Mobilita

Mobilita

COVID-19

V souvislosti s vývojem situace ohledně šíření koronaviru Covid-19 upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při plánování a realizaci mobilit v rizikových oblastech.

Pro vyhodnocení možnosti uplatnění principu vyšší moci je mimo jiné nezbytné:

  1. prokázat, že ze strany příjemce grantu byla přijata veškerá možná opatření, aby finanční ztráty byly minimalizovány (např. pojištění, využití storno podmínek)

  2. prokázat, že mobilitu nebylo možné realizovat z důvodu vyšší moci, tzn. jednalo se prokazatelně o rizikovou oblast

  3. doložit reálné náklady, které vznikly v důsledku vyšší moci a nelze je jinak uhradit či získat zpět

Zrušení mobility z důvodu vyšší moci je třeba vždy nahlašovat prostřednictvím Evropské kanceláře RUK: erasmus@ruk.cuni.cz 

Informace z Rektorátu UK

Informace z  Domu zahraniční spolupráce

Informace z Ministerstva zdravotnictví

Informace z WHO

Informace Státního zdravotního ústavu

Informace z Ministerstva zahraničních věcí

Informace pro občany

výměny studentů a zaměstnanců

Za studiem do zahraničí! Erasmus+ 2020/2021 FSV UK

ERASMUS+

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím rektorátu UK.

Erasmus+ studijní pobyty 

Erasmus+ stáže 

Erasmus+ akademická mobilita

Erasmus+ školení zaměstnanců

Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita

Studijní pobyty v rámci mezifakultních dohod

Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod

Univerzita Karlova má již více než 190 podepsaných dohod o meziuniverzitní spolupráci s univerzitami na všech kontinentech světa. Vyslaní studenti jsou jmenováni rektorem na základě výběru, který probíhá na RUK. Zájemci, kteří chtějí být zahrnuti do výběrového řízení na RUK, předkládají přihlášku nebo pracovní program prostřednictvím OZS. Ve většině případů se mohou hlásit všichni řádní studenti UK, kteří splňují podmínky podepsané dohody, bez ohledu na jejich občanství.

Studijní pobyty v rámci mezivládních kulturních dohod ČR

Pobyty v rámci mezivládních kulturních dohod ČR jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Tyto pobyty lze rozdělit do dvou kategorií:

1. Pobyty obsazované rozpisem kvót na jednotlivé VŠ

Rozpis provádí každoročně MŠMT, počet přidělených míst na jednotlivých školách se každý rok liší. Místa nabízená UK se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení prostřednictvím OZS.

2. Pobyty obsazované konkurzem

Konkurz, který organizuje AIA nebo příslušné velvyslanectví. Termíny jsou různé (viz informace AIA). Student se hlásí ke konkurzu jako fyzická osoba přímo na AIA. Musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou. Potvrzení zprostředkovává OZS.

Studijní pobyty v rámci programu CEEPUS

CEEPUS je obdobný program jako ERASMUS+ pro země střední a východní Evropy. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery nebo se student může ucházet o přijetí na konkrétní univerzitě jako tzv. freemover. Finanční podporu poskytují národní kanceláře CEEPUS zúčastněných států.