Meziuniverzitní dohody

Aktuálně: Výběrové řízení na pobyty v ZS 2020/2021

OZS vyhlašuje výběrová řízení na studijní výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod na ZS 2019/2020, případně na celý akademický rok 2020/2021. Veškeré informace najdete na této stránce, informace o konkrétních univerzitách a požadovaných dokumentech najdete po rozkliknutí příslušného státu níže.

Hlásit se můžete na více univerzit i na kombinaci meziuniverzitních a mezifakultních dohod. Limit na počet přihlášek nebyl stanoven, ale nedoporučujeme více než 3-4 přihlášky. V případě, že se hlásíte na více univerzit, je třeba dodat motivační dopis a studijní plán pro každou zvlášť, ostatní dokumenty mohou být případně odevzdány pouze ve dvou vyhotoveních (je-li to možné).

Ke každé přihlášce prosím vyplňte: E-Application

Zároveň prosím nově nezapomeňte odevzdat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kompletní přihlášky (ve dvou vyhotoveních) prosím odevzdávejte Anetě Höschlové, Hollar, Kancelář 216.

Termín dodání všech dokumentů byl stanoven na: Úterý 5. listopadu 2019, do 11:00

Všichni kandidáti budou pozváni na pohovory, které proběhnou 11. listopadu na Hollaru, v případě velkého množství zájemců i ve středu 13. listopadu.

Informace o doplňkovém výběrovém řízení na LS 2019/2020 (příští letní semestr) do Německa a Švýcarska, naleznete zde:

Německo

Švýcarsko

Meziuniverzitní dohody

Meziuniverzitní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů RUK. Uchazeči podávají přihlášky ve fakultním stanoveném termínu na Oddělení zahraničních styků FSV, po tzv. fakultním kole pošle OZS přihlášky úspěšných uchazečů na OZV RUK, které provádí konečný výběr nominovaných.

Výběrové řízení je dvoukolové:

 1. kolo: ústní pohovory na FSV
 2. kolo: výběr z kandidátů všech fakult na rektorátu UK

Podrobné informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách rektorátu UK - meziuniverzitní dohody 

Podmínky studia: Studenti přijatí v rámci meziuniverzitní dohody neplatí školné, veškeré
další náklady si musí hradit sami (není-li uvedeno jinak). Mohou si však zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.

Podmínky účasti ve výběru: aktuální studium minimálně 2. semestru
Bc. studia nebo minimálně 1. ročníku Mgr. studia v době podání přihlášky (je třeba předpožit výsledky alespoň za jeden semestr studia na VŠ); velmi dobrá
angličtina (viz poznámky níže), studijní průměr do 2,00 (není podmínkou, ale je doporučen).

Podmínky studijních pobytů v rámci meziuniverzitních dohod

 

1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

E-Application

2. Přihláška obsahuje následující dokumenty (neplatí pro stipendijní pobyty v Německu a Švýcarsku):

Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Anetě Höschlové, kancelář č. 217 ve dvou vyhotoveních. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu. Přihláška se vždy skládá z následujících dokumentů. Některé univerzity však požadují další specifické dokumenty, které jsou dostupné po rozkliknutí příslušné země. Jazyk, ve kterém mají být dokumenty vypracovány, najdete taktéž u příslušných univerzit.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke každé přihlášce)
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – jazyk dle požadavků konkrétní univerzity (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.), požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.
 • kopie pasu (pouze pro některé univerzity)

3. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě 

Opatření děkana

4. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

5. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty (postačí e-mailem)

 • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
 • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

6. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam meziuniverzitních dohod