní dohody - výběrová řízení AIA.


AKTUÁLNĚ - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2020/2021 a 2021/2022:

 

Rusko nabízí 4 místa na studijní pobyty pro studenty DSP a 15 míst na studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky.

Studenti DSP mohou absolvovat pobyt v délce až 9 měsíců, akademičtí pracovníci mohou vyjet na 1 až 3 měsíce. Vybraní kandidáti obdrží stipendium ve výši 9 500 Kč měsíčně.

Termín odevzdání přihlášek je 30. listopadu 2020 do 12:00. Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

 

Do výběrového řízení se mohou hlásit studenti, resp. akademičtí pracovníci všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

 


Stipendia vlády Švýcarské konfederace

dovolujeme si Vás upozornit na stipendia vlády Švýcarské konfederace, takzvaná Swiss Government Excellence Scholarships.

Každoročně nabízí České republice:

2 stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích:

PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců)

Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců

Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců

Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy.

Stipendijní pobyty pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů k absolvování magisterského studia:

Ucházet se mohou studenti, kteří obdrží svůj bakalářský diplom před 31. července 2021 ale ne více než tří roky před zahájením stipendijního pobytu. Délka pobytu je 12 měsíců s možnosti prodloužení na 21 měsíců.  

Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně.

 

Termín podání žádosti je 16. 11. 2020.

 

Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz) od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

 


 

Do výběrových řízení se mohou hlásit studenti, resp. vyučující všech veřejných VŠ. Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Refundace cestovních nákladů

Studenti vyslaní na zahraniční pobyty v rámci mezivládních dohod (rozpis kvót i výběrová řízení) mají ve většině případů nárok na refundaci cestovních nákladů.

Náklady na dopravu proplácí MŠMT prostřednictvím vysokých škol. Cestovné je propláceno formou zpětné refundace vždy jednou za pololetí kalendářního roku. Vyslaná osoba musí nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení pobytu v zahraničí předložit na OZS žádost o refundaci spolu se všemi přílohami.

Pokyny k žádosti o refundaci společně s formulářem žádosti naleznete níže.

Kompletní žádosti se všemi přílohami odevzdávejte na OZS v úředních hodinách paní Antonelle Kopic Bernardon.

Poznámka:
Nárok na refundaci cestovného není umožněn u všech typů mezivládních smluv. V případě, že je u konkrétní nabídky zveřejněné na stránkách Akademické infromační agentury uvedena poznámka "MŠMT neproplácí cestovné" znamená to, že si student skutečně nemůže podat žádost o proplacení přes OZS vůbec. Univerzita Karlova ani FSV v současnosti nedisponuje žádnými vlastními finančními zdroji, ze kterých by v těchto případech cestovní náklady mohla uhradit.

Pokyny k žádosti o refundaci

Formulář žádosti o refundaci

Podrobné informace k úhradě cestovného naleznete na stránkách Akademické informační agentury ZDE.

KONTAKT

Koordinátorka Mezivládních dohod  Mgr. Antonella Kopic Bernardon, e-mail: inbound@fsv.cuni.cz