Erasmus+ školení zaměstnanců / staff mobility for training

Erasmus+ školení zaměstnanců / staff mobility for training

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Školení mohou zaměstnanci realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Program podporuje profesní rozvoj zaměstnanců formou odborného kurzu, stínování zaměstnance na příslušném pracovišti či náslechů přednášek na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Informace pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde

Aktuální nabídka Erasmus staff weeků

Minimální délka školení zaměstnanců jsou 2 po sobě jdoucí pracovní dny. Celková délka trvání školení nesmí překročit 2 měsíce. 

Pobyt na konferenci není možné brát jako výjezd na školení. Z prostředků Erasmus+ nelze hradit registrační poplatky.

COVID-19

V souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při plánování a realizaci mobilit v rizikových oblastech.

Pro vyhodnocení možnosti uplatnění principu vyšší moci je mimo jiné nezbytné:

  1.  prokázat, že ze strany příjemce grantu byla přijata veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány (např. pojištění, využití storno podmínek)

  2. prokázat, že mobilitu nebylo možné realizovat z důvodu vyšší moci, tzn. jednalo se prokazatelně o rizikovou oblast

  3. doložit reálné náklady, které vznikly v důsledku vyšší moci a nelze je jinak uhradit či získat zpět

Zrušení mobility z důvodu vyšší moci je třeba vždy nahlašovat prostřednictvím Evropské kanceláře RUK: erasmus@ruk.cuni.cz 

Informace z Rektorátu UK

Informace z Domu zahraniční spolupráce

Informace z Ministerstva zdravotnictví

Informace z WHO

Informace Státního zdravotního ústavu

Informace z Ministerstva zahraničních věcí

Informace pro občany

FINANČNÍ PODPORA

Finanční podpora 

Distance calculator    

Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

POKYNY PRO INCOMING / INCOMING INSTRUCTIONS

Incoming (CZ)                     

Incoming (EN)

POKYNY PRO OUTGOING / OUTGOING INSTRUCTIONS

Outgoing (CZ)                     

Outgoing (EN)

PŘED ODJEZDEM / BEFORE DEPARTURE

Approval of a mobility CZ)

Approval of a mobility (EN)

Mobility Agreement     

Grant Agreement (CZ)   

Grant Agreement (EN) 

Agendu cestovních příkazů a vyúčtování spravuje Ekonomické oddělení                                      

PO NÁVRATU / AFTER YOU RETURN

Vyjíždějící zaměstnanec se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení školení (originály na Ekonomické oddělení, kopie na Oddělení zahraničních styků)

Confirmation of Erasmus+

Final report

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu řádně vyúčtovat

KOORDINÁTOŘI NA INSTITUTECH FSV UK / ERASMUS+ INSTITUTE COORDINATORS

Koordinátoři

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács