Meziuniverzitní dohody

Zrušené mobility z důvodu COVID

Vedení UK rozhodlo ve věci zrušených mobilit z důvodu COVID, že bude všem vybraným studentům umožněn posun jejich mobility o jeden až dva semestry. 

I v takovém případě si student podá přihlášku do VŘ, nicméně jde pouze o formální záležitost a student je automaticky nominován. 

Výběrové řízení na pobyty v LS 2020/2021 - UZAVŘENO

Děkujeme za účast na výběrovém řízení. Všem účastníkům již byly fakultní nominace zaslány. Druhé kolo se koná na rektorátní úrovni. O jeho výsledku budete informování. Prosím o pravidelnou kontrolu fakultních e-mailů. 

Meziuniverzitní dohody

English flag

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na Oddělení zahraničních styků FSV, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

 1. kolo: ústní pohovory na FSV
 2. kolo: výběr z kandidátů všech fakult na rektorátu UK

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK - meziuniverzitní dohody 

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré
další náklady si musí hradit sami (není-li uvedeno jinak). Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: aktuální studium minimálně 2. semestru
Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předpožit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ); velmi dobrá
angličtina (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).

Podmínky studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod

 

1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

E-Application

2. Přihláška obsahuje následující dokumenty (neplatí pro stipendijní pobyty v Německu a Švýcarsku):

Přihláška se odevzdává na OZS Marie Stanovské, kancelář č. 216 ve dvou vyhotoveních. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu. Přihláška se vždy skládá z následujících dokumentů. Některé univerzity však požadují další specifické dokumenty, které jsou dostupné po rozkliknutí příslušné země. Jazyk, ve kterém mají být dokumenty vypracovány, najdete taktéž u příslušných univerzit.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke každé přihlášce)
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil) v AJ
 • motivační dopis v AJ
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4, v AJ)
 • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK (v AJ)
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – jazyk dle požadavků konkrétní univerzity (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.), požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.
 • kopie pasu (pouze pro některé univerzity)

3. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě 

Opatření děkana

4. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

5. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty (postačí e-mailem)

 • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

6. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam meziuniverzitních dohod