ERASMUS+ praktické stáže

ERASMUS+ STÁŽE

Praktické a absolventské stáže lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Stáží se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Stáže mohou trvat od 2 do 12 měsíců. Minimální počet odpracovaných hodin musí být 20 hod. týdně. 

Stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

Lze kontaktovat instituce v sekci „Bilaterální dohody“ nebo si zajistit vlastní organizaci. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta.

Výběrová řízení na stáže také vypisují Česká centra v zahraničí 

Zájemci o stáž si již před podáním přihlášky v dostatečném časovém předstihu zajistí zvací dopis do vybrané instituce.

Stáže nelze realizovat v institucích EU a organizacích spravující programy EU.

COVID-19

V souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při plánování a realizaci mobilit v rizikových oblastech.

Pro vyhodnocení možnosti uplatnění principu vyšší moci je mimo jiné nezbytné:

  1. prokázat, že mobilitu nebylo možné realizovat z důvodu vyšší moci, tzn. jednalo se prokazatelně o rizikovou oblast

  2. doložit reálné náklady, které vznikly v důsledku vyšší moci a nelze je jinak uhradit či získat zpět

Zrušení mobility z důvodu vyšší moci je třeba vždy nahlašovat prostřednictvím Evropské kanceláře RUK: erasmus@ruk.cuni.cz 

Informace z Rektorátu UK

Informace z Domu zahraniční spolupráce

Informace z Ministerstva zdravotnictví

Informace z WHO

Informace Státního zdravotního ústavu

Informace z Ministerstva zahraničních věcí

Informace pro občany

1. Erasmus+ praktické stáže

Vyhláška Erasmus+ 2019/20                    

Souhlas s praktickou stáží 

Pokyny pro praktické stáže

Informace z rektorátu UK 

Garanta svého studijního oboru naleznete zde 

Jazykovou způsobilost lze doložit certifikátem, vyznačením úspěšně absolvovaných předmětů v cizím jazyce ve výpisu studijních výsledků nebo maturitním vysvědčením. Předkládejte vždy kopie dokumentů.

Student může také požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni Centrum jazykové přípravy, a to na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV UK či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole.

 

BILATERÁLNÍ DOHODY

STIPENDIA

Stipendia

Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 EUR/měsíc. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení o 150/180 EUR u aktivity praktické stáže. 

 

PŘED ODJEZDEM

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

PO NÁVRATU

Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK):

Confirmation of Erasmus+ Period - originál dokumentu na EK RUK, kopii na OZS 

Traineeship Certificate - kopie na EK RUK a OZS

Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a studijního oddělení.

Postup při uznávání předmětů a Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí

Cestovní pojištění pro studenty zařazených do programu Erasmus+ praktické stáže

Koordinátoři na institutech FSV UK

Koordinátoři programu Erasmus+ 

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács

2. Erasmus+ absolventské stáže

Přihlášku spolu se životopisem, motivačním dopisem a přehledem studijních výsledků je nutné podat před termínem státních závěrečných zkoušek a nechat schválit garantem oboru či ředitelem institutu. 

Souhlas s absolventskou stáží

Studenti si mohou místo praktické stáže najít sami, prostřednictvím kontaktů Univerzity, nebo mohou využít kontaktů konsorcia Educa. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta.

Absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.

Proces výběrového řízení na webu UK (nutno scrollovat až úplně dolů)

Kontaktní osoba absolventské stáže: Mgr. Petra Šmídová, petra.smidova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 676

Zkušenosti studentů